Výpověď z pracovního poměru – vzor, dohodou i jinak

Pracovní poměr lze u nás dle zákoníku práce ukončit několika způsoby. Pokud se zaměstnanec rozhodne ukončit zaměstnání, měl by znát konkrétní podmínky a formy. Jak tedy podat výpověď z pracovního poměru? Co by měla obsahovat? Jak vypadá takový vzor výpovědi z pracovního poměru?

Ukončit zaměstnání může zaměstnance výpovědí dohodou nebo například okamžitým zrušením. Nejběžnějším způsobem je ukončení pracovního poměru výpovědí.  

Výpověď z pracovního poměru 2024

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance je vážný krok, který by měl být proveden po pečlivém zvážení a v souladu s právními předpisy. Nehraje přitom roli to, zda je zaměstnanec na plný úvazek, nebo se jedná o práci na zkrácený či poloviční úvazek. Důležité je prozkoumat pracovní smlouvu, tedy termíny a podmínky výpovědní lhůty a závazky obou stran uvedené v pracovní smlouvě zaměstnance. Bylo by vhodné poté i požádat o pracovní posudek.

Pokud si zaměstnanec není jistý, může ukončení pracovního poměru konzultovat s právním odborníkem, aby ho obeznámil s postupem a důsledky výpovědi.

Výpověď by měl zaměstnanec vždy oznámit zaměstnavateli písemně a to včas a profesionálně. Je vhodné záměr o ukončení sdělit při osobním rozhovoru a následně odevzdat písemnou výpověď.

Písemná forma by měla obsahovat identifikaci obou stran, datum výpovědi a určení data, kdy výpověď nabude účinnosti

Důvody k ukončení pracovního vztahu mohou být různé. Může se jednat o osobní nebo profesní důvody. Na rozdíl od zaměstnavatele ale zaměstnanec nemusí uvádět důvod rozvázání pracovního poměru. 

Dále by měla výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance obsahovat oznámení o tom, zda plánuje dodržet výpovědní lhůtu, nebo zda preferuje okamžité ukončení pracovního poměru. A nakonec nezapomenout na podpis a datum

Výpověď z pracovního poměru – vzor

Zde je vzor písemné výpovědi z pracovního poměru zaměstnancem. Tento vzor výpovědi je obecný a musí by být upraven v souladu s konkrétními okolnostmi a místními právními předpisy:

[Celé jméno a adresa zaměstnance]

dále jen “zaměstnanec”

[Celé jméno a adresa sídla zaměstnavatele]

dále jen “zaměstnavatel”

Vážený/á [jméno zaměstnavatele],

Tímto Vám oznamuji, že dávám výpověď ze své pracovní smlouvy. Můj poslední pracovní den bude [datum], což je poslední den výpovědní lhůty, která je uvedena v pracovní smlouvě.

Důvody mé výpovědi jsou [nepovinně: je možné stručně uvést důvody, pokud je to vhodné].

Rád/a bych poděkoval/a za příležitost pracovat pro [název společnosti] a za všechny zkušenosti, které jsem získal/a během mého působení ve vaší společnosti.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem,

[Datum a podpis zaměstnance]

Samotný text s oznámením o ukončení pracovního poměru si lze upravit dle vlastních potřeb. Ostatní náležitosti by měla výpověď z pracovního poměru 2024 obsahovat vždy.

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Mohou nastat situace, kdy se zaměstnavatelé i zaměstnanci vzájemně dohodnou, že rozvázání pracovního poměru je nejvhodnější variantou. Ukončení pracovního poměru dohodou je cesta, která při jasném přístupu a dodržování pracovního práva může zajistit hladší přechod pro obě zúčastněné strany.

Ukončení pracovního poměru dohodou je podle zákoníku práce České republiky konsensuální proces, při kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec vzájemně dohodnou na ukončení pracovního poměru. Na rozdíl od jiných způsobů ukončení pracovního poměru vyžaduje tento přístup společné rozhodnutí, které je často vedeno faktory, jako jsou změny obchodních okolností, osobní důvody nebo touha po změně profesního zaměření.

Proces obvykle začíná otevřenou komunikací mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Je vhodné, aby obě strany projednaly podmínky ukončení pracovního poměru, včetně případného odstupného, výpovědních lhůt a dalších podrobností.

Jakmile jsou podmínky dohodnuty, vypracuje se písemná dohoda. Tento dokument musí zahrnovat datum účinnosti ukončení pracovního poměru, případné finanční kompenzace nebo benefity a povinnosti zaměstnance během výpovědní lhůty. 

Po podpisu dohody by ji obě strany měly považovat za formální a závazný dokument. Zaměstnavatelé musí splnit veškeré finanční závazky uvedené v dohodě a od zaměstnanců se očekává, že dodrží dohodnutou výpovědní lhůtu a další stanovené podmínky.

Dobře provedené ukončení pracovního poměru dohodou může připravit půdu pro smírnější přechod a pro budoucí profesní úsilí. Dohoda formou osobního rozhovoru může být i první krok, jak se připravit na pohovor v novém zaměstnání. Po výpovědi dohodou je dobré požádat zaměstnavatele o pracovní posudek.

Na rozdíl od jiných způsobů ukončení pracovního poměru je výpověď dohodou společné rozhodnutí.

Výpověď z pracovního poměru dohodou – vzor

Napsat výpověď z pracovního poměru dohodou není až tak složité, jak by se mohlo zdát. Výpověď dohodou musí obsahovat:

  • základní informace jako identifikace zaměstnavatele a zaměstnance včetně jejich kontaktů
  • datum vystavení výpovědi
  • uvést, že obě strany souhlasí s ukončením pracovního vztahu
  • datum, od kterého je pracovní poměr ukončen (datum účinnosti výpovědi)
  • uvedení, zda se jedná o okamžité ukončení nebo uplynutí výpovědní lhůty
  • eventuální finanční odstupné nebo odchodové benefity, pokud jsou dohodnuty
  • podmínky pro návrat firemního majetku, klíčů, přístupových karet nebo jiných materiálů
  • podpisy obou stran a datum, kdy byla dohoda podepsána

Výše uvedené body by měla obsahovat každá výpověď z pracovního poměru dohodou. 

Na internetu je ke stažení mnoho vzorových podkladů. Zde je výpověď dohodou vzor:

[Jméno a adresa zaměstnavatele] ……………………………………………………

[Datum] …………………………………..

Výpověď z pracovního poměru dohodou

Tímto oznamuji, že [jméno zaměstnance], (dále jen „Zaměstnanec“), a [jméno zaměstnavatele], (dále jen „Zaměstnavatel“), souhlasí oboustranně s ukončením pracovního poměru. Tato dohoda vychází z dohody obou stran a splňuje podmínky stanovené v pracovní smlouvě mezi Zaměstnancem a Zaměstnavatelem uzavřené dne ……………………………

Zaměstnanci bude ukončen pracovní poměr od ………………………………………………

Výpovědní lhůta: [Popis výpovědní lhůty, pokud je relevantní.]

Odstupné nebo benefity: [Popis případných finančních odstupné či benefitů, pokud jsou dohodnuty.]

Povinnosti při odchodu: Zaměstnanec souhlasí s vrácením veškerého firemního majetku, klíčů, nebo jiných materiálů do ……………………….., a s plným respektováním důvěrnosti informací.

[Jméno a podpis zaměstnance] ………………………………………………..

Datum: ……………………………………..

[Jméno a podpis zaměstnavatele] ………………………………………………..

Datum: ……………………………………..

Tento vzor je pouze orientační a měl by být upraven v souladu s konkrétními podmínkami pracovního poměru a místními právními předpisy.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance může, ale nemusí obsahovat důvod ukončení.

Výpověď z pracovního poměru na dobu určitou

Podání výpovědi z pracovního poměru na dobu určitou je specifické vzhledem k charakteru takového pracovního vztahu. Pracovní poměr je sjednán na přesně stanovenou dobu. Po uplynutí této doby pracovní poměr automaticky končí

Pokud se zaměstnavatel rozhodne ukončit pracovní poměr ještě před uplynutím dohodnuté doby, musí na to zaměstnance upozornit alespoň tři dny předem.


Zaměstnanec může dle zákoníku práce ukončit pracovní poměr na dobu určitou i dříve a to výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době (jak má výpověď ve zkušební době vzor pdf).

Pokud se někdo chystá podat výpověď, pravděpodobně bude hledat novou práci. K tomu může pomoci článek o tom, jak napsat klasický a strukturovaný životopis včetně vzoru.

Výpověď z pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Podání výpovědi z pracovního poměru ze zdravotních důvodů může být citlivým procesem. Zaměstnanec by měl poskytnout lékařskou dokumentaci potvrzující zdravotní důvody, kvůli nimž není schopen plnit své pracovní povinnosti. Lékařská zpráva by měla obsahovat relevantní informace o diagnóze a doporučení odborníka.

Svého zaměstnavatele by měl zaměstnanec co nejdříve informovat o svém zdravotním stavu a záměru podat výpověď. To umožní zaměstnavateli přijmout potřebná opatření a připravit se na případné náhradní řešení pracovní pozice.

Výpovědní lhůta je doba mezi oznámením výpovědi a skončením pracovního poměru. Při výpovědi ze zdravotních důvodů mohou být některá specifika, která jsou třeba zohlednit.

Zaměstnanec, který podává výpověď ze zdravotních důvodů, bude pravděpodobně předkládat lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu jako důkaz, že nemůže nadále vykonávat své pracovní povinnosti.

Pokud je zaměstnanec na nemocenské dovolené v době podání výpovědi, neměla by tato doba snižovat délku výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta běží až po skončení neschopnosti.

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Již bylo uvedeno jak podat výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance. Jak je to ale v případě, že chce výpověď podat zaměstnavatel?

Při zvažování ukončení pracovního poměru je nezbytné znát ustanovení zákoníku práce, která vymezují práva a povinnosti obou stran. Zaměstnavatelé musí mít pro ukončení pracovního poměru oprávněné důvody, jako je nadbytečnost, nesprávné chování zaměstnance a musí dodržovat spravedlivý a transparentní postup. 

Stejně tak mají zaměstnanci právo napadnout výpověď, pokud se domnívají, že je nespravedlivá, a to buď prostřednictvím interních postupů v podniku, nebo podáním stížnosti na úřad práce.

Společnosti v České republice často kladou důraz na udržení pozitivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Profesionální a respektující postup při ukončení pracovního poměru je zásadní pro zachování morálky na pracovišti. Jedinečný právní a kulturní kontext navíc zdůrazňuje potřebu jasné komunikace v průběhu celého procesu.

Zaměstnavatelé by se měli dobře orientovat v předpisech zákoníku práce, zajistit dodržování zákona a zároveň dodržovat zásady spravedlnosti a transparentnosti. Stejně tak by zaměstnanci měli znát svá práva a možnosti odvolání, pokud se domnívají, že je výpověď nespravedlivá. 

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang