Pozastavení živnosti – žádost a jak vyplnit formulář

Pozastavení živnosti je rozhodnutí, které může mít významný dopad na živnostníky a podnikatele. Pro mnohé z nich představuje zásadní moment, kdy se setkávají s rozhodnutím pozastavit či přerušit své podnikání z různorodých důvodů. Tato otázka není pouze administrativním úkolem, nýbrž často komplexním procesem, který zahrnuje osobní, finanční a právní hlediska.

Jak vyplnit žádost přerušení živnosti? Na co si dát při vyplňování formuláře pozor?


Klíčové informace článku

 • Pozastavení živnosti je klíčovým okamžikem pro podnikatele, kteří se musí rozhodnout, zda dočasně zastavit své podnikání z důvodů jako změny na trhu, rodinné záležitosti nebo změna osobních priorit.
 • Pozastavení živnosti je oficiální proces, který zahrnuje podání žádosti na příslušný úřad, dodržení administrativních požadavků a právních postupů, a v některých případech i uhrazení příslušných poplatků.
 • Možnost podání oznámení o pozastavení či ukončení živnosti elektronicky prostřednictvím datové schránky a elektronického podpisu.

Pro podnikatele je to rozhodnutí, které vyžaduje pečlivé zvážení a plánování, neboť může ovlivnit nejen jejich podnikání, ale i jejich životní situaci. Mohou se rozhodnout pozastavit činnost kvůli změnám na trhu, nedostatku zdrojů, rodinným důvodům nebo dokonce kvůli změně osobních priorit.

Pro mnohé je to významný krok, který umožňuje dočasně si odpočinout, přehodnotit strategii či se vypořádat s neočekávanými událostmi.

Žádost o pozastavení živnosti

Pozastavení živnosti je oficiální proces, kterým živnostník dočasně zastavuje provoz svého podnikání. Tento krok je regulován právními předpisy a má specifické právní a administrativní aspekty. Pro živnostníka je to formální opatření umožňující dočasný odstup od podnikání, aniž by bylo nutné ukončit samotnou živnost.

Právní aspekty spojené s pozastavením živnosti zahrnují podání oficiální žádosti na příslušný úřad či správní orgán, kde živnostník informuje o svém záměru dočasně přerušit svou podnikatelskou činnost. Tato žádost často vyžaduje určité formality, jako je vyplnění specifických formulářů, dodržení stanovených lhůt a podmínek, a v některých případech i uhrazení příslušných poplatků.

Pokud chce podnikatel podat žádost a přerušit živnost, je třeba kontaktovat několik institucí:

 • živnostenský úřad
 • správu sociálního zabezpečení
 • zdravotní pojišťovnu
 • finanční úřad

Je důležité dodržovat přesně stanovené postupy a požadavky, aby bylo pozastavení živnosti právně platné a aby se živnostník vyhnul případným komplikacím nebo sankcím ze strany úřadů. Tyto právní aspekty poskytují jistotu živnostníkovi při dočasném pozastavení podnikání a minimalizují potenciální rizika či nesrovnalosti v budoucnu.

Pokud se podnikatel dostane do tíživé finanční situace pomocnou rukou mu může být třeba půjčka ihned, i třeba o víkendu, nebo speciální půjčku pro OSVČ A IČO.

Důvody pro pozastavení živnosti

Existuje několik běžných důvodů, proč podnikatelé uvažují o pozastavení své živnosti:

 • Osobní důvody: Mezi ně může patřit potřeba časového odstupu z důvodu rodinných záležitostí, zdravotních problémů či změn v osobním životě. Pro některé podnikatele může být důležité dočasně se věnovat jiným prioritám nebo se vyrovnat s osobními situacemi.
 • Finanční situace: Ekonomické faktory, jako je pokles zisků, nejistota v oblasti financí nebo obtíže s cash flow, mohou být důvodem k dočasnému pozastavení živnosti. Živnostník může potřebovat čas na restrukturalizaci financí nebo na nalezení nových zdrojů financování.
 • Změny na trhu: Nepředvídatelné změny v oboru nebo na trhu, například změny v poptávce po produktech nebo službách, nové trendy nebo konkurenční tlak, mohou podnikatele přimět k zastavení podnikání. Dočasný odstup může umožnit podnikateli přizpůsobit se novým podmínkám nebo strategicky přehodnotit svůj podnikatelský model.
 • Legislativní předpisy: Změny v právních předpisech nebo regulacích, které mají vliv na danou oblast podnikání, mohou vyžadovat čas na dodržení nových požadavků. Někdy může být pozastavení živnosti dočasným řešením, než se podnikatel přizpůsobí novým legislativním požadavkům.

Další odstavec se zabývá kroky a postupy, které radí jak správně pozastavit živnost.

Jak pozastavit živnost

Pokud živnostník uvažuje o pozastavení své živnosti, následuje krok za krokem průvodce tímto procesem:

 1. Informování o záměru pozastavení: Prvním krokem je kontaktovat příslušný obchodní úřad či správní orgán, obvykle místní živnostenský úřad, a informovat je o záměru pozastavení živnosti.
 2. Vyplnění žádosti o pozastavení: Živnostník vyplní formulář pro pozastavení živnosti poskytnutý daným úřadem. Tento formulář obvykle obsahuje informace o živnostníkovi, období pozastavení a důvody žádosti.
 3. Administrativní požadavky: Dodržení administrativních požadavků stanovených úřadem je klíčové. To může zahrnovat předložení potřebných dokladů, jako jsou kopie obchodních dokladů nebo další identifikační informace.
 4. Kontakt na úřady a poradenství: Živnostník by se měl informovat o kontaktech na příslušné úřady a měl by v případě potřeby využít právní poradu pro správné dodržení postupů.
 5. Schválení a platnost pozastavení: Po podání žádosti je třeba počkat na schválení úřadu. Pokud je žádost schválena, pozastavení živnosti je platné od stanoveného data.

Je důležité pečlivě sledovat pokyny a dodržovat postupy stanovené příslušnými úřady, aby bylo pozastavení živnosti prováděno v souladu s platnými právními předpisy. Při nejistotě ohledně postupů nebo dokumentace by měl živnostník vyhledat právní poradenství, které mu pomůže dodržet všechny potřebné kroky.

Co potřebuji k pozastavení živnosti

Pro přerušení živnosti OSVČ je třeba dodržet určité oznamovací povinnosti. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) a zdravotní pojišťovna musí být informovány o pozastavení činnosti do 8 dnů od jejího přerušení.

Stejně tak je třeba informovat finanční úřad do 15 dnů. Nedodržení oznamovacích povinností může být sankcionováno živnostenským úřadem až 10 000 Kč. Navštívení živnostenského úřadu umožňuje vyhnout se obíhání různých úřadů. Tento úřad je centrálním místem, které automaticky informuje příslušné orgány o veškerých změnách.

Žádost o pozastavení živnosti je realizována prostřednictvím změnového listu, kde je důležité uvést všechny potřebné údaje:

Při pozastavení je klíčové uvést i předpokládané datum obnovení, které může být libovolného časového rámce. To je důležité vyplnit i v případě delšího období, například třicetiletého pozastavení.

Czech Pointy po celé České republice mají podobnou pravomoc jako živnostenské úřady.“

Pozastavení živnosti jde udělat i online pomocí datové schránky a elektronického podpisu.

Pozastavení živnosti online

Oznámení o změnách v živnostenském oprávnění, jako je pozastavení či ukončení živnosti, lze podat osobně na příslušných úřadech, písemně poštou nebo elektronicky. Pro elektronické změny, například pozastavení živnosti online, platí požadavek na majitele elektronického podpisu nebo datové schránky. Elektronicky lze podávat i jiné žádosti, např. žádost o rodičovský příspěvek 2024.

I po pozastavení živnosti zůstává OSVČ plátcem DPH ve vztahu k finančnímu úřadu. Během období nečinnosti podává nulové daňové přiznání na FÚ až do doby, kdy živnost obnoví nebo zruší.

Pozastavení živnosti obvykle vyžaduje vyplnění a podání speciálního formuláře, který může být poskytován příslušným úřadem pro živnostenská oprávnění.

Přerušení podnikání nabývá platnosti v den, kdy je oznámeno na živnostenském úřadě a dalších příslušných orgánech (OSSZ, Finanční úřad, zdravotní pojišťovna). Není možné přerušit živnost zpětně.

Pozastavení živnosti – formulář

Body k vyplnění formuláře pozastavení živnosti. Formulář by měl obsahovat následující informace:

 1. Osobní údaje živnostníka: Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, identifikační číslo (IČO).
 2. Údaje o živnosti: Název firmy, předmět podnikání, identifikační číslo živnosti (IČ živnosti), informace o přerušení, obnovení nebo zrušení živnostenského oprávnění.
 3. Datum pozastavení: Uvedení přesného data, kdy má pozastavení živnosti začít platit.
 4. Plánované obnovení živnosti: V případě dočasného přerušení je nutné uvést plánované datum obnovení podnikání.
 5. Podepisování a potvrzení: Podpis živnostníka a potvrzení o pravdivosti poskytnutých informací.

Formulář může také obsahovat další informace nebo pokyny týkající se procesu pozastavení živnosti a dalších administrativních postupů, které jsou nezbytné pro jeho správné provedení. Je důležité pečlivě přečíst a vyplnit formulář v souladu s instrukcemi poskytnutými příslušným úřadem pro živnostenská oprávnění.

Vzory formulářů potřebných k přerušení živnosti jsou k dispozici na internetu, případně na webových stránkách daných institucí.

Pozastavení živnosti a účetnictví

Pokud se podnikatel rozhodne dočasně nepokračovat se svou živností z různých důvodů, stále je povinen pravidelně platit minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

Rozdíl je v tom, zda samostatně výdělečně činná osoba (OSVČ) podniká v dané oblasti jako svou hlavní nebo vedlejší činnost. V případě hlavní činnosti jsou minimální měsíční platby na pojištění následující:

 • Sociální pojištění: 3 852 Kč
 • Zdravotní pojištění: 2 968 Kč

To činí celkově 81 840 Kč za kalendářní rok na sociální a zdravotní pojištění, bez ohledu na aktivitu v podnikání, ať už roste či stagnuje. Je povinností hradit tyto zálohy nezávisle na tom, zda OSVČ v daném období vydělává či nikoli.

Pro OSVČ, kteří podnikají vedlejší činnost, platí v tomto ohledu výhoda. Platby na pojištění jsou stanoveny až na základě skutečně dosaženého zisku po prvním roce podnikání.

Prodloužení pozastavení živnosti

Prodloužení pozastavení živnosti je proces, který umožňuje živnostníkovi prodloužit dobu pozastavení své podnikatelské činnosti po uplynutí původně stanoveného období. Tento krok je často nutný v případě, že živnostník stále potřebuje čas na řešení osobních záležitostí, restrukturalizaci podnikání nebo řešení problémů.

Prodloužení pozastavení živnosti obvykle vyžaduje opětovné podání žádosti na příslušný úřad.

Tato žádost musí obsahovat informace o původním pozastavení a novém plánovaném období pro prodloužení. Při podání žádosti o prodloužení je důležité dodržet stanovené lhůty.

Je důležité si všimnout, že proces prodloužení pozastavení živnosti vyžaduje stejnou pozornost a dodržení právních postupů jako samotné pozastavení. Pečlivé plánování a včasné podání žádosti o prodloužení jsou klíčové pro zachování platnosti pozastavení živnosti a minimalizaci možných administrativních problémů v budoucnosti.

Při vyplňování žádosti a formuláře zastavení živnosti je potřeba být pečlivý a zkontrolovat všechny požadavky.

Obnovení pozastavení živnosti

Dojde-li ke stabilizaci trhu a osobní situace, může být opět zvažováno obnovení živnosti. Proces obnovení je totiž snazší a finančně výhodnější, než založení nové. Obnovení živnosti je bezplatné, za ohlášení se vybírá poplatek 1 000 Kč.

Obnova živnosti je snadný úkon. Dochází k ní shodným způsobem jako k přerušení živnosti, a to prostřednictvím změnového listu na Živnostenském úřadě nebo Czech Pointu.

Ukončení živnosti

Ukončení živnosti znamená trvalé zastavení podnikání. Živnostník, který se rozhodne ukončit živnost, ruší své podnikatelské oprávnění a přestává podnikat trvale. Tento krok je závěrečný a znamená, že živnostník už nebude pokračovat v podnikání pod daným živnostenským oprávněním.

Po tomto kroku nemá živnostník povinnost platit sociální a zdravotní pojištění spojené s živností a nemá žádné další povinnosti v oblasti podnikání pod daným oprávněním.

Důležité je znát také administrativní postup pro likvidaci společnosti, včetně náležitostí k likvidaci s.r.o.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang