Výpověď dohodou vzor – podání výpovědi

Existuje několik způsobů rozvázání pracovního poměru. Vedle běžného podání výpovědi je tu i takzvaná výpověď dohodou, u které neběží klasická dvouměsíční výpovědní lhůta. Jaké jsou výhody a nevýhody rozvázání pracovního poměru dohodou a kde najít vzor takové žádosti? Jak podat výpověď a jak na výpověď dohodou?

Každý, kdo uvažuje o rozvázání pracovního poměru dohodou jistě přemýšlí, jak napsat výpověď dohodou. Existuje vzor výpovědi dohodou a je na internetu dostupná výpověď dohodou vzor ke stažení? Kde najít nejepší vzor výpovědi, ve kterém nechybí žádné důležité údaje? Tento článek prozradí, jak na výpověd z pracovního poměru dohodou.

Podání výpovědi

Podání výpovědi předchází rozvázání pracovního poměru. Tím se rozumí ukončení pracovního poměru zaměstnance ve společnosti. Zaměstnance může vést k rozvázání pracovního poměru řada důvodu a není nutné je při podání výpovědi uvádět.

Každé podání výpovědi musí proběhnout písemně, rozvázání pracovního poměru pouze ústní dohodou není možné. Návodů, jak správně podat výpověď je na internetu celá řada a není problém stáhnout si jejich vzor, ať už se jedná o výpověď ze zdravotních důvodů nebo o žádost o ukončení pracovního poměru z jiných důvodů.

Při podání výpovědi je nezbytné uvést jméno zaměstnance, název firmy či jméno zaměstnavatele a především datum, ke kterému se podání výpovědi vztahuje. Datum je důležité především kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě, která je daná zákonem, pokud není dohodnuto jinak.

Výpověď dohodou nebo rozvázání pracovního poměru dohodou?

Výraz výpověď dohodou je poměrně běžný, ve skutečnosti si však protiřečí. Podání výpovědi může přijít ze strany zaměstnance nebo ze strany zaměstnavatele, avšak dohoda o rozvázání pracovního poměru je konsenzus obou stran.

S dohodou o rozvázání pracovního poměru musí souhlasit zaměstnanec i zaměstnavatel a obvykle je pro obě strany výhodná. Ani jedna strana nesmí být do dohody nucena. Pokud se však zaměstnanec a zaměstnavatel nedomluví, je třeba přistoupit k podání výpovědi.

V případě podání výpovědi ani jedna strana souhlas druhé nepotřebuje, zároveň však musí být dodrženy zákonem stanovené podmínky. Mnohem přísnější podmínky platí pro zaměstnavatele, který musí výpověď zdůvodnit v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec může podat výpověď kdykoli a důvody nemusí vůbec uvádět.

Jak podat výpověď

V případě, že nelze uskutečnit výpověď dohodou, je třeba přistoupit ke klasickému podání výpovědi z pracovního poměru. Jak podat výpověď?

Výpověď je třeba vždy podat písemně. V nejlepším případě se výpověď podává přímo nadřízené osobě. Výpověď je třeba vyhotovit ve dvou kopiích, jednu si nechá zaměstnavatel a jedna zůstává zaměstnanci. Obě strany musí výpověď posepsat a samozřejmě nesmí chybět datum podání výpovědi.

Zákoník práce neurčuje žádný konkrétní vzor. Výpověď ze strany zaměstnance však musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno zaměstnance
  • jméno zaměstnavatele / název firmy
  • adresu firmy
  • datum
  • místo
  • podpisy obou stran.

Pokud výpověď podává zaměstnavatel, je to o něco složitější. Zaměstnavatel musí uvést aktuální důvody k výpovědi v souladu se zákoníkem práce. Výjimkou je jen rozvázání pracovního poměru ve zkušební době.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta je přesně definovaná zákoníkem práce. V tuzemsku je běžná dvouměsíční výpovědní lhůta, ta se však nepočítá přímo ode dne podání výpovědi. Dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet vždy první den měsíce, který následuje po podání výpovědi.

Pokud je výpověď podána 15. dubna, počítá se dvouměsíční výpovědní lhůta od 1. května a zaměstnanec zůstává v práci až do konce června.

Dvouměsíční výpovědní lhůta a nemocenská

Jak je to v případě nemocenské v průběhu dvouměsíční výpovědní lhůty? Pokud nemocenská končí před datem stanoveným jako konec výpovědní lhůty, pak se dvouměsíční výpovědní lhůta neprodlužuje.

K prodloužení výpovědní lhůty však dochází, pokud nemoc zaměstnance trvá déle a překročí datum stanovené jako konec dvouměsíční výpovědní lhůty.

V případě, že zaměstnanec netrvá na prodloužení výpovědní lhůty z důvodu nemoci, není nutné pracovní poměr prodlužovat.

Žádost o ukončení pracovního poměru

V některých případech se dvouměsíční výpovědní lhůta zaměstnanci nebo zaměstnavateli nehodí, v tom případě je tu varianta rozvázání pracovního poměru dohodou.

Zaměstnanec může přijít za zaměstnavatelem se žádostí o ukončení pracovního poměru a doufat, že se obě strany dohodnou.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou

Veškeré dohody o rozvázání pracovního poměru musí být sepsány na papíře ideálně podle dobrého vzoru. Nejprve však může zaměstnanec žádost o ukončení pracovního poměru dohodou přednést ústně. Dohodou se totiž rozumí společný závěr, na kterém se obě strany dobrovolně shodnou.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou může být samozřejmě podána i písemně. Druhá strana obvykle potřebuje určitý čas na rozmyšlenou, jak k výpovědi dohodou přistoupí. Někdy je žádosti o ukončení pracovního poměru vyhověno okamžitě, jindy je potřeba jednání a doladění podmínek.

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou vzor

Existuje konkrétní vzor žádosti o ukončení pracovního poměru? V zákoníku práce není přesná definice vzoru žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou. Žádost však musí splňovat určitá kritéria. Vedle údajů o zaměstnanci a zaměstnavateli je podstatné především datum, na kterém se obě strany shodnou.

Obvykle se o výpovědi dohodou jedná tak, aby obě strany došly k uspokojivému závěru. Pro zaměstnance, který má nabídku nového zaměstnání, která nepočká na klasickou dvouměsíční výpovědní lhůtu, je obvykle zásadní se na výpovědi dohodou domluvit.

Dohoda o skončení pracovního poměru vzor

Jak vypadá samotná dohoda o skončení pracovního poměru a kde najít nejlepší vzor? Stačí zadat do interntového vyhledávače „dohoda o skončení pracovního poměru vzor“ a objeví se řada stránek, ze kterých lze vzor dohody o skončení pracovního poměru stáhnout. Při výpovědi by bylo vhodné získat pracovní posudek do budoucího zaměstnání.

Zaměstnanec by si mě pohlídat nepovinné údaje, které mohou mít vliv na výši podpory v nezaměstnanosti nebo které mohou ovlivnit výši odstupného. Takovým údajem je například nadbytečnost, kvůli níž dochází k výpovědi dohodou.

Výpověď dohodou vzor pdf a výpověď dohodou vzor ke stažení

Spíše než o vzoru okamžité výpovědi dohodou se hovoří o vzoru rozvázání pracovního poměru dohodou. Pokud si zaměstnanec na internetu hledá hesla jako „výpověď dohodou vzor pdf“ nebo „výpověď dohodou vzor ke stažení“, „okamžitá výpověď ze strany zaměstnance vzor„, pravděpodobně najde požadované dokumenty, formulace však není správná.

Výpověď je vždy jednostranná a přichází s ní zaměstnavatel nebo zaměstnanec. Pokud se hovoří o dohodě obou stran, je lépe použít výraz rozvázání pracovního poměru dohodou nebo dohoda o skončení pracovního poměru. Pod těmito hesly lze také najít správný vzor.

Okamžitá výpověď dohodou vzor

Termín okamžitá výpověď dohodou si protiřečí podobně jako případ zmíněný v minulém odstavci. Lépe než heslo „okamžitá výpověď dohodou vzor“ je dobré použít ve vyhledávači termín okamžitá dohoda o rozvázání pracovního poměru.

Výpověď ze zdravotních důvodů

Samostatnou kapitolou mezi druhy výpovědí je výpověď ze zdravotních důvodů. Podání výpovědi ze zdravotních důvodů patří k poměrně častým, musí však splňovat jisté náležitosti.

Podle zákoníku práce má každý zaměstanec nárok na práci, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu. Při zdravotních problémech by měl být zaměstnanec přeřazen na pozici, která je vhodná. Pokud to není možné, dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou nebo k výpovědi ze zdravotních důvodů.

Výpověď ze zdravotních důvodů vzor

Každá výpověď ze zdravotních důvodů musí obsahovat zdravotní odůvodnění. Nezbytný je lékařský posudek, který jasně stanoví, zda je zaměstnanec schopen pozici vykonávat. Vzor výpovědi ze zdravotních důvodů se neobejde bez zdravotního posudku ošetřujícího lékaře.

Ve výpovědi ze zdravotních důvodů je třeba specifikovat, zda je zhoršení zdravotního stavu způsobené výkonem zaměstnání. V takovém případě náleží zaměstnanci benefity. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec nárok až na dvanácti měsíční odstupné.

Vzor výpovědi za zdravotních důvodů může vypadat například takto:

Zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

Vzory výpovědi ze zdravotních důvodů jsou opět bez problémů dostupné na internetu. Stačí zadat do vyhledávače patřičné heslo.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang