Dodací list – online vzor ke stažení zdarma, Word nebo Excel

Dodací list je důležitým dokumentem v obchodním a logistickém procesu, který slouží k ověření dodání zboží či služby mezi dodavatelem a odběratelem. Obsahuje klíčové informace o dodávce, jako jsou množství, typ zboží, kvalita, cena a datum dodání. Správně vyplněný dodací list pomáhá minimalizovat nesrovnalosti a sporům mezi obchodními partnery.

V dnešním dynamickém světě obchodu a logistiky, kde rychlost a přesnost jsou klíčovými faktory úspěchu, hraje dodací list nejen u živnosti klíčovou roli při zajištění plynulého průběhu obchodních transakcí.

Dodací list, známý také jako dodací protokol či packing list, představuje nezbytný dokument, který slouží k doložení dodání zboží z internetu či kamenné prodejny nebo služby ze strany dodavatele a jejího přijetí odběratelem. Jaké má mít dodací list náležitosti, kde jej lze nalézt zdarma ke stažení, a je vlastně dodací list nezbytnou součástí každé dodávky?

Dodací list ke stažení

Dodací list ke stažení je možné nalézt na celé řadě nejrůznějších webů. Stačí si jen zvolit vyhovující vzor dodacího listu a případně také formát – dodací listy bývají nejčastěji ke stažení ve formátu Word či Excel. Dodací list ke stažení se také může stát základem k upravenému dodacímu listu, není nutné se držet toho, co je ve výchozím stavu uvedené ve staženém dodacím listu.

Dodací list stažený z internetu je také skvělou nápovědou pro to, co všechno má tento dokument obsahovat. Správné vyplnění a obsahová přesnost dodacího listu mají zásadní význam pro eliminaci možných nedorozumění, nesrovnalostí a sporů mezi obchodními partnery. V následujícím textu si přiblížíme význam dodacího listu, jeho klíčové prvky a funkce v rámci obchodního procesu.

Dodací list je v mnoha případech důležitou součástí podnikání fyzických osob i právnických osob i plátců DPH – v závislosti na typu podnikání.

Dodací list lze vytvořit ve formátech Word nebo Excel.

Dodací list vzor

Dodací list je klíčovým dokumentem pro správné provádění přejímky zboží a služeb mezi obchodními partnery. Jeho účelem je zabezpečit transparentní a důkladnou evidenci o dodání zboží a usnadnit kontrolu pro všechny zúčastněné strany.

Především v prostředí prodeje a výroby má dodací list významnou roli. Tento dokument slouží jako důkazní materiál o provedené dodávce, který potvrzuje, že zboží bylo předáno z dodavatele na straně odběratele. Při předávání zboží tímto způsobem se zajišťuje, že obě strany jsou si vědomy obsahu a množství zboží, které je předmětem transakce.

Kromě toho, že dodací list slouží k ověření dodání, je také nástrojem pro evidenci a kontrolu skladových zásob. Dodavatel jej vystavuje s údaji, které identifikují kupujícího a prodávajícího, číslo a datum vyhotovení listu, a číslo objednávky, na jejímž základě byl tento dokument vytvořen. Výčet zboží obsahuje specifikace, jako jsou kódy, množství a ceny, které umožňují detailní sledování dodaných produktů. Kdo neví, jak vytvořit dodací list, vzor může najít online.

Dodací list online

Dodací list online může být skvělým a užitečným vzorem a předlohou pro vytvoření a přizpůsobení vlastního dodacího listu. Dodací list online ke stažení lze nalézt na spoustě webových stránek. Dodací list je dokument, který slouží jako doklad o dodání zboží. Není ze zákona povinný, ale jeho vystavení se doporučuje pro hladký průběh dodání a pro snazší kontrolu dodaného zboží.

Existuje mnoho webových stránek, kde si můžete stáhnout šablonu dodacího listu zdarma. Tyto šablony jsou obvykle ve formátu PDF nebo Word a lze je snadno upravit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Při výběru šablony dodacího listu je důležité zvolit si takovou, která obsahuje všechny požadované informace.

Je důležité si uvědomit, že dodací list slouží především pro kontrolu dodávky a její evidenci, avšak sám o sobě není účetním dokladem. Jeho přesnost a řádné vyplnění jsou klíčové pro minimalizaci nedorozumění a konfliktů mezi obchodními partnery. Přesný vzor dodacího listu zahrnuje informace o kupujícím a prodávajícím, unikátním čísle dodacího listu, datu jeho vytvoření, spojení s objednávkou a podrobný popis dodávaného zboží.

Dodací list není pouhým administrativním krokem, ale klíčovým prvkem obchodního procesu, který napomáhá k efektivnímu řízení skladových zásob a zajišťuje přesnost a transparentnost v komunikaci mezi dodavatelem a odběratelem.

Dodací list vzor:

Dodavatel:

 • Název firmy:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Sídlo:
 • Kontaktní osoba:
 • Telefon:
 • Email:

Odběratel:

 • Název firmy:
 • IČO:
 • DIČ:
 • Sídlo:
 • Kontaktní osoba:
 • Telefon:
 • E-mail:

Datum vystavení:

Číslo dodacího listu:

Způsob dopravy:

Platební podmínky:

Položky: Název, počet

Celková cena bez DPH:

DPH:

Celková cena s DPH:

Podpis dodavatele:

Razítko dodavatele:

Podpis odběratele:

Poznámky:

 • Dodací list může obsahovat i další informace, jako je číslo objednávky, datum dodání, adresa dodání, atd.
 • Dodací list by měl být podepsán oběma stranami.
 • Dodací list slouží jako doklad o dodání zboží.
Dodací list je běžnou záležitostí u menších obchodníků i velkých firem.

Dodací list vzor Word, dodací list Excel

Dodací list představuje nezbytný nástroj v oblasti obchodu a logistiky, který umožňuje evidovat a potvrdit platbu a předání zboží mezi dodavatelem a odběratelem. Jeho správné vyplnění a obsahová přesnost jsou klíčové pro zajištění transparentnosti a řádného průběhu obchodních transakcí.

Dodací list vzor: Word je skvělým nástrojem pro vytvoření jednoduchého i komplexnějšího dodacího listu. Vzor usnadňuje a standardizuje tvorbu tohoto důležitého dokumentu. Zahrnuje údaje jako označení a datum vystavení, údaje o dodavateli a odběrateli, včetně identifikačních čísel. Vzorový dodací list rovněž obsahuje číslo objednávky a datum objednání, aby bylo možné snadno provázat dodávku se samotnou objednávkou. Inspiraci lze načerpat například ze vzoru dodacího listu uvedeného výše v tomto článku.

Náležitosti dodacího listu: Náležitosti dodacího listu se ve většině případů shodují. Dodací list není daňovým dokladem, ale slouží jako doklad o dodání zboží. Není ze zákona povinný, ale jeho vystavení se doporučuje pro hladký průběh dodání a pro snazší kontrolu dodaného zboží. Pro ty, kteří si chtějí vytvořit vlastní dodací list, Excel představuje skvělý nástroj.

Náležitosti dodacího listu:

 • Označení dodavatele a odběratele: obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ
 • Číslo dodacího listu: slouží pro evidenci dodávek
 • Datum vystavení: datum, kdy byl dodací list vyhotoven
 • Datum dodání: datum, kdy bylo zboží dodáno
 • Číslo objednávky/kupní smlouvy: pro snadnější identifikaci objednávky
 • Popis zboží: název, množství, měrná jednotka, cena za jednotku, celková cena
 • Celková cena bez DPH: součet cen všech položek bez DPH
 • DPH: sazba DPH
 • Celková cena s DPH: součet cen všech položek včetně DPH
 • Podpis dodavatele a odběratele: potvrzení o převzetí zboží

Většina prostoru na dodacím listu je vyhrazena pro specifikaci dodávaného zboží. Každá položka by měla obsahovat označení, počet kusů, měrné jednotky a jednotkovou cenu. Celková cena za každou položku a následně celková částka k úhradě jsou také nezbytnými informacemi.

Význam dodacího listu: Dodací list je důležitým nástrojem pro řízení toku zboží a zajištění vzájemného porozumění mezi dodavatelem a odběratelem. Zajišťuje, že obě strany mají přesnou evidenci o dodání zboží a jeho stavu. Navíc, i když dodací list není právně povinným dokumentem, jeho správné vyplnění a uchování může sloužit jako důkaz při případných nesrovnalostech nebo sporech.

Dodací list anglicky

Dodací list anglicky má označení „delivery note“ nebo „packing slip“. Různé země mají různý přístup k pojmu dodacího listu.

V některých zemích, jako je Spojené státy, je dodací list běžně používán jako doprovod k odesílaným zbožím. Detailně popisuje položky, množství a případné speciální pokyny pro příjemce. Slouží jako důkaz o doručení a může pomoci vyřešit nesrovnalosti nebo spory, které by mohly vzniknout. Ve Spojeném království je dodací list často vnímán jako právní požadavek při dodávce zboží. Poskytuje základní informace příjemci a pomáhá při správném zacházení a ověření přijatých položek.

V rámci Evropské unie se používání a požadavky na dodací listy mohou lišit podle země, kvůli rozdílným obchodním regulacím a zvyklostem. V Německu například dodací listy (Lieferschein) patří mezi důležité dokumenty, které musí obsahovat konkrétní informace o dodaném zboží, jako je množství, popis a cena. Podobně ve Francii musí být k zásilce přiložen dodací list (bon de livraison), který popisuje obsah dodávky.

Není ze zákona povinný, ale jeho vystavení se doporučuje pro hladký průběh dodání a pro snazší kontrolu dodaného zboží.

Náležitosti dodacího listu v angličtině:

 • Označení dodavatele a odběratele: obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ (v angličtině: Company name, address, VAT ID)
 • Číslo dodacího listu: slouží pro evidenci dodávek (v angličtině: Delivery note number)
 • Datum vystavení: datum, kdy byl dodací list vyhotoven (v angličtině: Date of issue)
 • Datum dodání: datum, kdy bylo zboží dodáno (v angličtině: Delivery date)
 • Číslo objednávky/kupní smlouvy: pro snadnější identifikaci objednávky (v angličtině: Order number/purchase order number)
 • Popis zboží: název, množství, měrná jednotka, cena za jednotku, celková cena (v angličtině: Description of goods, quantity, unit of measure, unit price, total price)
 • Celková cena bez DPH: součet cen všech položek bez DPH (v angličtině: Total price without VAT)
 • DPH: sazba DPH (v angličtině: VAT rate)
 • Celková cena s DPH: součet cen všech položek včetně DPH (v angličtině: Total price with VAT)
 • Podpis dodavatele a odběratele: potvrzení o převzetí zboží (v angličtině: Signature of supplier and customer)

Další informace, které se mohou v dodacím listu v angličtině nacházet:

 • Způsob dopravy (v angličtině: Shipping method)
 • Platební podmínky (v angličtině: Payment terms)
 • Adresa dodání (v angličtině: Delivery address)
 • Kontaktní osoby (v angličtině: Contact persons)
 • Poznámky (v angličtině: Notes)

Dodací list by měl být přehledný a srozumitelný.

Závěrem lze konstatovat, že dodací list je nejen záznamem o fyzickém předání zboží, ale také klíčovým prvkem transparentního a efektivního obchodního procesu. Dodací list vzor umožňuje firmám snadno a profesionálně vytvářet tento dokument, a tím podporovat korektní obchodní vztahy.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang