Smlouva o dílo – vzor

Smlouva o dílo představuje závazek mezi objednavatelem a zhotovitelem. Často je zaměňována s kupní smlouvou, jelikož obě mají podobné uplatnění. Smlouva o dílo by měla být využívána při zakázkovém zhotovení. Smlouvou o dílo se rozumí jakýkoli písemný dokument tohoto označení, splňující základní náležitosti. Jaké náležitosti smlouva o dílo má? V jakých případech lze využít? Jak vypadají vzory?

Ve smlouvě o dílo se osoba, zhotovitel, zavazuje provést dílo nebo službu za dohodnutou dobu a cenu. Smlouva o dílo zajistí, že objednavatel získá hmotný výsledek nebo poskytnutí služby. Ať už je uzavírán vztah se zákazníkem, ověřeným dodavatelem nebo nezávislým dodavatelem, smlouvy jsou vždy potřebnou součástí. Slouží jako právně platné dohody chránící zájmy stran.

Smlouva o dílo

Správná a platná smlouva o dílo je písemně uzavřeným dokumentem, který obsahuje informace o smluvních stranách, předmět smlouvy, cenu a dobu plnění. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, za takový dokument se považuje i objednávka. Smlouva o dílo nemusí mít vždy písemnou formu. Tato forma právního úkonu je však doporučována i v případě jakékoli změny nebo ukončení smluvního vztahu.

Osoba, která má činnost vykonávat, se zavazuje k poskytnutí určité služby, práce nebo činnosti jako takové. Obvyklá odměna musí být úměrná časovému trvání sjednaných služeb. Vykonávající osoba se nazývá zhotovitel. Dílo je nejčastěji povinný vykonat na své vlastní náklady. Osoba, s níž je uzavřena smlouva, musí dosáhnout určitého výsledku, aniž by se přihlíželo k práci nebo činnosti nutné k jeho dosažení.

Ve smlouvě o dílo je potřeba vše jasně specifikovat. Činnost směřující k dosažení výsledku vykonává v běžné praxi nezávislá společnost, přičemž běžně vkládá vlastní materiální prostředky. Vše závisí na předchozí domluvě, proto se může jednat i o využívání prostředků zhotovitele.

Existují tedy dva možné druhy smluv o dílo podle poskytnutých prostředků:

  • zhotovitel je pouze zaměstnán, vloží do výkonu pouze svoji práci
  • zhotovitel dodá také materiál, společně s prací

Všechny strany musí souhlasit s nabídkou učiněnou jednou stranou a přijatou druhou stranou. Smlouva o dílo poskytuje hodnotný předmět ujednání, jenž musí být vyměněn za něco jiného hodnotného. Může se jednat o zboží, hotovost, služby nebo závazek tyto věci vyměnit.

Smlouva o dílo vzor

Náležitosti, které smlouva o dílo vzor má, vycházejí ze zákonných požadavků na smluvní ujednání. Uzavře se písemnou formou a smlouva o dílo a o poskytování služeb tak předchází případným budoucím nedorozuměním. Do smlouvy se uvádí informace o jedné i druhé straně, předmět ujednání, cena za provedení a termín předání díla.

Obsah, který dobrá smlouva o dílo vzor má:

  • osobní údaje obou stran, objednavatele i zhotovitele – jméno, příjmení, datum narození nebo IČO, bydliště nebo sídlo
  • práce nebo služba, která má být vykonána – definice díla
  • Odměna a způsob platby, poplatky – cena a informace k provedení platby
  • doba trvání, zhotovení daného díla – smlouva končí po dokončení díla
  • místo, kde bude práce provedena nebo kde budou služby provedeny
  • práva a povinnosti – časový limit pro poskytnutí služby nebo provedení díla, očekávaný výsledek, odpovědnost za materiál díla, nebo náhrady škod

Zjednodušená smlouva o dílo musí obsahovat informace o objednateli a zhotoviteli, popis objednaného díla, cenu za vytvoření díla, číslo účtu zhotovitele a termín vyhotovení. Smlouva o dílo vzor je stvrzena podpisy obou stran. Stejně jako každé jiné smluvní ujednání, i smlouva o dílo musí být pečlivě přečtena a sepsána.

Smlouva by měla obsahovat i sekci odpovědnosti za vady, jelikož je tímto sjednáním poskytována záruka před nedodělky a chybami. Předání a převzetí vyhotoveného díla by mělo být písemnou součástí smlouvy, stejně tak jako lhůta pro odevzdání finálního díla.

Platnost smlouvy je závislá na datu podpisu obou stran. Práva a povinnosti upravuje občanský zákoník. Smlouva je vždy vyhotovena pro obě smluvní strany, ve stejném znění.

Dodatek ke smlouvě o dílo

V případě, že se uzavře například zjednodušená smlouva o dílo, může se stát, že objednavatel, popřípadě i zhotovitel, požaduje úpravu předchozí domluvy. Není potřeba rušit smlouvu o dílo a vystavovat novou. Pro tyto účely změn existuje dodatek ke smlouvě o dílo.

Dodatek ke smlouvě o dílo musí mít základní požadavky na jeho formu. Musí obsahovat označení smlouvy o dílo, na kterou se váže. Současně musí obsahovat i již smluvně uvedené informace o objednavateli a zhotoviteli. Dodatek tak ujedná změnu předchozí smlouvy.

Úprava dodatkem může pojednávat například o dodatečných pracích, požadavcích, které nebyly součástí původních podmínek smlouvy. Do takového písemného smluvního dodatku je vhodné sepsat i důvody, které k tomuto dojednání vedly. Jakékoli změny na požadavky mění i cenové a lhůtové rozsahy.

Cena za dílo může být specifikována v jednotné částí dodatku. Jednou z variant je uvést původní a novou odměnu za provedení díla. Jinou z možností je vytvoření přílohy, ve které se objednavatel zaváže dostát novým, zvlášť zmíněným, platovým podmínkám.

Nový termín pro ukončení prací se váže na požadavky, které se v dodatku mění. Může se jednat o prodloužení termínu původního, nebo o vyčlenění nového času pro výkon díla nově smluveného. Takto sepsaný dodatek ke smlouvě o dílo je potřeba potvrdit podpisy obou stran.

Smlouva o spolupráci je běžným dokumentem

V rámci pracovněprávních vztahů je smlouva o spolupráci rozšířenou dokumentací. Může se jednat o různorodé dohody o spolupráci, které jsou založeny na principu vymezení práv a povinností zúčastněných stran. Nejčastěji se lze setkat se smlouvou o spolupráci dlouhodobou, vzájemnou, rámcovou či partnerskou.

Vymezení vztahu mezi subjekty, kteří uzavírají smlouvu, vyplývá z povahy ujednání. Podmínkou, jenž smlouva o spolupráci má, je legislativa občanského zákoníku. Základem jsou smluvní strany, které jsou ve smlouvě vymezeny informacemi o právnických či fyzických osobách.

Předmět spolupráce je klíčový, proto musí být jasně vymezený. Definuje, co bude předmětem spolupráce, jaký bude rozsah i obsah vykonávaných činností. Nedílnou součástí jsou i podmínky, které určují platební způsoby a jejich výši. Smluvně se tak ujedná hodnocení spolupráce.

Smlouva o dílo nabývá platnosti po podepsání dokumentu oběma smluvními stranami.

Odpovědnosti se vztahují jak na provedení činností, tak i na zprostředkování dané spolupráce. Dohoda odpovědnost jasně vymezí. Na jak dlouho je spolupráce uzavírána specifikuje část ukončení smlouvy. Možnosti o odstoupení od smlouvy definuje přímo občanský zákoník.

Smlouva o spolupráci vzor 2023

Smlouva je uzavřena na vzájemné dohodě smluvních stran.

I. Smluvní strany:
Smluvní strana 1.

Jméno, příjmení / Název organizace, firmy: _____________________
Adresa / Sídlo: _____________________
RČ / IČO: _____________________
Zastoupena: _____________________

Smluvní strana 2.
Jméno, příjmení / Název organizace, firmy: _____________________
Adresa / Sídlo: _____________________
RČ / IČO: _____________________
Zastoupena: _____________________

II. Předmět, účel, cíl smluvního ujednání o spolupráci:
1. Předmětem smlouvy o spolupráci je ________________________________ v oblasti ______________________. Obě strany se zavazují ke vzájemné spolupráci a plnění požadavků, vyplývajících ze smluvního ujednání.
2. Cílem a účelem této smlouvy je ____________________________________.
3. Obě smluvní strany touto Smlouvou přijímají svá práva a povinnosti, které ze spolupráce vycházejí.

III. Formy spolupráce:
1. Smluvní strany se zavazují plnit zájmy v těchto oblastech dle daných forem činností:
________________________________________________________________________.
2. Činnosti, které jsou smlouvou brány za povinné k plnění:
________________________________________________________________________.

IV. Práva a povinnosti:
1. Smluvní strana 1 se zavazuje ___________________________________________.
2. Smluvní strana 2 se zavazuje ___________________________________________.

V. Peněžitá plnění a platební podmínky:
1. Smluvní strana 1 se zavazuje zaplatit částku ________________ (slovy ______________________________) za __________________________.
2. Finanční plnění bude placeno ________________________________________________________.

VI. Ukončení smlouvy:
1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou / určitou, a to do ___________.
2. Závazek lze zrušit dle § 1746, odst. 2 zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, písemným oznámením straně.

VII. Závěrečná ustanovení:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
X. Tato smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran získá jedno vyhotovení.

V _____________ dne ____________

__________________________________________
Smluvní strana 1

V _____________ dne ____________

__________________________________________
Smluvní strana 2

Závěrečná ustanovení dávají prostor oběma stranám vyjádřit potřebné požadavky. Ve smlouvách o spolupráci je častým bodem i mlčenlivost, která vyžaduje povinnost udržet mlčenlivost z důvodu důvěrných informací.

Předávací protokol díla vzor

Se smlouvou o dílo bezpochyby souvisí i předávací protokol díla. Ten určuje, jak a kdy je dílo předáno. Dokončené dílo je objednavateli převedeno. Předání díla je často opomíjeným faktem. Není vhodné brát tento úkon pouze jako formalitu. Přičemž právě předání je velmi důležitou částí celého procesu.

Je dobré vlastnit záznam, který předání díla zdokumentuje a zabezpečí tak práva jednotlivých stran. Předávací protokol díla vzor tak zajistí vztah možných vad vyhotoveného díla vůči zhotoviteli. Takto sepsaný předávací protokol díla vyčlení možné výhrady, které jsou při převzetí potvrzeny.

Volně lze dohledat předávací protokol vzor word. Ulehčí tak práci objednavateli a zajistí tak plnění povinností a práv obou stran. Zpravidla je předávací protokol díla stavby donesen ze strany zhotovitele, pokud není ujednáno jinak.

Smlouva o dílo vzor stavební práce

K rozhodování se, jaký typ smlouvy o dílo využít, pomáhá samotný předmět a účel spolupráce. Smlouva o dílo vzor stavební práce přichází tehdy, kdy je předmětem smluvního ujednání právě stavební práce. Díky tomuto dokumentu je objednavatel kryt před skrytými vadami, které se mohou posléze objevit.

Jelikož je investování do nemovitostí rozsáhlou, nákladovou a dlouhodobou záležitostí, je lepší domluvit smlouvu s profesionály. Smlouva o dílo vzor stavební práce na internetu může posloužit k základní představě, ovšem nikdy není kompletním řešením.

Stavební práce a její smlouva o dílo musí být kompletní a vytvořena na míru dané situaci. Jen tehdy je objednavatel dostatečně kryt před možnými komplikacemi. Stejně jako pro obecnou smlouvu o dílo platí i pro smlouvu o dílo stavební práce dané specifikace na její obsah.

Smlouva o dílo stavba

Odborníci, kteří přesně vědí, kolik stojí postavit dům a na co vše je potřeba myslet, dokáží zařídit i dokumentaci ke stavbě jako je smlouva o dílo stavba. U nákladovějších položek, mezi které stavba jednoznačně patří, je konzultace s odborníkem doporučována.

Přípravy smluv o dílo se pohybují kolem 3 000 Kč. Z hlediska projektu na dům a ostatních nákladů stavby se vyplatí i tuto položku zaplatit. Rady odborníků jsou k nezaplacení a objednavatel tak získá jistotu a profesionální krytí před riziky.

Smlouva o dílo stavba obsahuje jasně specifikovaný předmět, termín k plnění, práva a povinnosti obou stran a další, velmi důležité aspekty stavby. U takových rozsáhlých projektů děl je vhodné zpracovat ke smlouvě i položkový rozpočet, který zajistí provedení daných částí i kontrolu nad cenou.

Odstoupení od smlouvy o dílo vzor

Smlouva zajistí, že ujednání se má dodržet. Ovšem v některých případech se může stát, že jedna nebo obě strany budou chtít smluvní ujednání rozvázat. Předčasné ukončení smlouvy o dílo je možné a má jasně daný postup. Pokud je smlouva o dílo plněna řádně, ukončení z jedné strany není ze zákona možné.

Pokud se však smluvní strany dohodnou, lze ukončení smlouvy předčasně uskutečnit. Toto ujednání je opět potřeba písemně sepsat a dohoda tak předejde budoucím problémům. Výpověď smlouvy o dílo není v praxi často umožněna, ovšem ukončení odstoupením ano.

Odstoupení od smlouvy o dílo vzor vychází především z podmínek smlouvy samotné. Nastává například v případě porušení povinností. Ve smlouvě o dílo je vhodné uvést možnosti pro ukončení smlouvy jednou stranou. Pokud se jedná o jiné komplikace s výkonem díla, přichází na řadu občanský zákoník.

Smlouvy jsou praktickou a nezbytnou záležitostí. S těmi základními a nejčastějšími přijde do kontaktu každý. Je dobré vědět, jaké možnosti ke smluvním ujednání jsou. Předchází se tak neshodám, problémům a nedodržení dohod.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang