Jak najít osobu v insolvenci a zjistit stav insolvence

Někdy přerostou dluhy tak přes hlavu, že nezbývá nic jiného, než finanční problémy řešit insolvencí. Co je insolvence? A k čemu slouží Justice insolvenční rejstřík?

Pokud si člověk neuváženě bere jednu půjčku za druhou a nezvládá je splácet, může to skončit exekucí a insolvencí. V insolvenci se ovšem může někdo ocitnout i nezaviněně. Například proto, že mu zákazníci přestanou platit za dodané zboží a služby.

Pokud je člověk v pozici věřitele, pak si musí hlídat, jestli dlužník nevstoupil do insolvence. Pokud by se tak stalo, je potřeba, aby věřitel včas podal přihlášku do insolvenčního řízení.

Jak a kde se přihláška pohledávky do insolvenčního řízení podává? A jaké informace je možné zjistit z insolvenčního rejstříku Justice?

Co je insolvence?

Insolvenční řízení zkráceně také insolvence je druh soudního řízení. Co je insolvence konkrétně stanovuje zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, neboli insolvenční zákon. Podle zákona se jedná o řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení.

Insolvenční zákon stanovuje, že v úpadku se nachází dlužník, který má:

  • více věřitelů (nejméně dva),
  • peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
  • tyto závazky není schopen plnit.

Dlužník, který splňuje všechny tři uvedené podmínky, je v platební neschopnosti. Insolvenční zákon dále vysvětluje, co znamená, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Jedná se o situace, kdy dlužník:

  • zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
  • je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
  • není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V úpadku je podle zákona i dlužník, který je předlužený. O předlužení se jedná, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Insolvence na 3 roky

V současné době insolvence, resp. oddlužení fyzických osob trvá 5 let. Kratší může být jen v některých případech. Nyní může být insolvence na 3 roky např. tehdy, pokud dojde k úhradě alespoň 60% dluhů.

Připravovaná novela insolvenčního zákona má přinést jednu zásadní změnu, a to je insolvence na 3 roky pro všechny fyzické osoby bez výjimky.

Zkrácení doby insolvence na 3 roky není nápadem naší vlády, avšak jedná se o implementaci požadavku Evropské unie. Tato změna ovšem ještě nebyla vládnou schválena, proto je třeba si na insolvenci na 3 roky ještě počkat.

Jak najít osobu v insolvenci?

Každý věřitel musí vědět, jak najít osobu v insolvenci. Je to důležité pro to, aby včas stihnul podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Pokud by lhůtu prošvihnul, měl by smůlu.

Jak najít osobu v insolvenci naštěstí není nic složitého. Stačí nahlédnout do insolvenčního rejstříku. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný registr, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti na stránkách justice.cz.

Stačí do internetového vyhledávače zadat heslo „justice insolvenční rejstřík“ nebo rovnou název webu isir.justice.cz. V insolvenčním rejstříku jsou fyzické i právnické osoby. Není třeba nikam chodit a shánět výpis z insolvenčního rejstříku. Všechny informace jsou dostupné online.

Jak funguje Justice insolvenční rejstřík?

Nejdříve je nutné navštívit stránky insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz nebo si jednoduše zadat do vyhledávače heslo „justice insolvenční rejstřík“.

V insolvenčním rejstříku Justice lze vyhledávat podle jména a příjmení, IČO nebo názvu subjektu. Není tedy třeba znát rodné číslo dlužníka nebo jeho adresu. Samozřejmě čím více údajů věřitel o dlužníkovi má, tím lépe. Několik dlužníků totiž může mít stejné jméno i příjmení.

Následně se klikne na tlačítko potvrzení výběru. Ve výsledcích vyhledávání lze zjistit, zda je zde uvedený dlužník zapsaný jako fyzická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel. Pozná se to podle toho, jestli má u svého zápisu uvedeno IČ nebo rodné číslo, resp. datum narození.

Pokud věřitel dohledá dlužníka, může rozkliknout podrobnosti o insolvenci. V insolvenčním rejstříku jsou vedeny i záznamy o všech ukončených insolvenčních řízeních po dobu 5 let od jejich skončení.

TIP: Jste na opačné straně barikády a zajímá vás, jak je to s exekucí a vrácením věcí?

Jak zjistit stav insolvence?

Odpověď na otázku, jak zjistit stav insolvence, je stejná s odpovědí na otázku, jak najít osobu v insolvenci. Veškeré informace o průběhu insolvence lze zjistit v již zmíněném insolvenčním rejstříku Justice.

Stav insolvence má 2 fáze:

  • řízení do úpadku
  • řízení po úpadku

Dále lze v insolvenčním rejstříku Justice u každé insolvence zjistit, jaké byly podány přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení, jaká soud vydal ve věci rozhodnutí nebo zprávy insolvenčního správce. Soud v insolvenčním rejstříku dlužníků zveřejňuje velké množství dokumentů

Insolvenční řízení je totiž zcela veřejné, takže v insolvenčním rejstříku lze zjistit opravdu všechno o dlužníkovi, jeho závazcích i věřitelích.

Registr dlužníků insolvence, insolvenční rejstřík dlužníků

Registr dlužníků insolvence nebo také insolvenční rejstřík dlužníků je to samé jako insolvenční rejstřík Justice. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o veřejný registr, v němž lze vyhledávat osoby v insolvenčním řízení. A to fyzické osoby nepodnikající, fyzické osoby podnikatele i právnické osoby.

TIP: Kde získat půjčku pro dlužníky a zadlužené a na co si dát pozor?

Vyhledávání v insolvenčním rejstříku dlužníků je zdarma a každý se může podívat v jednotlivých řízeních na náhled a obsah všech dokumentů. Není tedy třeba si dělat výpis z insolvenčního rejstříku. Vše je možné zjistit jednoduše a rychle online.

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Každý věřitel, který zjistí, že je „jeho“ dlužník v insolvenci, musí podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři, který lze najít na již zmíněném webu justice.cz.

Součástí přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení musí být podklady dokládající existenci pohledávky a její výši. Přihlášku je nutno podat v zákonem stanovené lhůtě. Jakmile soud přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení obdrží, zveřejní ji v insolvenčním rejstříku Justice.

V druhé fázi insolvenčního řízení je pak každá přihláška pohledávky do insolvenčního řízení přezkoumávána insolvenčním věřitelem. Ten rozhoduje, zda ji uznává či nikoliv.

Jaká je lhůta pro přihlášku do insolvenčního řízení?

Lhůta k podání přihlášky do insolvenčního řízení činí 2 měsíce od vydání rozhodnutí soudu, kterým se zjišťuje úpadek dlužníka. 

Je potřeba si tuto lhůtu hlídat, protože je prekluzivní. To znamená, že zmeškání lhůty pro přihlášku do insolvenčního řízení nelze prominout ani ji prodloužit.

Zveřejnění v insolvenčním rejstříku

Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou v insolvenčním rejstříku Justice. Jakmile soud obdrží dlužníkův insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, musí do 3 pracovních dní dojít ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Po zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení soud rozhodne, jestli je dlužník v úpadku. Pokud ano, vydá rozhodnutí o úpadku. Následně opět dojde ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V podstatě lze konstatovat, že v insolvenčním rejstříku lze online sledovat průběh jakéhokoliv insolvenčního řízení. U všech dokumenty, které soud obdrží nebo sám vydá, musí totiž proběhnout zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Auto na splátky v insolvenci

Pokud se dlužník nachází v insolvenčním řízení, pak podle insolvenčního zákona nesmí žádat o jakoukoliv půjčku v insolvenci, resp. žádat může, ovšem nikdo by mu jí poskytnout neměl. 

Pokud by si dlužník přesto půjčku v insolvenci vzal a zjistil by to jeho insolvenční správce, insolvence by byla zastavena a dlužník by byl poslán do konkursu. To znamená, že jeho majetek by byl prodán.

Stejné je to i s pořízením auta na splátky v insolvenci. Cílem insolvenčního řízení je osvobodit dlužníka od dluhů, nikoliv nabírat další. Je tedy jasné, že dlužník v insolvenci by si neměl brát žádné půjčky na cokoliv.

I přesto, že to není dovoleno, lze narazit na nabídky typu „půjčíme lidem v insolvenci„. Takovým nabídkám je potřeba se vyhnout velkým obloukem. Nejen že jsou velmi nevýhodné, především však hrozí zrušení oddlužení, pokud by si dlužník půjčku vzal.

Půjčka po ukončené insolvenci

Půjčka v insolvenci povolená není. Jak je to však s půjčkou po ukončené insolvenci? Tady už žádná omezení neplatí. Je tak na věřiteli, jestli někomu po insolvenci půjčí nebo ne.

Obecně bývá člověk po insolvenci vnímán jako rizikový, protože už v minulosti měl problémy se splácením závazků. Banky proto půjčky po ukončené insolvenci neposkytují. Nebankovní společnosti už tak přísné nejsou. 

Poskytovatelé úvěru totiž mají povinnost nahlížet do registrů dlužníků a mezi nimi je i Justice insolvenční rejstřík. Kdo v něm má záznam, tomu by věřitel neměl úvěr poskytnout.

Pokud je však dlužník po insolvenci schopen doložit svůj trvalý a pravidelný příjem, pak bude mít šanci získat půjčku po ukončené insolvenci u některé nebankovní společnosti.

Výmaz z insolvenčního rejstříku

Kdo se zajímá o půjčku po ukončené insolvenci, měl by vědět, že k výmazu z registru dlužníků po insolvenci nedojde hned po jejím skončení. Proto nebývá snadné půjčku po ukončené insolvenci získat.

Záznamy o proběhlé insolvenci jsou totiž po dobu dalších pěti let v insolvenčním rejstříku uváděny.

K výmazu z insolvenčního rejstříku tedy dochází po uplynutí 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo skončeno insolvenční řízení.

Exekuce a insolvence

Každé finanční problémy nemusí skončit rovnou exekucí a insolvencí. Je spousta dluhových poraden, které dokážou pomoci s dluhy, jež přerostly přes hlavu. Poradí, jak nespadnout do dluhové pasti, jak zastavit nezákonnou exekuci nebo jak se vyhnout nedobrovolnému prodeji nemovitosti.

Řešením může být např. zpětný leasing nemovitosti. Dlužník získá peníze, zbaví se dluhů a může bydlet dále ve svém. Kdo další může zpětný leasing nemovitosti využít?

Je však třeba si uvědomit, že opakované nákupy na splátky bez nahlížení do registru rozhodně není cestou, jak se exekuci a insolvenci vyhnout. Právě naopak.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang