Souhlas s umístěním sídla – vzor – majitele a vlastníka nemovitosti

Se zahájením podnikání je spojeno několik formalit. Mimo jiné určení sídla společnosti nebo živnosti. Často se však začínající živnostník neobejde bez souhlasu vlastníka dané nemovitosti. Souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti potřebuje podnikatel, který není současně majitelem nemovitosti, ve které chce uvést své sídlo firmy. Nájemce má tuto povinnost také. Jaké náležitosti musí mít souhlas s umístěním sídla? Kdy je potřebné ho mít a k čemu slouží? Kam se souhlas s umístěním sídla dokládá?

Ať už osoba podniká jako majitel firmy, nebo jako živnostník, musí úřadům prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž je sídlo umístěno. Jedinou výjimkou je situace, kdy jako osoba samostatně výdělečně činná má sídlo v místě svého bydliště, pokud se nenachází na obecním úřadě. V praxi se právní důvod prokazuje tzv. souhlasem vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Pokud je vlastníků více, je potřeba souhlas všech.

K čemu slouží souhlas s umístěním sídla

Sídlo je místo, odkud podnikatel nebo majitel společnosti formálně řídí svoji firmu. Zapisuje se do veřejného rejstříku. Je to také adresa, na které budou danou osobu kontaktovat orgány veřejné moci. Proto je zde podmínka být schopen přijímat korespondenci. Povinnost mít sídlo se vztahuje jak na obchodní korporace, tak na osoby samostatně výdělečně činné.

Sídlo fyzické osoby, dříve označované také jako místo podnikání, je povinný údaj, který musí OSVČ živnostenskému úřadu poskytnout při vyřizování živnostenského oprávnění. Může se nacházet na adrese trvalého bydliště, v pronajaté kanceláři či bytě, nebo dokonce ve virtuální kanceláři. Sídlo živnostníka, pokud se nenachází na adrese trvalého bydliště, však musí být viditelně označeno jeho jménem, příjmením a IČO.

Souhlas s umístěním sídla je potřeba doložit právě v těch případech, kdy si živnostník pronajímá určité prostory. Vlastník nemovitosti musí být s touto skutečností vždy seznámen a musí žadateli vystavit souhlas s umístěním sídla. Bez souhlasu majitele prostorů nelze sídlo zapsat.

Stejně jako osoby samostatně výdělečně činné musí subjekt při zakládání společnosti živnostenskému úřadu sdělit, kde plánuje mít sídlo. Jedná se o povinný požadavek pro získání živnostenského oprávnění, které společnost jako právnická osoba musí mít.

TIP: Nejen sídlo je při zahájení společnosti nutností. Skvělý název je základ úspěchu. Jak vymyslet název firmy?

Údaje o sídle musí být uvedeny také ve společenské smlouvě, která se podepíše před zápisem do obchodního rejstříku. Sídlo právnické osoby by mělo být také viditelně označeno na budově názvem společnosti a registračním číslem. Existuje rozdíl mezí sídlem a provozovnou.

Sídlo není totožné s místem podnikání. Místem podnikáním se rozumí provozovna. Sídlo slouží k řízení společnosti a k jednání s úřady, zatímco provozovna je obvykle místem, kde se skutečně podniká – například obchod, dílna apod. Může se dokonce jednat o stejnou adresu, ale společnost má vždy jen jedno sídlo, zatímco provozoven může mít několik. Souhlasem s umístěním sídla je povoleno řídit společnost z daného místa.

Souhlas majitele nemovitosti, kdy je souhlas vlastníka nemovitosti nutný

Nejčastěji je potřeba majitelova souhlasu v těch případech, kdy podnikatel využívá pro svoje činnosti některé z pronajímaných prostorů. Začínající živnostník často nepotřebuje žádné speciální prostory pro jeho výkon činností, proto může uvést svoji trvalou adresu jako sídlo své společnosti. Pokud by využil adresu trvalého pobytu, souhlas majitele nemovitosti by nepotřeboval.

Souhlas vlastníka nemovitosti je potřeba například tehdy, kdy jsou osobou pronajímány kancelářské prostory. Pokud existuje více majitelů daného pronájmu, souhlas je potřeba získat od všech osob.

Při registraci nové společnosti existují dvě možnosti zápisu adresy sídla:

 • dočasná adresa
 • stálá adresa

V případě dočasné adresy je použita ta adresa, která slouží jako dočasné sídlo pro registraci a pro podání dokumentů o trvalé adrese do 30 dnů od registrace společnosti. U stálé adresy není nutné po registraci společnosti podávat žádné dokumenty.

V obou případech se adresa uvedená na registračních formulářích zapíše do osvědčení o registraci. Jakákoli změna adresy po registraci společnosti se v osvědčení o registraci neprojeví. Adresa sídla nemusí být nutně obchodní adresou pro registraci společnosti. Může to být adresa bydliště některého z akcionářů nebo ředitelů či jakékoli jiné osoby.

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti jako formalita

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla společnosti musí být písemnou formou. Jedná se o prohlášení, při kterém vlastník nemovitosti souhlasí se sídlem společnosti osoby v místě, kde propůjčuje své prostory. Pokud je formulace nájemní smlouvy o tuto skutečnost doplněna, lze využít k doložení právního důvodu užívání sídla.

Písemný dokument nesmí být starší než 3 měsíce a měl by obsahovat:

 • souhlas vlastníka (vlastníků)
 • jméno, příjmení, datum narození a bydliště vlastníka (vlastníků) nemovitosti nebo jiné osoby oprávněné nakládat s nemovitostí (např. nájemce nebo zástupce)
 • název společnosti/jméno osoby samostatně výdělečně činné
 • přesná adresa daného sídla
 • číslo listu vlastnictví k nemovitosti, včetně informace o katastrálním území, do kterého spadá (pokud je předložen přímo výpis z katastru nemovitostí, urychlí se tím postup úřadu nebo soudu)
 • ověřený podpis vlastníka nebo oprávněné osoby

Dokument musí být vždy podepsán přímo vlastníkem nemovitosti. Úřady nebudou akceptovat podpis jiného člena rodiny.

Souhlas s umístěním sídla společnosti vzor

Níže vytvořený souhlas s umístěním sídla společnosti vzor slouží k obecnému návodu, jak má písemný souhlas vypadat. Obsahuje veškeré právně povinné informace, které jsou potřeba doložit. Doporučuje se souhlas s umístěním sídla společnosti doplnit o výpis z katastru nemovitostí. Ten získá osoba na požádání pobočky CzechPointu. Souhlas s umístěním sídla společnosti vzor vychází z požadavků úřadů.

Souhlas s umístěním sídla společnosti

Já, níže podepsaný:

Jméno a příjmení: _______________________________
Datum narození: _______________________________
Bydliště: _______________________________

jakožto vlastník zmiňované nemovitosti,

tímto prohlašuji, že souhlasím se sídlem společnosti ___________________________ v budově č. ________________, na adrese ____________________________, na pozemku parc. č. ________________.

Tento souhlas lze považovat jako právní důvod užívání prostor sídla zmíněné společnosti.

V ________________ dne _______________

Podpis _______________________________

K tomuto vzoru souhlasu s umístěním sídla společnosti je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí. Samotný písemný souhlas je potřeba podepsat a úředně ověřit. Bez úředně ověřeného podpisu není souhlas právoplatný.

Sídlo firmy vs. virtuální sídla

Každý začínající podnikatel musí sídlo firmy uvádět hned při zakládání živnostenského listu. Pokud není žádné specifické místo pro výkon řízení firmy a komunikaci s úřady, může živnostník využít adresu svého trvalého pobytu. Dle Občanského zákoníku je sídlo v bytě možné uvádět pro slučitelné podmínky s činností dané společnosti.

Existují i tzv. virtuální sídla. Tato virtuální sídla představují zpoplatněnou službu poskytovatelem. Ten pronajme právnické osobě adresu, kterou si může zapsat do obchodního rejstříku jako sídlo. Poplatek za virtuální sídla se platí měsíčně nebo ročně.

Může se jednat o virtuální kancelář, která je poskytována podnikatelům. Ti si tuto adresu zvolí jako jejich sídlo společnosti. Fyzické využití prostorů je však často omezeno, jelikož se jedná o pronajímání adresy více počtu zájemcům o adresu. Virtuální sídla fungují na následném přeposílání doručené pošty nebo zpřístupnění zasedacích místností.

Stejně jako virtuální sídla, i samotné zakládání společností s sebou přináší možnosti pro OSVČ. Příkladem jsou ready made společnosti. Jedná se o obchodní společnost, která je již zaregistrována, sídlo má určené a zakladatelská listina je vyhotovena. Ready made společnosti čekají na podnikatele, který si danou firmu odkoupí.

Změna sídla společnosti

Pokud chce podnikatel či právnická osoba provést změnu sídla, tak i změna sídla společnosti s sebou přináší potřebné dokumenty. Nové sídlo si žádá opravy v zakladatelské listině i obchodním a živnostenském rejstříku. Obchodní společnost nebo živnostník je povinný navrhnout úpravu zápisu v rejstříku.

Výpis z katastru nemovitostí a souhlas s umístěním sídla vlastníka nemovitosti jsou ty dokumenty, které si změna sídla společnosti žádá. Rozhodnutí o změně sídla společnosti potvrdí soud do 5 dnů od obdržení žádosti. Následuje doba 15 dnů, které určují povinnou lhůtou k informování ostatních úřadů.

Živnostenský úřad poskytuje změnový list, který zprostředkuje změnu sídla. Finanční úřad je následně kontaktován živnostenským úřadem, jakožto centrálním úřadem pro komunikaci a nový list je jim doručen.

Změnový list musí být použitý také při zaznamenání jakékoliv změny v živnosti. Prostřednictvím tohoto listu se pak daná změna nahlásí všem příslušným úřadům. Naštěstí na internetu lze najít mnoho vzorů vyplnění změnových listů, které živnostníkům usnadní práci s jeho sepisováním.

Podnikání bez provozovny

Zatímco sídlo je povinnou doložkou k založení živnosti, provozovna není zákonnou nutností. Za provozovnu je živnostenským zákonem považován prostor, který slouží k provozování živnosti. Ne však každý podnikatel potřebuje provozovnu a i z toho důvodu není povinná. Podnikání bez provozovny je běžnou praxí.

Sídlo slouží k řízení společnosti a k jednání s úřady, zatímco provozovna je obvykle místem, kde se skutečně podniká.

Nelze ani jednoznačně konstatovat, jaké podnikatelské činnosti musí provozovnu mít. Zatímco jeden podnikatel nepotřebuje pro jeho činnosti ani jednu provozovnu, jiný zas na podnikání bez provozovny nemůže dosáhnout. Potřebuje jich naopak i více. Lze zobecnit na prostor, kde je živnost reálně vykonávána.

Potřeby provozoven vychází z činností, které daný živnostník vykonává. Různé prostředí výkonu, dle prostředí a zákazníků, jednoznačně předurčuje k podnikání bez provozovny. Výkon dané podnikatelské aktivity na jednom místě naopak provozovnu spíše vyžaduje. Pokud provozovnu osoba nemá, může vykonávat své činnosti dle jeho potřeb. Pokud provozovnu pro své podnikání má, musí ji dle právních formalit označit.

Označení provozovny vzor

Provozovna určuje prostor pro výkon činností, které vychází z podnikatelských aktivit. Může se jednat o stánek, automat, prodejnu, restauraci nebo jakýkoli jiný prostor, který lze jako provozovnu určit. Označení provozovny se řídí zákonem o živnostenském podnikání. Označení musí být dobře viditelné na první pohled zvenčí. Zároveň musí být označení provozovny trvalého charakteru.

Označení provozovny vzor:

Název/Odpovědná osoba: ________________________
IČO: ________________________

Provozní doba: ________________________

Provozní doba musí být uvedena, pokud se jedná o provozovnu, která poskytuje služby nebo zboží přímo spotřebiteli. Stánky nebo automaty tyto informace neobsahují. Ty však nahrazují provozní dobu údaji o sídle a adrese.

Firma v likvidaci, kterou čeká likvidace společnosti

Stejně jako se založením společnosti se pojí řada povinností a náležitostí, i ukončení společnosti s sebou přináší požadavky na její průběh. Likvidace firem může vzbudit v osobách negativní smýšlení. Firma v likvidaci však není předlužená a bude vymazána z obchodního rejstříku. Likvidace společnosti tedy může znamenat např. rušení s.r.o.

Důvodů, proč se firma v likvidaci k tomuto jednání rozhodne, může být hned několik. Pramenit může jak ze strany společníků, nebo se strany soudu. Likvidace společnosti může nastat z důvodu vypršení omezené doby platnosti nebo jen dosažením zadaného účelu. Firma v likvidaci přechází do likvidace společnosti tehdy, kdy nemá žádné pokračování.

Likvidace tedy nesouvisí s ničím negativním, společnost se jen rozhodne nepokračovat v aktivitách. Vymazání z insolvenčního rejstříku je často spojováno s likvidací, ovšem každá problematika hovoří o jiné otázce. Insolvenční řízení nahrazuje zrušení firmy likvidací. Dochází k ní tehdy, kdy společnost není schopna uhradit své závazky.

Zrušení společnosti bez likvidace

Pokud není firma v likvidaci, dochází ke zrušení společnosti bez likvidace. K tomuto procesu dochází tehdy, kdy má firma nového nástupce, který bude v aktivitách společnosti pokračovat. Dojde k převodu společnosti na nového právního nástupce. Ten může sloučit zmiňovanou společnost s již existujícím celkem.

Vše přechází na nový subjekt a to jak majetková aktiva, tak i závazky. Při zrušení společnosti bez likvidace je potřeba podat daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce po změně vlastníka společnosti.

Zrušení společnosti bez likvidace může probíhat:

 • fúzí společnosti
 • převodem jmění na společníka
 • rozdělením nebo změnou právní formy společnosti

Fúzí dochází ke sloučení či splynutí převáděné společnosti s jinou, existující.

Převod jmění na společníka

Pokud je společnost rušena bez likvidace, převod jmění na společníka je jednou z cest. Převod jmění na společníka představuje převod majetku, práv i povinností na jednoho ze společníků firmy. Může se jednat o osobu fyzickou i právnickou. Jedinou podmínkou, která je u převodu jmění požadována, je sídlo nebo bydliště na území České republiky.

Ten společník, který převezme jmění společnosti, musí vypořádat ostatní společníky. Musí se jednat o reálné hodnoty, které vycházejí z jejich podílů. Na vypořádání je uzákoněna lhůta 1 měsíce, který začíná plynout od zápisu převodu jmění.

Založení společnosti i její ukončení je spojeno s řadou procesů a právních podmínek, které nelze obejít. Podnikatelům i právnickým osobám je nabízena řada možností, jak si založení i zrušení firmy ulehčit. Je dobré znát alternativy, které jsou v české legislativě běžnou praxí.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang