Plátce DPH – koho se týká, registr, OSVČ

Daň z přidané hodnoty (DPH) hraje klíčovou roli v daňovém systému mnoha zemí. Proces registrace jako plátce DPH, ověření daňového postavení a dodržování daných pravidel ovlivňuje nejen samotné podniky i širší ekonomické prostředí. Kdo je plátce DPH a kdy se jím stanu? Jak dochází ke kontrole plátců DPH a jak se stát plátcem DPH?

Pravidla týkající se DPH mohou pro začínající podnikatele působit zmateně a nejasně, zejména pro ty, kteří teprve vstoupili do světa podnikání. Tento článek analyzuje klíčové aspekty spojené s plátci DPH, pokrývající základní definice a specifika týkající se rozmanitých subjektů, včetně OSVČ a čtvrtletních plátců. Zabýváme se čtvrtletními plátci DPH, kontrolními mechanismy a významem registru plátců DPH.

Obsah článku

Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň, která se připočítává k ceně zboží a služeb.

Plátcem DPH je subjekt, který buď dobrovolně požádá o registraci, nebo dosáhne stanoveného obratu jednoho milionu korun za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Existují dva hlavní typy plátců DPH: měsíční plátci, kteří podávají daňová přiznání každý měsíc, a čtvrtletní plátci, kteří podávají daňová přiznání jednou za čtvrtletí.

Kontrola plátců DPH je prováděna finančními úřady, které mohou namátkově nebo cíleně analyzovat účetnictví, fakturace a další finanční dokumenty, aby zajistily dodržování daňových povinností a předcházely daňovým podvodům.

Daň z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty (DPH) je typ daně, který se vztahuje k ceně spotřebního zboží a služeb. Tento systém byl implementován s cílem zajistit, že každý účastník ekonomiky přispívá k financování veřejných výdajů podle svých možností.

DPH neboli daň z přidané hodnoty je nepřímá daň, která se neplatí jako samostatná částka, je pokryta v rámci ceny výrobku či služby. Za přidanou hodnotu je považován rozdíl mezi vstupem a výstupem, tedy původní (nákupní či velkoobchodní cenou) a prodejní cenou.

V České republice jsou 2 různé sazby DPH:

 • základní sazba – 21 %
 • snížená sazba – 12 %

V rámci DPH existují dvě hlavní sazby. Základní sazba je vyšší a je používána pro většinu spotřebního zboží a služeb. Snížená sazba se používá pro některé specifické kategorie zboží a služeb, jako je autobusová doprava, léky nebo potraviny.

Tyto snížené sazby mají za cíl podporovat sociální spravedlnost a ovlivňovat spotřební vzory obyvatelstva.

DPH lze považovat za klíčový nástroj pro financování veřejných výdajů a zajištění stability ekonomiky a zároveň je jedním z významných příjmů státní pokladny. Díky různým sazbám může daňový systém ovlivňovat chování spotřebitelů a podniků, což má dopady na ekonomický růst a sociální rovnost.

Základní sazba DPH je vyšší a používána pro většinu spotřebního zboží a služeb.

Kdo je plátce DPH?

Plátce daně z přidané hodnoty (DPH) je subjekt, který se dobrovolně registruje či podléhá povinnosti registrovat se a odvádět DPH získanou z prodeje zboží či poskytnutých služeb. Tato daň je přidávána k ceně produktu nebo služby a následně vybraná a odvedená státu. Kdo se stane plátcem DPH, závisí na několika faktorech, včetně výše jeho obratu a povahy podnikání.

V České republice jsou automaticky považovány za plátce DPH osoby, které dosáhnou stanovené výše obratu. V případě, že přesáhne obrat stanovené výše v období 12 měsíců jdoucích po sobě, podléhají tyto osoby povinnosti zaregistrovat se jako plátci DPH do 15 dní po skončení tohoto období.

Dále je zde možnost vstoupit do systému DPH dobrovolně. Volba závisí na charakteru podnikání a předpokládaném objemu obchodu. V případě častého obchodování v rámci EU či nákupu zboží v základní sazbě s jeho prodejem při sazbě snížené plátce DPH ušetří oproti neplátci.

Registr plátců DPH

Registrovaní plátci daně z přidané hodnoty (DPH) jsou evidováni v tzv. registru plátců DPH, což je oficiální seznam subjektů, kteří jsou registrovaní k dani z přidané hodnoty. Tento registr je spravován Ministerstvem financí České republiky a slouží k udržení transparentnosti v daňovém systému a k efektivnímu monitorování plátců DPH. V registru plátců DPH podle IČO ovšem nelze vyhledávat, je zapotřebí znát DIČ. Systém ARES proto poskytuje registr plátců DPH v němž podle IČO lze vyhledávat.

Z registru plátců DPH lze zjistit:

 • právní formu podnikání
 • obchodní firmu/název
 • sídlo
 • pod jaký finanční úřad spadá
 • zda je spolehlivým plátcem DPH
 • čísla oficiálních bankovních účtů pro odvod DPH
 • datum registrace k DPH

Registrační proces obvykle zahrnuje podání žádosti o zařazení do registru, ve které subjekt poskytuje potřebné informace, včetně obchodního názvu, adresy a dalších relevantních údajů. Po ověření splnění příslušných podmínek a kontrole finančního úřadu je subjekt zapsán do registru a obdrží DIČ, které slouží k identifikaci jako plátce DPH.

Registrovaní plátci DPH mají povinnost sbírat DPH od svých zákazníků na fakturách a odvádět tuto částku pravidelně do státní pokladny. Zároveň mají nárok na odpočet DPH, kterou sami zaplatili při nákupu zboží a služeb pro svou podnikatelskou činnost.

Registrační status může být pravidelně aktualizován nebo ověřován a v případě nesplnění daňových povinností nebo jiných porušení pravidel může dojít k odebrání registračního statusu. Tímto způsobem je zajištěno, že subjekty v registru plátců DPH jsou odpovědné a transparentní.

Kdy se stanu plátcem DPH?

V České republice se povinnost stát se plátcem daně z přidané hodnoty váže na dosažení určitého ročního obratu. V současné době je limit pro plátce DPH stanoven na 1 milion korun ročně. To znamená, že když podnik dosáhne či překročí tuto finanční hranici, je povinný podat žádost o registraci jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu.

Registrace jako plátce DPH v České republice je důležitým krokem pro legální provádění obchodních operací. Po získání statusu plátce DPH má subjekt povinnost vybírat daně z přidané hodnoty od svých zákazníků a pravidelně je odvádět na finanční úřad. Správná registrace a dodržování daných daňových předpisů jsou klíčové pro udržení legální a transparentní podnikatelské činnosti v České republice.

Jak se stát plátcem DPH?

Stát se plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) vyžaduje určité kroky a procesy, zejména v souladu s předpisy.

 1. Podmínky pro registraci: Než se osoby stanou plátcem DPH, je potřeba zjistit, zda splňují předem stanovené podmínky pro registraci.
 2. Získání daňového identifikačního čísla (DIČ): Každý plátce DPH potřebuje daňové identifikační číslo (DIČ). Pokud osoby ještě nemají DIČ, je nutné ho získat u příslušného daňového úřadu. Obvykle je to část procesu registrace.
 3. Podání žádosti o registraci: Podání žádosti o registraci jako plátce DPH je klíčovým krokem. Tato žádost je obvykle podávána elektronicky nebo fyzicky na příslušném finančním úřadu. Během procesu registrace je nutné poskytnout informace o své firmě, adrese, druhu podnikání a dalších relevantních údajích.
 4. Sledování daňových povinností: Po získání statutu plátce DPH mají subjekty povinnost sledovat své daňové povinnosti. To zahrnuje vybírání DPH od zákazníků na fakturách a pravidelné podávání daňových přiznání. Zároveň mají právo na odpočet DPH, kterou sami zaplatí při nákupu zboží a služeb pro podnikatelskou činnost.
 5. Aktualizace Registrace: Pokud se v průběhu času změní podnikatelské podmínky (např. změna adresy, druhu činnosti), je nutné aktualizovat registraci u finančního úřadu.

Čtvrtletní plátci DPH

Rozdíl mezi měsíčním a čtvrtletním odváděním daně z přidané hodnoty spočívá v četnosti a periodicitě, s jakou subjekty podávají daňová přiznání.

Měsíční režim odvádění DPH znamená, že plátce daně musí pravidelně, každý měsíc, podávat daňová přiznání a odvádět DPH na finanční úřad. Tento režim je typický pro podniky s větším objemem obchodních transakcí nebo pro ty, kteří podléhají vyšším kontrolám a sledování ze strany finančních úřadů.

Měsíční odvádění umožňuje státu pružněji monitorovat daňové povinnosti a reagovat na aktuální ekonomickou situaci. Zároveň je po registraci nových plátců DPH automaticky zavedeno pro minimální období dvou let.

Čtvrtletní režim odvádění DPH znamená, že plátci mají povinnost podávat daňová přiznání a odvádět DPH každý kvartál, tedy čtyřikrát ročně. Tento režim je často uplatňován pro menší podniky nebo ty, kteří nemají vysoký objem obchodních transakcí. Přechod k čtvrtletnímu plátci DPH snižuje administrativní zátěž pro subjekty, kteří nemají potřebu nebo možnost pravidelně podávat měsíční daňová přiznání.

Pro přechod k čtvrtletnímu režimu je nutné v daňovém přiznání za prosinec vyplnit příslušný kód do kolonky zdaňovací období následujícího roku. Změna bude platná od prvního měsíce nového roku. Aby byl tento přechod možný, celkový obrat předcházejícího kalendářního roku nesmí překračovat 10 milionů a subjekt nesmí být označen jako nespolehlivý plátce DPH.

Rozdíl mezi těmito dvěma přístupy tak spočívá v frekvenci podávání daňových přiznání a odvádění DPH. Měsíční odvádění poskytuje častější monitorování, zatímco čtvrtletní režim může být pro některé subjekty efektivnější z administrativního hlediska. Podniky mají obvykle možnost volby mezi těmito režimy v závislosti na jejich obchodních potřebách a objemu transakcí.

OSVČ plátce DPH

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) se stává plátcem daně z přidané hodnoty většinou v okamžiku, kdy její obrat přesáhne stanovený limit pro plátce DPH, který je daný daňovými předpisy. V případě České republiky se povinnost stát se plátcem DPH vztahuje na OSVČ, které dosáhnou ročního obratu vyššího než 1 milion korun.

Když se OSVČ stane plátcem DPH, má několik povinností a výhod:

 1. Registrace jako plátce DPH: OSVČ, které překročí stanovený obrat, je povinno podat žádost o registraci jako plátce DPH u příslušného finančního úřadu. Součástí této registrace je získání daňového identifikačního čísla (DIČ) pro účely DPH.
 2. Vybírání DPH od zákazníků: OSVČ plátci DPH mají povinnost na svých fakturách vybírat DPH od svých zákazníků. Tato částka se poté odvádí na finanční úřad a představuje daný procentuální podíl z ceny prodaného zboží nebo poskytnuté služby.
 3. Odpočet DPH: Plátci DPH mají na druhou stranu právo na odpočet DPH, kterou sami zaplatí při nákupu zboží a služeb pro svou podnikatelskou činnost. Toto umožňuje snížit daňovou zátěž a odvádět DPH pouze z čisté přidané hodnoty.
 4. Pravidelné podávání daňových přiznání: OSVČ plátci DPH jsou povinni pravidelně podávat daňová přiznání. Většinou se jedná o měsíční nebo čtvrtletní podání, kde je nutné detailně specifikovat příjmy, náklady a vypočítat výslednou DPH.

Celkově lze říci, že stání se plátcem DPH pro OSVČ přináší určité administrativní povinnosti, zároveň umožňuje účastnit se legálního obchodování na trhu a plně využívat daňových výhod a odpočtů, které tato pozice přináší. Je však důležité pečlivě sledovat a dodržovat daňové povinnosti, pro vyhnutí se případným sankcím nebo komplikacím.

Pro OSVČ je určitě výhodné pokud si podívá, jak si vést své faktury online.

Kontrola pro plátce DPH

Kontrola plátce DPH probíhá prostřednictvím daňových kontrol, které provádí finanční úřad. Tyto kontroly mají za cíl zajištění dodržování daňových povinností a prevenci daňových podvodů. Finanční úřad provádí tyto kontroly namátkově nebo kvůli konkrétním pochybnostem. Kontrola plátce DPH může zahrnovat:

 1. Podrobnou analýzu účetnictví: Kontrola může zahrnovat důkladnou analýzu účetnictví plátce DPH, včetně faktur, bankovních výpisů, účetních záznamů a dalších finančních dokumentů.
 2. Dotazy a výslechy: Inspektoři finančního úřadu mohou klást otázky týkající se obchodních operací, postupů fakturace, nákupů a dalších aspektů spojených s DPH.
 3. Sankce a korekce: Pokud během kontroly dojde k zjištění nesrovnalostí nebo chyb, může být nařízeno provedení korekcí a ukládány sankce nebo pokuty v závislosti na povaze nedodržení daňových předpisů.

Je důležité, aby plátci DPH udržovali pečlivé a přesné účetnictví, aby minimalizovali riziko chyb během kontroly. Spolupráce s daňovým poradcem může být také užitečná pro dodržování komplexních daňových pravidel a minimalizaci rizika případných problémů při kontrolách.

Kontrola plátců DPH probíhá prostřednictvím daňových kontrol.

Ověření plátce DPH

Ověření plátce DPH slouží k zjištění platnosti registračního statusu plátce DPH a zjištění, zda je subjekt registrován v daňovém systému. Ověření plátce DPH je možné v celostátním registru plátců DPH, v ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) či v systému VIES, který sdružuje plátce EU.

Pro ověření plátce DPH je ovšem nutné znát minimálně 1 z následujících:

 • identifikační číslo (IČO nebo IČ)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)
 • název obchodní firmy

DPH hraje klíčovou roli v ekonomice, neboť představuje významný zdroj příjmů pro stát a je důležitým mechanismem pro financování veřejných služeb a infrastruktury. Dodržování pravidel DPH je proto nezbytné pro udržení transparentnosti a spravedlnosti v daňovém systému, což přispívá k celkové stabilitě a rozvoji ekonomiky.

Pro plátce DPH je důležité nejen splňovat své daňové povinnosti, také aktivně sledovat a reagovat na změny v daňové legislativě a zajistit, že jsou v souladu s nejnovějšími předpisy. Takový postup nejen chrání před rizikem sankcí a pokut, také pomáhá udržovat důvěru veřejnosti a podnikatelského prostředí jako celek.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang