Přerušení živnosti 2024 – online, formulář, daňové přiznání

Přerušení živnosti vyžaduje správné postupy a dodržení formálních norem. Následující text se zaměří na proces přerušení živnosti v roce 2024, představí elektronické možnosti a zhodnotí vztah mezi přerušením živnosti a daní z přidané hodnoty (DPH). Jak postupovat při přerušení živnosti? Co všechno tento proces obnáší? Jak je to s DPH?

Přerušení živnosti může být někdy náročný a zdlouhavý proces, proto je dobré se na něj připravit, případně si ušetřit čas elektronickou cestou.


Shrnutí obsahu článku:

 1. Oznámení o přerušení živnosti 2024
 2. Žádost o přerušení živnosti
 3. Přerušení živnosti – formulář
 4. Přerušení živnosti online
 5. Přerušení živnosti elektronicky
 6. Prodloužení přerušení živnosti
 7. Přerušení živnosti a daňové přiznání
 8. Přerušení živnosti a DPH

Oznámení o přerušení živnosti 2024

Živnostník v České republice může přerušit provozování své živnosti třeba i na několik desítek let. To znamená, že si může dát pauzu od podnikání bez nutnosti živnost rušit. Oproti dřívějším pravidlům tak není doba přerušení nijak omezena, musí se však zadat konkrétní datum. To klidně může být i 1. ledna 2064.

Lhůty a pokuty:

 • Oznámení o přerušení: Živnostník má povinnost oznámit přerušení živnosti do 8 dnů od jeho počátku. Oznámení se podává na příslušný živnostenský úřad a to formou Jednotného registračního formuláře (JRF) – Změnový list.
 • Oznámení dalším institucím: Živnostenský úřad informuje o přerušení provozování živnosti Finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu živnostníka.
 • Pokuta: Pokud živnostník neoznámí přerušení živnosti včas, hrozí mu pokuta od VZP až do výše 10 000 Kč. Pokud se to stane opakovaně, pokuta se může dostat až na 20 000 Kč.

Přerušení živnosti je užitečným nástrojem pro živnostníky, kteří si chtějí dát pauzu od podnikání, ať už z důvodu mateřské dovolené, cestování nebo z jiných důvodů. Je však důležité dodržovat stanovené lhůty pro oznámení, aby se předešlo případným pokutám.

Žádost o přerušení živnosti

Živnostník v České republice může na čas přerušit provozování své živnosti. K tomuto kroku je nutné podat žádost o přerušení živnosti na příslušný živnostenský úřad. Žádost je možné podat elektronicky, poštou nebo osobně.

Postup:

 1. Vyplnění formuláře: Živnostník musí vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Formulář je dostupný online na stránkách Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP).
 2. Podpis formuláře: Vyplněný formulář JRF – Změnový list pro přerušení živnosti musí být podepsán živnostníkem. V případě elektronického podání s využitím datové schránky nebo elektronického podpisu není podpis nutný.
 3. Podání formuláře: Vyplněný a podepsaný formulář JRF – Změnový list pro přerušení živnosti je možné podat:
  • Osobně na živnostenském úřadě
  • Poštou na adresu příslušného živnostenského úřadu
  • Elektronicky prostřednictvím datové schránky
 4. Oznámení dalším institucím: Živnostenský úřad informuje o přerušení provozování živnosti Finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu živnostníka.

Přerušení živnosti je administrativní úkon, ke kterému je nutné podat příslušný formulář. Živnostník tak může na čas přerušit své podnikání a vyhnout se tak placení odvodů a daní. Po uplynutí doby přerušení může živnostník znovu zahájit provozování své živnosti.

Přerušení živnosti – formulář

Pro přerušení živnosti v České republice je nutné vyplnit a podat Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Tento formulář slouží k ohlášení změny údajů v živnostenském oprávnění, a to v tomto případě k oznámení přerušení provozování živnosti.

Formulář pro pozastavení živnosti je dostupný online na stránkách Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP). JRF – Změnový list pro přerušení živnosti obsahuje následující údaje:

 • IČO a sídlo živnostníka
 • Jméno a příjmení živnostníka
 • Datum narození živnostníka
 • Adresa trvalého bydliště živnostníka
 • Přerušované živnosti
 • Datum, od kterého se provozování živnosti přerušuje
 • Datum, do kterého se provozování živnosti přerušuje (nepovinné)
 • Podpis živnostníka (v případě elektronického podání s využitím datové schránky nebo elektronického podpisu není podpis nutný)

Vyplněný a podepsaný JRF – Změnový list pro přerušení živnosti je možné podat osobně na živnostenském úřadě, poštou nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Poplatek za podání formuláře se neplatí. O přerušení provozování živnosti bude živnostenský úřad informovat Finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Provozování živnosti je možné přerušit opakovaně. Pokud živnostník neoznámí pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou ji měl přerušenou, živnostenské oprávnění mu zanikne.

Podrobnější informace o přerušení živnosti jsou k dispozici na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a Rejstříku živnostenského podnikání.

Přerušení živnosti online

V době digitalizace nabízí přerušení živnosti online moderní řešení pro podnikatele. Snadný přístup k elektronickým prostředkům usnadňuje a zrychluje celý proces přerušení živnosti.

Přerušení živnosti online je skvělým způsobem, jak ušetřit spoustu času a návštěv úřadů.

Přerušení živnosti elektronicky

V České republice je od roku 2020 možné přerušit živnost elektronicky prostřednictvím datové schránky. To pro živnostníky představuje pohodlný a rychlý způsob, jak tuto administrativní záležitost vyřídit.

Postup pro přerušení živnosti elektronicky:

 1. Vyplnění formuláře: Živnostník musí vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) – Změnový list. Formulář je dostupný online na stránkách Rejstříku živnostenského podnikání (RŽP).
 2. Podepsání formuláře: Vyplněný formulář JRF – Změnový list pro přerušení živnosti musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.
 3. Odeslání formuláře: Podepsaný formulář JRF – Změnový list pro přerušení živnosti se odešle na datovou schránku příslušného živnostenského úřadu.
 4. Oznámení dalším institucím: Živnostenský úřad informuje o přerušení provozování živnosti Finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu živnostníka.

Výhody elektronického podání:

 • Rychlost: Elektronické podání je rychlejší než podání papírové formy.
 • Pohodlí: Živnostník nemusí osobně navštěvovat živnostenský úřad.
 • Dostupnost: Elektronické podání je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

K elektronickému podání je nutné mít datovou schránku a kvalifikovaný elektronický podpis. Živnostník musí mít k dispozici datovou schránku aktivní. Formulář JRF – Změnový list pro přerušení živnosti musí být podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem živnostníka.

Přerušení živnosti elektronicky je i díky datovým schránkám pohodlnější a rychlejší.

Prodloužení přerušení živnosti

Doba přerušení živnosti v České republice není nijak omezena. Živnostník však musí zvolit konkrétní datum ukončení přerušení živnosti, kdy asi tak orientačně plánuje své podnikání obnovit. Pokud však chce živnostník v přerušení nadále pokračovat po dni, na který bylo přerušení původně naplánováno, musí ho prodloužit.

Prodloužení přerušení živnosti se provádí stejným způsobem jako samotné přerušení, tzn. podáním Jednotného registračního formuláře (JRF) – Změnový list na příslušný živnostenský úřad. Podání formuláře je opět možné i online prostřednictvím datové schránky.

Živnostenský úřad informuje o prodloužení přerušení živnosti Finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu živnostníka.

Přerušení živnosti a daňové přiznání

Přerušení živnosti v České republice nemá vliv na povinnost podat daňové přiznání. To znamená, že i po přerušení živnosti musí živnostník podat daňové přiznání za rok, ve kterém jeho živnost fungovala. Daňové přiznání musí obsahovat informace o všech příjmech a výdajích souvisejících s provozováním živnosti v daném roce.

Důležité:

 • I když živnostník v daném roce po přerušení živnosti nevykonával žádnou jinou výdělečnou činnost, musí podat daňové přiznání, pokud v tomto roce dosáhl zdanitelných příjmů.
 • Živnostník, který přerušil živnost a nemá žádné zdanitelné příjmy, nemusí platit zálohy na sociální pojištění.
 • Zálohy na zdravotní pojištění je nutné platit i po přerušení živnosti, a to i v případě, že živnostník nemá žádné zdanitelné příjmy.

Formulář daňového přiznání a pokyny k jeho vyplnění jsou k dispozici na stránkách Finančního úřadu České republiky. Daňové přiznání je nutné podat do stanoveného termínu, který se liší v závislosti na typu živnosti a způsobu podání.

Přerušenou živnost je samozřejmě možné v případě potřeby kdykoliv obnovit.

Přerušení živnosti a DPH

Přerušení živnosti v České republice nemá vliv na registraci k dani z přidané hodnoty (DPH). To znamená, že i po přerušení živnosti zůstává živnostník plátcem DPH, pokud jím byl před přerušením. Z toho vyplývají pro živnostníka povinnosti v oblasti DPH:

 • Podávání přiznání k DPH: Živnostník je povinen podávat přiznání k DPH i za období, kdy jeho živnost byla přerušena. V tomto případě se jedná o nulová přiznání k DPH.
 • Kontrolní hlášení: Živnostník, který je plátcem DPH, je povinen podávat kontrolní hlášení. Během přerušení živnosti ale nemusí podávat nulová kontrolní hlášení.
 • Vrácení odpočtu DPH: Pokud živnostník přerušil živnost po kratší době než 3 roky od uplatnění odpočtu DPH na pořízený majetek, musí vrátit poměrnou část odpočtu DPH.

Živnostník, který má v plánu přerušit živnost a je plátcem DPH, by se měl před přerušením poradit s daňovým poradcem. Daňový poradce mu pomůže s vyplněním daňových přiznání a s dodržením všech povinností v oblasti DPH.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang