Plná moc vzor – vzor, pdf, pošta, k přepisu a další

Pojem plná moc označuje právní zmocnění, které dává určené osobě pravomoc jednat za někoho jiného. Jako taková dává plná moc zmocněnci nebo zmocniteli pravomoc jednat jménem zmocnitele.

Plná moc k zastupování zmocněnci uděluje širokou nebo omezenou pravomoc rozhodovat o majetku, financích, investicích nebo zdravotní péči zmocnitele. Existuje dlouhá řada variant plné moci. Může to být plná moc na přepis auta, plná moc k likvidaci vozidla a také všeobecná plná moc nebo generální plná moc.

Jak dlouho platí plná moc? Jak vypadá generální plná moc vzor? Kde je ke stažení plná moc k zastupování jednatele vzor a jak vypadá plná moc k podpisu smlouvy?

Co je to plná moc

Plná moc je právní dokument, který dává jedné osobě pravomoc jednat za jinou osobu. Osoba, která zmocnění obdrží, je zmocněncem, zatímco subjekt, na nějž se zmocnění vztahuje, je zmocnitelem.

Zmocněnec může mít univerzální plnou moc a tím pádem širokou zákonnou pravomoc nebo omezenou plnou moc k zastupování a tím pádem omezenou pravomoc rozhodovat o majetku, financích nebo zdravotní péči zmocnitele.

Plná moc k podpisu smlouvy se často používá v případech, kdy zmocnitel nemůže být přítomen podpisu nezbytných právních dokumentů pro finanční transakci. Stejně tak jako smluv je celá řada, od těch pracovních, partnerských až po smlouvy o dílo, i plná moc má vždy své opodstatnění z hlediska účelu a předmětu.

Jak funguje plná moc

Plná moc zmocňuje zmocněnce k zastupování zmocnitele ve všech majetkových a finančních záležitostech, pokud je duševní stav zmocnitele dobrý. Pokud se zmocnitel stane neschopným rozhodovat sám za sebe, smlouva automaticky zaniká.

Typy plné moci

Existuje mnoho typů plných mocí. Trvalá plná moc nabývá účinnosti okamžikem podpisu dokumentu, zatímco pružná plná moc nabývá účinnosti pouze tehdy, pokud a kdy se zmocnitel stane nezpůsobilým.

Plná moc může být omezena i na zdravotní záležitosti, což zmocněnci umožňuje činit zásadní rozhodnutí jménem nezpůsobilé osoby. Dva základní typy plných mocí jsou finanční a zdravotní. Zde jsou hlavní rozdíly mezi nimi.

Plná moc pro zdravotní péči

Zmocnitel může podepsat trvalou plnou moc pro zdravotní péči pokud chce, aby zmocněnec měl pravomoc činit rozhodnutí týkající se zdraví. V tomto dokumentu, který se také nazývá plná moc pro zdravotní péči, je uveden souhlas zmocnitele s tím, aby v případě nepříznivého zdravotního stavu byla zmocněnci udělena práva plné moci k zastupování.

Zmocněnec pro zdravotní péči je ze zákona povinen dohlížet na rozhodování o zdravotní péči jménem zmocnitele. Jako taková nastupuje v okamžiku, kdy zmocnitel již nemůže sám činit rozhodnutí týkající se zdraví.

Plná moc k zastupování ve věcech finančních

Finanční plná moc je dokument, který zmocněnci umožňuje spravovat obchodní a finanční záležitosti zmocnitele, jako je podepisování šeků, podávání daňových přiznání, správa investičních účtů a podobně, když a pokud se zmocnitel stane neschopným chápat nebo rozhodovat.

Zmocněnec musí plnit přání zmocnitele podle svých nejlepších schopností, přinejmenším v rozsahu, který je ve smlouvě uveden jako odpovědnost zmocnitele. Finanční plná moc dává této osobě širokou škálu pravomocí nad jejím bankovním účtem, včetně možnosti provádět vklady a výběry, podepisovat šeky a provádět nebo měnit určení příjemce.

Finanční plnou moc lze rozdělit do několika různých kategorií. Jedná se o všeobecnou plnou moc, omezenou plnou moc a trvalou plnou moc k zastupování.

Všeobecná plná moc

Plná moc všeobecná umožňuje zmocněnci jednat jménem zmocnitele ve všech záležitostech, které povolují státní zákony.

Zmocněnec podle plné moci všeobecné může být oprávněn nakládat s bankovními účty, podepisovat šeky, prodávat majetek, spravovat majetek a podávat za zmocnitele daňová přiznání.

Omezená plná moc

Omezená plná moc dává zmocněnci pravomoc jednat jménem zmocnitele v určitých záležitostech nebo událostech.

Může v ní být výslovně uvedeno, že zmocněnec smí spravovat pouze penzijní účty zmocnitele. Tento typ plné moci může být platný po určitou dobu. Například pokud bude zmocnitel dva roky mimo zemi, může být zmocnění účinné pouze po tuto dobu.

Trvalá plná moc

Trvalá plná moc zůstává v platnosti v určitých právních, majetkových nebo finančních záležitostech, které jsou ve smlouvě výslovně uvedeny, i poté, co se zmocnitel stane duševně nezpůsobilým.

Zatímco trvalý zmocněnec může za zmocnitele platit účty za lékařskou péči, nemůže činit rozhodnutí související se zdravotním stavem zmocnitele, například odpojit zmocnitele od přístrojů.

Pokud zmocněnec jedná jménem zmocnitele tak, že činí investiční rozhodnutí prostřednictvím makléře, požádá makléř o nahlédnutí do plné moci.

Podmínky, za kterých může být trvalá plná moc aktivní, jsou stanoveny zákonem. Plná moc může zůstat neaktivní, dokud ji negativní zdravotní událost neaktivuje. Plná moc k zastupování by měla být formulována velmi pečlivě, aby se předešlo problémům s přesným určením, kdy a zda vůbec došlo ke spouštěcí události.

Proto se vyplatí najít správný vzor plné moci k zastupování. Osoba jmenovaná jako zmocněnec nemusí být nutně advokátem. Může jít o důvěryhodného člena rodiny, přítele nebo známého.

Generální plná moc

V případě generální plné moci není přesně určeno, jakého úkonu se týká. Generální plná moc opravňuje zmocněnce, aby vykonával veškeré právní úkony, které by jinak vykonával zmocnitel.

Podle doby platnosti se generální plná moc dělí takto:

 • generální plná moc na dobu neurčitou
 • genarální plná moc na dobu určitou

Generální plná moc vzor lze bez problémů stáhnout z nejrůznějších webových portálů.

Kdy sepsat plnou moc

Plnou moc pro případ potřeby by mohl zvážit každý, kdo plánuje neočekávanou neschopnost nebo dlouhodobou péči, bez ohledu na to, jak vzdálené se tyto události zdají být. Může být také potřebná pro osobu, která očekává, že bude nějakou dobu mimo domov a bude obtížně dostupná.

Osoba, která chce, aby plná moc zůstala v platnosti i po zhoršení jejího zdravotního stavu, by měla podepsat trvalou plnou moc. To, že je plná moc trvalá, znamená, že zůstane v platnosti, i když se osoba, kterou zastupuje, stane duševně nebo fyzicky neschopnou.

Příkladem může být situace, kdy zmocnitel upadne do kómatu nebo utrpí ztrátu paměti. Trvalá plná moc však netrvá po smrti klienta. Pokud není plná moc označena jako trvalá a klient se stane duševně nezpůsobilým, je plná moc neplatná.

Existuje mnoho dobrých důvodů, proč plnou moc uzavřít, neboť zajišťuje, že se někdo postará o finanční záležitosti zmocnitele, pokud se stanete nesvéprávným. Je důležité vybrat důvěryhodného člena rodiny, osvědčeného přítele nebo renomovaného a čestného profesionála.

Je třeba mít na paměti, že podepsání plné moci, která uděluje široké pravomoci zmocněnci, se velmi podobá podepsání bianko šeku. Proto musí být zmocněnec vybrán moudře.

Jak vybrat zmocněnce

Vzor plné moci lze stáhnout. Pokud tak člověk učiní, měl by se ujistit, že obsahuje všechny potřebné údaje. Tento dokument je příliš důležitý a proto je třeba vzor plné moci vybrat pečlivě a správně s ním naložit.

Stejně jako list vlastnictví k domu nebo autu uděluje plná moc obrovské vlastnické pravomoci a odpovědnost. V případě zdravotní plné moci jde o otázku života a smrti.

V případě nesprávně zvolené nebo zneužité trvalé plné moci se zmocnitel může ocitnout v situaci, kdy bude čelit finanční nouzi nebo bankrotu. Proto je třeba zmocněnce vybírat s největší pečlivostí, aby bylo jisté, že přání zmocnitele budou splněna v co největší míře.

Je velmi důležité jmenovat osobu, která je důvěryhodná a schopná vykonávat funkci zmocněnce. Tato osoba bude jednat se stejnou právní pravomocí, jakou má zmocnitel, takže případné chyby, kterých se zmocněnec dopustí, mohou být obtížně napravitelné.

Ještě horší je, že v závislosti na rozsahu pravomocí, které zmocněnec získá, může hrozit nebezpečí, že se bude jednat o svévolné jednání. Zmocněnec může mít přístup k bankovním účtům, pravomoc darovat a převádět finanční prostředky i prodávat majetek zmocnitele.

Zmocněncem může být jakákoli způsobilá dospělá osoba, včetně profesionála, jako je advokát, účetní nebo bankéř. Zmocněncem však může být i člen rodiny, například manžel/manželka, dospělé dítě nebo jiný příbuzný. Jmenování rodinného příslušníka zástupcem se ušetří poplatky, které by si účtoval profesionál, a může také zachovat důvěrné informace o financích a dalších soukromých záležitostech „v rodině“.

Jmenování dětí jako zmocněnců

Rodiče, kteří vytvářejí plné moci, si velmi často vybírají jako své zástupce dospělé děti. V porovnání se jmenováním manžela/manželky jako zmocněnce je relativní mládí dítěte výhodou, pokud je účelem zmocnění zbavit stárnoucího rodiče břemene správy detailů finančních a investičních záležitostí nebo zajistit správu záležitostí stárnoucího rodiče v případě, že se rodič stane nezpůsobilým.

V těchto případech může manžel uvedený jako zmocněnec, který je téměř stejného věku jako zmocnitel, trpět stejnými problémy, které vedly tvůrce plné moci k jejímu vytvoření, což zmaří její účel. Pokud je dítě čestné, schopné a respektuje přání rodiče, může být tato volba tou nejlepší.

Pokud je dětí více, mohou mít rodiče problém s rozhodnutím, koho zvolit do role zmocněnce. Toto rozhodnutí nelze brát na lehkou váhu. Zástupce jmenovaný v rámci plné moci jedná s pověřením zmocnitele, takže nákladné finanční chyby vyplývající z nedbalosti nebo nedostatečného finančního porozumění nemusí být možné napravit. Totéž platí pro úkony, které vyvolávají konflikty uvnitř rodiny tím, že zvýhodňují některé členy před jinými.

Nejhorší je, že pokud se plná moc dostane do nesprávných rukou. Může vytvořit něco, co se často nazývá povolení ke krádeži. Existují případy, kdy zmocněnec zneužívá své pravomoci a rozhoduje o finančních a zdravotních záležitostech ve svůj prospěch, místo aby se držel přání zmocnitele.

Děti mají různé povahy, schopnosti a okolnosti a pravomoci, které jim byly svěřeny, mohou těmto nebezpečím zabránit. Dobrou zprávou je, že lze mít více zmocnění k zastupování, která jmenují samostatné zmocněnce, a přizpůsobit je dovednostem, temperamentu a schopnostem každého dítěte.

Faktory, které je třeba zvážit

Při výběru dítěte jako zmocněnce je vhodné zvážit tyto tři klíčové faktory:

 • Důvěryhodnost: To je nejdůležitější vlastnost zmocněnce jmenovaného na základě plné moci. Patří sem nejen čestnost, ale také spolehlivost při plnění úkolů, které vyžadují pravidelnou pozornost, od správy investičního portfolia po placení účtů, a pečlivost při jednání podle přání zmocnitele.
 • Schopnosti každého dítěte: V případě různých dětí mohou být jejich specifické schopnosti nejvhodnější pro převzetí určitých rolí při správě finančních záležitostí. Dá se použít omezená plná moc, aby se různým dětem udělily definované a omezené pravomoci v různých aspektech financí.
 • Více zástupců: V rámci plné moci lze jmenovat více zástupců, a to buď s oprávněním jednat samostatně, nebo s povinností jednat společně. Mít dvě děti samostatně zmocněné ke správě běžných záležitostí může být výhodné, pokud se jedno z nich stane z nějakého důvodu nedostupným, zatímco požadavek, aby se na zásadních úkonech, jako je prodej domu, dohodli dva, může zajistit rodinnou shodu nad zásadními rozhodnutími.

Jmenování více zmocněnců může způsobit problémy, pokud mezi nimi vzniknou spory. Pokud se například požaduje, aby dvě děti jednaly společně při správě investičního účtu, ovšem neshodnou se na tom, jak to udělat, může dojít k jeho faktickému zmrazení.

Proto při výběru dvou dětí, které mají jednat společně jako zmocněnci na základě plné moci, je nutné dbát na to, aby měly nejen schopnosti pro tento úkol, avšak i osobnostní předpoklady pro spolupráci.

Obecná rizika při udělování plné moci

Plná moc vytváří nebezpečí krádeže a sebeobelhávání, a to i v případě, že je zmocněncem vlastní dítě. Aby se minimalizovalo riziko takového protiprávního jednání, hodí se trvat na pravidelném informování o všech činnostech externí straně, například rodinnému účetnímu nebo advokátovi. Schopný právník může vypracovat návrh plné moci tak, aby obsahovala nejrůznější ochranná opatření.

Rodinné poměry i zdravotní situace se mění a s tím souvisí pravidelná revize a aktualizace plné moci k zastupování. Zplnomocnění k zastupování se dá jednoduše zrušit skrze dopis, ve kterém je zmocněnec odvolán. Tento dopis je třeba doručit bývalému zástupci.

Stejně jako samotná plná moc i takový dopis musí být notářsky ověřen. Je dobré zaslat kopie také třetím stranám, s nimiž mohl zmocněnec jednat jménem zmocnitele. Poté je třeba vytvořit novou plnou moc.

Plná moc může poskytnout pohodlí i ochranu tím, že důvěryhodná osoba získá zákonné oprávnění jednat jménem zmocnitele a především v jeho zájmu. Dospělé děti, které jsou plně důvěryhodné a zároveň schopné plnit přání rodiče, mohou být nejlepším zástupcem. Není však moudré jmenovat zmocněncem osobu jen proto, že je potomkem. Zmocněnec musí být v první řadě důvěryhodný a schopný.

Jak dlouho platí plná moc

Platnost plné moci záleží na přání zmocnitele. To, jak dlouho platí plná moc, musí být uvedeno na konkrétním dokumentu. Trvalá plná moc k zastupování může platit až do doby, než se objeví některý z důvodů pro ukončení této plné moci. Naopak například plná moc k přepisu motocyklu či plná moc k likvidaci vozidla obvykle platí jen v konkrétním jednom případě.

Trvalá plná moc zůstává v platnosti, pokud zmocnitel onemocní nebo se stane invalidním a nemůže jednat osobně.

Plná moc může skončit z několika důvodů, například když zmocnitel dohodu odvolá nebo zemře, když ji soud prohlásí za neplatnou nebo když zmocněnec již nemůže plnit stanovené povinnosti. V případě manželského páru může být zmocnění neplatné, pokud se zmocnitel a zmocněnec rozvedou.

Plná moc – vzor

Vzor plné moci musí vždy obsahovat tyto údaje:

 • celé jméno zmocnitele a zmocněnce
 • datum narození zmocnitele a zmocněnce
 • adresu zmocnitele a zmocněnce
 • správně definovaný předmět plné moci
 • datum udělení plné moci
 • podpisy obou stran

V některých případech je potřeba úředně ověřená plná moc. Razítko lze získat velmi jednoduše.

Úředně ověřená plná moc – pošta, Czech Point

Opatřit plnou moc úředními podpisy může každý notář, existuje však rychlejší řešení. Pro úřední potvrzení plné moci stačí vyhledat tzv. Czech Point. Pobočku Czech Point má k dispozici každá pošta, plná moc se tam opatří úředními podpisy a razítky na počkání. Není nutné objednání předem.

V případě, že je potřeba kvůli plné moci odeslat nějaké tištěné psaní, se hodí znát způsob, jak nadepsat doporučený dopis, který zaručuje včasné a správné doručení adresátovi.

Plná moc vzor – pdf

Vzor plné moci ve formátu pdf je možné jednoduše stáhnout z nejrůznějších webových portálů. Je však dobré ověřit, že vzor plné moci obsahuje všechny potřebné údaje.

Generální plná moc – vzor

Stejně jako jednoduchá plná moc se dá z webu stáhnout i vzor generální plné moci. Tady je však třeba pečlivě zkontrolovat, že je na formuláři vše v pořádku.

Generální plná moc dává zmocněnci neomezená práva a tak by s tímto dokumentem mělo být vše v naprostém pořádku. V případě pochybností se silně doporučuje využít služeb právníka.

Substituční plná moc k zastupování jednatele – vzor

V některých případech může být potřeba tzv. substituční plná moc k zastupování vzor. Substituční plná moc je v podstatě náhradní plná moc, kterou zmocněnec uděluje další osobě, a ta převezme zmocnění za prvotního zmocnitele.

Substituční plná moc musí být předem schválena a umožněna na základě původní plné moci. V původní plné moci musí být výslovně uvedena možnost vytvoření substituční plné moci, pokud si to situace vyžádá.

Plná moc na auto

Vedle univerzální plné moci existuje řada konkrétních variant, které udávají plnou moc k jedné konkrétní činnosti, kterou zmocnitel nezvládne vykonat sám. Tako je například plná moc na auto nebo plná moc k přepisu motocyklu.

Plná moc na auto se může hodit například, pokud zmocnitel řeší operativní leasing a řadu dalších záležitostí kolem vozidla a potřebuje zastoupit, protože je právě na služební cestě.

Plná moc na přepis auta

Jedna z variant plné moci na auto je plná moc na přepis auta. Taková plná moc musí obsahovat tyto údaje:

 • celé jméno zmocněnce a zmocnitele
 • rodné číslo nebo IČO a trvalé bydliště zmocněnce a zmocnitele
 • předmět zmocnění
 • identifikaci vozidla (tovární značka, model, datum první registrace, registrační značka, VIN kód)
 • dobu platnosti plné moci na přepis auta
 • datum a místo podpisu
 • podpisy zmocnitele i zmocněnce

Podobně lze sepsat také plnou moc k přepisu motocyklu.

Plná moc k likvidaci vozidla

Podobně jako plná moc na přepis auta nebo plná moc k přepisu vozidla vypadá také plná moc k likvidaci vozidla. Údaje, které jsou potřeba na plné moci uvést se liší pouze v předmětu zmocnění. Tam je třeba zmínit, že se jedná o plnou moc k likvidaci vozidla.

Plná moc zapůjčení auta do zahraničí – vzor

Poměrně běžná praxe je půjčení auta na cestu do zahraniční, ať už je to služební cesta nebo cesta na dovolenou. Také v tomto případě se hodí sepsat plnou moc. Jak vypadá vzor plné moci k zapůjčení auta do zahraničí?

Opět stačí uvést výše sepsané údaje, které je třeba k plné moci na přepis auta. A opět musí být předmět zmocnění odpovídající situaci. Důležité je dbát také na správné datum platnosti. Vyplatí se přidat jeden až dva dny navíc oproti termínu plánované cesty pro případ komplikací na trase.

Plná moc – závěr

Vytvoření plné moci a určení způsobu jejího fungování i v případě, že zmocnitel ztratí schopnost myslet nebo fungovat zajistí, že bude mít zmocnitel k dispozici plán dohledu nad svými finančními záležitostmi a zdravotními pokyny, pokud toho sám nebude schopen.

Nejdůležitější je vybrat jako zmocněnce někoho, komu zmocnitel zcela důvěřuje a kdo bude schopen věrně plnit povinnosti jménem zmocnitele.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang