Výpis ze zdravotní dokumentace – vzor, cena 

Před nástupem do zaměstnání čeká nového zaměstnance vstupní lékařská prohlídka. V některých případech musí navštívit lékaře, který spadá pod zaměstnavatele. V tomto případě je nutné, aby s sebou přinesl výpis ze zdravotní dokumentace. Do jaké lhůty musí praktický lékař vydat výpis ze zdravotní dokumentace a jaká je jeho cena?

Při nástupu do zaměstnání na hlavní pracovní poměr je vždy povinné splnit vstupní lékařskou prohlídku. V případě dohody ji nový zaměstnanec podstupuje pouze v případech, kdy se jedná o zdravotně rizikovou pozici.

Vstupní lékařská prohlídka

Ze zákona je povinné, aby každý zaměstnanec měl při hlavním pracovním poměru splněnou lékařskou prohlídku. Před nástupem do zaměstnání se mluví o tzv. vstupní lékařské prohlídce.

V zákoníku práce je totiž jasně definováno, že pracovní zdravotní prohlídka u lékaře je v tomto případě povinná pro všechny zaměstnance a ten, kdo ji odmítne, bude automaticky považován za zdravotně nezpůsobilého. Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce zaměstnavatel nesmí připustit, aby jeho zaměstnanci vykonávali práce, jejich náročnost by neodpovídala jejich zdravotní způsobilosti.

Je tedy nutné, aby zaměstnavatel měl od lékaře potvrzeno, že zaměstnanec je způsobilý k vykonávání pracovní činnosti a neexistuje na jeho straně žádná zdravotní překážka. Lékařské prohlídky upravuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb.

Zaměstnavatel je povinen lékařskou prohlídku zajistit každému svému zaměstnanci a to v případě hlavního pracovního úvazku. Při dohodě o pracovní činnosti nebo při dohodě o provedení práce má zaměstnavatel povinnost zajistit lékařskou prohlídku pouze u zaměstnanců, kteří budou vykonávat rizikovou činnost.

Zaměstnavatel by měl mít ideálně sjednanou spolupráci s lékařem, ke kterému bude své zaměstnance posílat. V tomto případě je nutné, aby si zaměstnanec nejdříve došel ke svému obvodnímu lékaři pro výpis ze zdravotní dokumentace a následně i s výpisem šel k firemnímu lékaři.

Zaměstnanec může jít v některých případech i pouze ke svému obvodnímu lékaři, který mu může potvrzení o jeho zdravotní způsobilosti k výkonu práce také potvrdit. Ovšem pouze v případě, jedná-li se o nerizikové zaměstnání, které je zařazené do první kategorie práce a nejsou při pracovní činnosti očekávaná žádná rizika. Zpravidla se jedná o administrativní zaměstnání.

Jakmile má zaměstnanec výpis ze své zdravotní karty, objedná se k firemnímu lékaři, který prohlídku vykoná. Zaměstnanec potřebuje, aby mu lékař potvrdil formulář o zdravotním posudku, který má většinou každý zaměstnavatel svůj.

Tento formulář obsahuje identifikační údaje o zaměstnavateli, zaměstnanci a vykonávané práci. U lékaře zaměstnanec také může vyplňovat informační dotazník. Lékař posuzuje rodinnou anamnézu a poté provádí celkové vyšetření.

V případě žen se na vstupní lékařské prohlídce neposuzuje případné těhotenství. Ze zákona zaměstnavatel nemůže od žen chtít standardně tuto informaci. Pokud se ovšem žena chystá nastoupit do zaměstnání na radiologickém oddělení, do výroby a zpracování výbušnin, těžbu v podzemí, nebo bude vykonávat manipulaci s těžkými břemeny, zaměstnavatel musí tuto skutečnost znát.

Do posudku o pracovní způsobilosti je vždy nutné, aby na závěr byla správně označená pracovní způsobilost, v dokumentu bývají uvedeny čtyři možnosti:

  • Zdravotně způsobilý
  • Zdravotně nezpůsobilý
  • Zdravotně způsobilý s podmínkou
  • Pozbyl dlouhodobé zdravotní způsobilosti

Pokud se jedná o zdravotní způsobilost s podmínkou, v posudku musí být podmínka konkrétně uvedena a zároveň dosažitelná.

U vstupní lékařské prohlídky prochází k celkové prohlídce zaměstnance včetně posouzení rodinné anamnézy.

Výpis ze zdravotní dokumentace vzor

Stejně jako každý zaměstnavatel mívá zpravidla svůj vzor pro výpis ze zdravotní dokumentace, tak každý lékař má svůj vlastní vzor pro výpis ze zdravotní dokumentace. Proto není nijak nutné, aby zaměstnanec s sebou ke svému obvodnímu lékaři měl připravený jakýkoliv dokument či formulář.

Tento výpis má zpravidla několik stran. Jsou v něm zaznamenány nejpodstatnější informace o daném člověku a také jeho rodinná anamnéza. Nechybí ani důležité operaci z minulosti, plánované operace a seznam pravidelně užívaných léků.

Zdravotní karta je k dispozici pouze člověku, kterého je. Není tedy možný, aby například jeden zaměstnanec u stejného obvodního lékaře tuto dokumentaci rovnou vyzvednul i pro své kolegy.

Výpis ze zdravotní dokumentace ke stažení je také volné dostupný na internetu, avšak není potřeba si ho stahovat. Lékaři mají vždy svůj vzor k dispozici.

Výpis ze zdravotní dokumentace cena

Ke vstupní lékařské prohlídce je nutný hrazený výpis ze zdravotní dokumentace. Výpis z karty od doktora – cena se pohybuje převážně ve stokorunách. Záleží na daném obvodním lékaři, jaký ceník má nastavený.

Nejčastěji se cena výpisu ze zdravotní dokumentace pohybuje od 200 Kč do 800 Kč. Zaměstnanec tuto částku u svého obvodního lékaře zaplatí hned při přebírání výpisu ze zdravotní dokumentace a to převážně v hotovosti. Málokterý obvodní lékař má v ordinaci platební terminál.

Po nástupu do zaměstnání si tuto částku může zaměstnanec nechat uhradit od svého nového zaměstnavatele. Má na to plný nárok. Pokud by nakonec nedošlo k uzavření pracovněprávního vztahu, zaměstnavatel nemá povinnost výpis proplatit.

Vstupní prohlídka cena

Kromě výpisu ze zdravotní dokumentace u obvodního lékaře se také platí samotná vstupní lékařská prohlídka. V případě, že jí vykonává přímo obvodní lékař, není potřeba platit nic za výpis z lékařské dokumentace a zaměstnavatel tak zpravidla ušetří.

Pokud vstupní lékařskou prohlídku provádí firemní lékař, musí zaměstnavatel uhradit jak výpis od obvodního lékaře, tak i samotnou lékařskou prohlídku. Protože zaměstnavatel mívá s konkrétním lékařem uzavřenou smlouvu o těchto výkonech a posílá k němu více zaměstnanců, mívají mezi sebou dohodnuté výhodnější ceny.

Většinou v tomto případě zaměstnanec vstupní lékařskou prohlídku vůbec nehradí a od lékaře přijde přímo zaměstnavateli faktura na uhrazení částky.

Je proto důležité, aby zaměstnanec věděl, na co všechno má od svého zaměstnavatele nárok a nemusí se to týkat pouze proplacení vstupní lékařské prohlídky. Důležité je také vědět, jak je to s nárokem na dovolenou ve zkušební době, anebo jak se podává žádost o neplacené volno a není na škodu ani zdát evidence docházky vzor.

Po absolvování lékařské prohlídky už nic nebrání nástupu do nového zaměstnání.

Periodická lékařská prohlídka v zaměstnání

Kromě vstupní lékařské prohlídky se v zaměstnání řeší i jiné důležité prohlídky. Jedná se například o periodickou, která se provádí v pravidelných termínech. Jedná se o takovou prohlídku, která má za úkol včasné zjištění změny zdravotního stavu zaměstnance. Zaměstnanec si může při této lékařské prohlídce nechat potvrdit od lékaře propustku, a tak bude mít nárok na náhradu mzdy.

Periodická lékařská prohlídka se provádí dle kategorií. Pokud zaměstnanec patří do první kategorie, je povinen se dostavit jednou za 6 let na lékařskou prohlídku. V případě, že se jedná o zaměstnance staršího 50 let, zkracuje se lhůta prohlídek na 4 roky.

U druhé kategorie je prohlídka prováděna jednou za 4 roky a po dovršení 50 a více let zaměstnance, se jedná o období 2 let.

U rizikového zaměstnání ve druhé kategorii a ve třetí kategorii je nutné prodělat lékařskou prohlídku jednou za 2 roky a nezáleží na věku zaměstnance.

Každoročně jsou prováděny lékařské prohlídky ve čtvrté kategorii a to také bez ohledu na věk.

Všechny tyto prohlídky jsou zpravidla prováděny se smluvním lékařem zaměstnavatele. Konkrétní termíny prohlídek si už většinou domlouvají zaměstnanci sami. Zároveň zaměstnavatel je povinen je na tyto prohlídky z práce uvolnit a mzdu či plat jim proplatit ve stejné výši, jako kdyby klasicky pracovali.

Mimořádná lékařská prohlídka

Dalším typem lékařské prohlídky v zaměstnání je tzv. mimořádná lékařská prohlídka. Ta se provádí za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance v případě, kdy vzniknul předpoklad, že došlo ke změně zdravotního stavu zaměstnance. Existuje několik důvodů, kvůli kterým je nutné mimořádnou lékařskou prohlídku provést.

Mimořádná prohlídka se provádí, pokud:

  • ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zákon o jaderné energii a ionizujícím záření
  • to v daném období vyžaduje zdravotní náročnost konkrétních pracovních podmínek
  • došlo ke zhoršení pracovních podmínek – došlo ke zvýšení rizika
  • bylo opakovaně zjištěno překročení limitní hodnoty ukazatelů biologického expozičního testu
  • byla při prohlídce zjištěna změna zdravotního stavu zaměstnance, která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti
  • byl přerušen výkon práce a to buď z důvodu nemoci delší jak 8 týdnů (výjimka je zde práce v I. kategorii), nebo na základě pracovního úrazu s těžkými následky, nemocí spojenou s bezvědomím či jinou těžkou újmou na zdraví

Pokud má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance, může mimořádnou lékařskou prohlídku požadovat. Stejně tak zaměstnanec, který má pochybnosti o svém zdravotním stavu, může trvat na mimořádné lékařské prohlídce.

Pokud zaměstnanec ve své pracovní době navštíví lékaře, může si nechat potvrdit tzv. propustku – potvrzení o návštěvě lékaře vzor není potřeba. Každý zaměstnavatel mívá toto potvrzení své, případně pokud si ho zaměstnanec zapomene vzít s sebou, může lékaře poprosit o potvrzení na obyčejný kus papíru a zaměstnavatel by ho měl akceptovat.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang