Živnostenský rejstřík – osob, firem, obchodní rejstřík, jak získat výpis

Živnostenský rejstřík je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o fyzických a právnických osobách provozujících podnikatelskou činnost. Hlavním účelem je zajistit transparentnost a právní jistotu v obchodním styku. Co přesně obsahuje živnostenský rejstřík osob a firem? Jak získat výpis z živnostenského rejstříku? A jaký je rozdíl mezi obchodím rejstříkem a živnostenským rejstříkem?

Pokud si někdo potřebuje zjistit informace o nějakém podnikateli nebo firmě – např. zda není v likvidaci, jakým disponuje druhem činnosti nebo jak dlouho na trhu již působí, stačí se podívat právě do živnostenského rejstříku. Zabere to přitom jen pár minut.

Živnostenský rejstřík osob a firem

Živnostenský rejstřík spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady.

Do živnostenského rejstříku osob a firem se zapisují základní informace o všech podnikatelích působících na území České republiky, což stanovuje živnostenský zákon. Tedy každý, kdo má živnostenské oprávnění – firma nebo OSVČ, je v živnostenském rejstříku evidovaný. Co takový živnostenský rejstřík firem a osob obsahuje? 

Informace uvedené v živnostenském rejstříku:

 • jméno, příjmení (případně název)
 • identifikační číslo osoby
 • adresa sídla
 • předmět podnikání
 • právní forma
 • adresa provozovny
 • doba platnosti živnostenského oprávnění
 • informace o zástupcích (např. ředitelích, statutárních orgánech) aj. 

Tyto základní informace jsou veřejně dostupné. Jsou ale i neveřejné informace v rejstříku, které jsou dostupné pouze např. správnímu orgánu. Jedná se o záznamy o pokutách v souvislosti s podnikáním, místo bydliště, rodné číslo fyzických osob apod.

Do neveřejné části může nahlédnout ten, kdo prokáže právní zájem, vede např. soudní spor s podnikatelem. Žádat o úplný výpis z živnostenského rejstříku může i zplnomocněná osoba, která disponuje písemnou plnou mocí.

Zapsané subjekty jsou povinny aktualizovat v rejstříku veškeré změny svých údajů, jako jsou změny ve vedení, adrese nebo jiných relevantních údajích. Nezapsání změn nebo nesplnění dalších povinností souvisejících s živnostenským rejstříkem firem může vést k sankcím a právním důsledkům pro dotčené subjekty.

V živnostenském rejstříku je tedy zaevidován celý průběh podnikání od vzniku po zánik živnostenského oprávnění, a to včetně přerušení živnosti.

Nahlížení do živnostenského rejstříku

Každý, kdo už ví, v čem podnikat, se musí nejdříve registrovat na živnostenském úřadě jako OSVČ. V České republice jsou 2 základní druhy živnosti – ohlašovací (ty se dále dělí na živnosti vázané, řemeslné a volné) a koncesované.

Úkolem živnostenského rejstříku je vedení přehledu údajů podnikajících osob a informací statistického a evidenčního charakteru. Do živnostenského rejstříku osob je možné nahlížet neboť je veřejným rejstříkem a informace v něm obsažené jsou přístupné veřejnosti.

Kdokoli může anonymně požádat o informace uložené v živnostenském rejstříku osob a firem a nahlédnout do nich. Nahlížet do živnostenského rejstříku je možné ovšem pouze do veřejné části, protože jsou i údaje, které jsou v živnostenském rejstříku neveřejné.

V dnešním době je většina informací z živnostenského rejstříku dostupná i online, např. skrze Portál živnostenského podnikání

Živnostenský rejstřík je důležitým nástrojem pro sledování živnostenských činností a poskytuje veřejnosti, obchodníkům a úřadům aktuální a ověřené informace o registrovaných živnostnících. Tyto údaje zůstávají ve veřejném registru po dobu 4 let od zániku živnostenského oprávnění.

Výpis z živnostenského rejstříku

Někteří si jistě pamatují na živnostenský list. Jedná se o papírový doklad o živnostenském oprávnění. Dnes se již tento list nevystavuje a pokud potřebujeme někde doložit živnost, postačí nám tzv. výpis z živnostenského rejstříku.

Podat žádost o výpis z živnostenského rejstříku může kdokoliv. Stačí o něj požádat na jakémkoliv živnostenském úřadě nebo také na kontaktním místě Czech Point. K vydání výpisu je potřeba znát pouze základní identifikaci jako např. IČO subjektu nebo jen jméno. Čím více informací, tím lépe se konkrétní subjekt vyhledá.

Výpis z rejstříku slouží jako úřední doklad o tom, že nějaký subjekt má živnostenské oprávnění (nebo měl a nyní má ukončenou nebo přerušenou živnost). Zrušit živnostenské oprávnění lze na kterémkoliv živnostenském úřadě jakoukoliv formou: osobně, poštou, datovou schránkou či e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. 

Výpis je buď částečný nebo úplný, a to v listinné nebo elektronické formě. Ani jeden z nich ale neobsahuje neveřejné informace o pokutách a rodná čísla. Elektronicky lze zaslat žádost na úřad i skrze elektronickou podatelnu konkrétního úřadu nebo přes datovou schránku.

Cena správního poplatku za vydání první strany výpisu na Czech Pointu je stanovena zákonem na max. 100 Kč, každá další strana max. 50 Kč. Konečná cena se odvíjí o konkrétní instituce/osoby, na kterou je výpis žádán. Cena na živnostenském úřadě je podstatně nižší – 20 Kč za stránku. 

Online lze získat výpis z živnostenského rejstříku skrze Portál živnostenského oprávnění.

Obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík

Obchodní rejstřík je též veřejným seznamem obchodních společností a fyzických osob. K základním informacím jako je název/jméno a bydliště, sídlo subjektu, předmět činnosti podnikání, identifikační číslo osoby, právní forma atd. se do obchodního rejstříku zapisuje také:

 1. výše základního kapitálu společnosti 
 2. výše vkladu společníka
 3. údaj o pozastavení funkce člena orgánu
 4. o jaký typ družstva se jedná
 5. údaj o zahájení řízení o zrušení obchodní korporace aj. 

Mohlo by se na první pohled zdát, že se jedná o stejný zápis, jako je v živnostenském rejstříku. Stejné ale určitě nejsou. Čím se tedy liší?

Oba rejstříky se také liší tím, kdo je spravuje. Zatímco živnostenský rejstřík spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, obchodní rejstřík je pod správou Ministerstva spravedlnosti ČR

Stejně jako lze nahlížet do živnostenského rejstříku, lze nahlížet i do obchodního rejstříku online. V případě potřeby oficiálního vytištěného výpisu z obchodního rejstříku je potřeba zajít na rejstříkový soud nebo na pobočku Czech Pointu.

Kromě základních informací lze v obchodním rejstříku najít případně údaje o insolvenci a exekuci či likvidaci. Všechny tyto údaje jsou veřejně dostupné, na rozdíl od informací poskytovaných z živnostenského rejstříku firem a osob.

Zatímco v živnostenském rejstříku je registrován automaticky každý, kdo vlastní nebo vlastnil živnostenské oprávnění, v obchodním rejstříku jsou základní informace o podnikatelských subjektech, které o to musí samy požádat

Za zápis do veřejného rejstříku může být požadován poplatek. Důležité je, o jakou se jedná formu společnosti. Cena zápisu u akciové společnosti činí 12 000 Kč, první zápis osoby stojí 6 000 Kč a za změnu se hradí 2 000 Kč.

Veškeré údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou veřejně přístupné.

Obchodní rejstřík – kdo má povinnost zápisu

V obchodním rejstříku nejsou všichni, kdo jsou v živnostenském rejstříku. Povinnost mít zápis v obchodním rejstříku mají jen někteří podnikatelé a o zápis si musí sami požádat:

 1. obchodní společnosti a družstva (např. právnické osoby jako společnost s ručením omezeným, akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti)
 2. některé fyzické osoby, které o to požádaly
 3. zahraniční osoba podnikající na území ČR
 4. vybrané osoby, které k zápisu do obchodního rejstříku váže zvláštní předpis a další dle zákona č. 304/2013 Sb. v části Obchodní rejstřík. 

Jak již bylo zmíněno – OSVČ je v živnostenském rejstříku zapsána automaticky. O zápis do obchodního rejstříku se musí požádat. Pokud OSVČ přesáhne stanovenou hranici příjmů (pokud příjem za dvě účetní období přesáhne po odečtení DPH 120 milionů Kč), má povinnost se do obchodního rejstříku registrovat.

Se zápisem do obchodního rejstříku vzniká povinnost vést účetnictví (běžným OSVČ postačí jednodušší daňová evidence), vystavovat účetní doklady nebo zveřejňovat účetní závěrky do sbírky listin.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang