Registr plátců DPH – kdo je plátce, výpis z registru

DPH představuje daň z přidané hodnoty. Často je nazývána i jako univerzální daň. Jedná se o nejčastěji placenou daňovou povinnost, jelikož je spojena s většinou zboží a služeb. Při běžném nákupu se s DPH setká denně každý. Je rozlišena do tří sazeb, jenž jsou legislativně vymezeny na dané zboží či služby. Kdo je plátce této nepřímé daně? Jaké povinnosti má? K čemu slouží registr plátců DPH a jaké informace obsahuje?

Daň z přidané hodnoty se platí z prodeje zboží nebo služeb na území členských států EU. Daň ve všech případech v konečném důsledku platí konečný spotřebitel zboží nebo služby. Každý účastník dodavatelského řetězce, jako je výrobce, velkoobchodník a maloobchodník, vystupuje jako výběrčí DPH. Vybírají ji od svých zákazníků a zahrnují ji do přiznání k DPH pro finanční úřad.

Registr plátců DPH

Registrace k DPH je proces, při kterém je firma zapsána do státního registru plátců jako aktivní ve výrobě a prodeji. Poté, co se podnik zaregistruje k DPH, je schopen získat zpět veškerou DPH zaplacenou z podnikových nákupů. Stává se odpovědným za účtování DPH z veškerého prodaného zboží nebo služeb, odvádění DPH, kterou je třeba zaplatit úřadu a k podávání přiznání k DPH společně s vedením evidence DPH na správném účtu.

Celostátní registr plátců DPH je systém, který může využívat jak veřejnost, tak i organizační složky státu. Registr plátců DPH poskytuje informace o osobách, které jsou plátci daně z přidané hodnoty. Registr plátců DPH však poskytuje i informace o tzv. nespolehlivých osobách. S těmi je rizikové uzavírat obchodní vztahy.

Hledání plátců v registru je snadné a vychází ze znalosti DIČ. To je uděleno každé osobě, která se k dani z přidané hodnoty registruje. Na základě tohoto čísla lze dohledat daňové subjekty. Pokud hledající nezná DIČ subjektu, může využít ARES. Administrativní registr ekonomických subjektů poskytuje rozšířenější filtraci pro dohledání plátců.

Plátci DPH je udělena povinnost vést DPH v účetnictví a vystavovat faktury s daní. S doklady může pomoci program na faktury. Rozšířené účetní systémy dokáží sledovat výši DPH, kterou plátce DPH v aktuálním okamžiku má. Společnostem registrovaným k DPH je přiděleno jedinečné registrační číslo. Toto číslo by mělo být uvedeno na všech prodejních fakturách daného podniku.

Kdo je plátce DPH

Společnosti s obratem vyšším než 1 000 000 Kč se museli do roku 2022 registrovat k DPH. Od roku 2023 by se limit obratu měl zvedat na 2 000 000 Kč. Zdanitelný obrat je celková hodnota všech zdanitelných prodejů, které jsou uskutečněny během daňového roku. Tržby osvobozené od DPH se do zdanitelného obratu nezapočítávají.

Kdo je plátce DPH povinně je vymezeno v Zákoně o dani z přidané hodnoty. Z této legislativní úpravy vychází i povinnosti plátců, které musí dodržet.

Legislativa jasně vymezuje, kdo je plátcem DPH. Avšak existuje i dobrovolná registrace k DPH. Mnoho malých a začínajících podniků má obrat pod limitem pro povinnou registraci k DPH. Přesto se rozhodnou k dani z přidané hodnoty registrovat.

Dobrovolná registrace k DPH

Dobrovolná registrace k DPH má své výhody i nevýhody a rozhodnutí o dobrovolné registraci do značné míry závisí na konkrétním podniku a také na osobních preferencích.

Výhody dobrovolné registrace k DPH:

  • možnost získat zpět část DPH ze zboží a služeb nakoupených podnikem
  • s růstem podniku lze dosáhnout obratu k danění a předchozí dobrovolná registrace k DPH ušetří čas i starosti

Obrat se může velmi rychle rozrůst na hranici povinné registrace k DPH. Pokud má podnik již dobrovolnou registraci zřízenou, s úpravou cen nemá následně takovou práci. Po dosažení limitu totiž ceny musí zahrnovat sazby DPH. O tento fakt je společnost o krok dopředu.

Nevýhody dobrovolné registrace k DPH:

  • vyšší ceny z důvodu zahrnuté daně z přidané hodnoty
  • administrativa je složitější

Když začne podnik účtovat DPH, je běžnou praxí zahrnout tuto daň do svých cen. Dané výrobky nebo služby se tak budou koncovému uživateli zdát dražší, jelikož budou zatížené složkou DPH. Po registraci k DPH je povinnosti podávat přiznání k DPH, uchovávat faktury a účtenky a vést účetní záznamy o DPH. Jedná se o vyšší administrativní zátěž pro firmu.

Legislativa jasně vymezuje, kdo je povinným plátcem DPH, avšak nabízí i dobrovolnou registraci k dani z přidané hodnoty.

Tyto daňové povinnosti jsou v České republice běžnou záležitostí. Jiné země mohou daňově zvýhodňovat zahraniční společnosti. Zisky jsou následně daněny pouze mírně. Země, která daňový ráj splňuje, má za cíl získat kapitál ze zahraničí.

Kdo není plátcem DPH

Obecně platí, že kdo není plátcem DPH, ať už fyzická nebo právnická osoba, ten nemá roční obrat přesahující aktuální limit. Roční znamená kalendářní měsíce, které jsou předešlé a po sobě jdoucí. Jakožto u plátce jsou povinnosti odvodu DPH, u neplátce tato povinnost není. Stejně tak si nemůže nárokovat odpočet DPH.

Účtování o DPH provádí pouze plátci této daně. Pokud neplátce DPH vystavuje fakturu, daň z přidané hodnoty nerozepisuje a ani ji neúčtuje. V případě nákupu materiálu, majetku nebo zboží má částku DPH zahrnutou do pořizovací ceny.

TIP: Neplátce DPH si tuto daň zařadí do pořizovací ceny nakoupených aktiv. Dále mu může pomoci s odpisy majetku kalkulačka.

Ten, kdo není plátcem DPH, nemusí daň z přidané hodnoty výrazně řešit. V případě fakturace vystaví obyčejnou fakturu, která s DPH nekalkuluje. Obecně je ve fakturách uvedena věta „Nejsem plátcem DPH.“. Nákupy i prodeje je možné uskutečňovat s kýmkoli, jak s plátcem i neplátcem. Vždy je však potřeba myslet na dopad DPH na výši ceny.

Výpis z registru plátců DPH může dodat seznam plátců DPH

Ti, kteří jsou k dani z přidané hodnoty zaregistrováni, jsou k dohledání v registru plátců DPH. Výpis z registru plátců DPH lze uskutečnit vyhledáním DIČ, jak již bylo zmíněno. K ověření, zda je subjekt plátce DPH lze využít oficiální registr plátců, který zobrazí subjekty s registrací v ČR. Seznam plátců DPH tak poskytuje informační systém a vytváří tak databázi osob.

Existuje i celostátní registr plátců DPH, který spravuje a zveřejňuje Ministerstvo Financí České republiky. DIČ je však potřebným údajem, podle kterého lze obchodního partnera dohledat. Výpis z registru plátců DPH zobrazuje data a informace, které tvoří databázi registru.

Základní údaje, které výpis z registru plátců DPH umožňuje:

  • DIČ
  • obchodní název firmy, společnosti/jméno a příjmení
  • právní forma
  • sídlo
  • spolehlivý/nespolehlivý plátce DPH

Informace o tom, zda je subjekt spolehlivým plátcem DPH, je klíčová pro potenciální obchodní vztahy. Nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty se osoba stává ve chvíli, kdy poruší své daňové povinnosti závažným způsobem. Může se jednat o firmu, která nemá v pořádku svoji evidenci daňových dokladů.

Registr plátců DPH podle IČO

Pokud je DIČ neznámou informaci, může posloužit registr plátců DPH podle IČO. Jedná se o alternativní databázi, kterou lze získat potřebné informace o obchodní společnosti. Pro vyhledání plátce DPH podle IČO je k dispozici ARES.

Administrativní registr ekonomických subjektů je spolehlivou platformou, jak dohledat informace o hledané společnosti. Registr se nezaměřuje pouze na plátce daně z přidané hodnoty. Seskupuje informace o podnikatelských subjektech, kteří jsou v ČR vedeni. Dohledat subjekt lze pomocí názvu společnosti, jeho jména, IČO nebo jiných parametrů.

Hledání může být pro řadu osob snadnější. Zatímco IČO musí mít každý subjekt, který vykonává podnikatelské aktivity, DIČ má pouze ten s povinností odvést daň. DIČ představuje identifikační číslo, které má každý plátce daně.

K ověření plátce DPH poslouží rejstřík plátců DPH

Ověření plátce DPH může být důležitým krokem před zahájením smluvních obchodních vztahů. Nespolehlivý plátce DPH může přinést komplikace spravedlivě platícím společnostem. K ověření plátce DPH může pomoci rejstřík plátců DPH. Vyhledávání je snadné a založeno na IČO nebo DIČ.

Informace o nespolehlivým plátci rozšiřují informativní rovinu. Finanční správci České republiky doporučují tuto kontrolu i v průběhu podnikatelských činností. Finanční úřad vydá rozhodnutí o označení. Tato poznámka u subjektu je trvalejšího charakteru. Odmazat ji lze nejdříve po jednom roce, ve kterém nebyla porušena povinnost, vztahující se k DPH.

Vymazání informace o nespolehlivým plátci probíhá na žádost subjektu. Musí být podána nejdříve rok po plnění povinností k DPH. Pokud by byla Finančním úřadem zamítnuta, což při dřívější žádosti je, novou žádost lze podat až za další rok.

Kontrola plátce DPH jakožto kontrola VAT

Kontrola plátce DPH probíhá dle zmíněných registrů. Je důležitá především pro ochranu podnikatele na straně odběru. Odběratel totiž může doplatit na neplnění povinností jeho dodavatele. Může nastat situace, kdy DPH je placeno místo dodavatelem stranou odběratele. Označení nespolehlivý plátce často plyne právě za neplnění povinností z obchodních činností.

S daňovými úniky pracuje stát tím, že zavedl ručení za dodavatele. Právě z toho důvodu je kontrola plátce DPH důležitá. Ručením za dodavatele je přesněji řečeno ručení, které se váže na jeho DPH. Pokud dodavatel neodvede daň podle povinnosti, musí ho odvádět odběratel za něj. Z toho plyne dvojité placení daně z přidané hodnoty.

Provést si dopředu ověření VAT, tedy ověření DPH, je na místě. Kontrola VAT přinese jistotu a ubrání odběratele nemilým překvapením s ručením na daňových povinnostech jeho dodavatele.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang