ADHD – co to je, projevy, příznaky, test

V dnešní době se stále více mluví o poruchách souvisejících s pozorností a hyperaktivitou, a jednou z nejznámějších z nich je ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou. Tato porucha ovlivňuje lidi všech věkových skupin a má výrazný dopad na jejich každodenní život. Ve společnosti se stává stále důležitějším tématem, neboť je často přehlížena nebo nesprávně chápána.

Jaké jsou projevy a příznaky ADHD? Jak vypadá ADHD u dětí? A co vlastně tato zkratka znamená?

Shrnutí nejdůležitějších bodů článku

ADHD je neurobiologická porucha, která ovlivňuje schopnost jedince kontrolovat svou pozornost, impulzivitu a hyperaktivitu. Vyskytuje se u 5-7% dětí školního věku a u 2,5% dospělých.

ADHD má komplexní etiologii zahrnující genetické, neurobiologické a environmentální faktory.

ADHD se u dospělých žen často projevuje odlišně než u mužů a chlapců. Příznaky bývají méně zjevné a zahrnují spíše nepozornost, dezorgace, emoční dysregulace a impulzivitu.

Pro dospělé existují online testy, které pomohou s orientací ohledně ADHD. Není to náhrada za diagnózu od lékaře, avšak může dát hrubou představu.

Co je ADHD – projevy

Co je ADHD? ADHD, zkratka pro Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, je neurobiologická porucha, která ovlivňuje schopnost jedince kontrolovat svou pozornost, impulzivitu a hyperaktivitu. Tato porucha se obvykle začíná projevovat v dětství, avšak může přetrvávat do dospělosti.

Klíčové rysy ADHD zahrnují nedostatek pozornosti, impulsivitu, nadměrnou hyperaktivitu, dokonce i ADHD záchvaty vzteku . Jedinci s ADHD mohou mít problémy se soustředěním na úkoly, dokončením úkolů, řízením času a organizací svých činností.

ADHD se dělí do tří hlavních typů:

 1. Převážně hyperaktivní impulzivní typ (ADHD-HI): Jedinci s tímto typem ADHD jsou převážně hyperaktivní a impulzivní, mohou mít také problémy se soustředěním.
 2. Převážně nepozorný typ (ADHD-I): Tento typ je charakterizován především nedostatkem pozornosti a problémy s organizací a plánováním, s minimálními příznaky hyperaktivity a impulzivity.
 3. Kombinovaný typ (ADHD-C): Kombinuje příznaky nedostatku pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.

Statistiky a prevalence ADHD v populaci se liší podle zeměpisné oblasti a metodiky studií. Nicméně, odhaduje se, že ADHD postihuje přibližně 5-7 % dětí a 2-5 % dospělých.

Tato porucha je častější u chlapců než u dívek, avšak toto rozdělení se může lišit v závislosti na typu ADHD a dalších faktorech. ADHD je jednou z nejčastějších neurovývojových poruch diagnostikovaných v dětství, avšak může mít významné dopady i na dospělé jedince.

U lidí s ADHD se často projevuje zabloudění myšlenek. Daný jedinec se proto nedokáže soustředit.

Co to je ADHD – příčiny

ADHD je multifaktoriální porucha, což znamená, že má komplexní etiologii zahrnující genetické, neurobiologické a environmentální faktory.

 1. Genetické faktory a dědičnost:
  • Výzkumy ukazují, že genetické faktory mají významný vliv na vznik ADHD. Studie provedené na dvojčatech a rodinných liniích naznačují, že dědičnost ADHD je vysoká. Děti, jejichž rodiče trpí ADHD, mají vyšší pravděpodobnost výskytu této poruchy.
  • Některé studie identifikovaly některé genetické varianty spojené s ADHD, přičemž geny spojené s neurotransmiterovými systémy, jako je dopaminergní a noradrenergní systém, hrají důležitou roli.
 2. Neurobiologické aspekty:
  • ADHD je spojeno s dysfunkcí neurotransmiterů, zejména dopaminu a noradrenaline, které jsou zapojeny do regulace pozornosti, impulzivity a hyperaktivity.
  • Studie zobrazování mozku pomocí magnetické rezonance ukazují abnormality v určitých mozkových oblastech spojených s regulací pozornosti, jako je frontální kůra, bazální ganglia a limbický systém.
 3. Environmentální faktory:
  • Environmentální faktory mohou také hrát roli v rozvoji ADHD. Přestože jednoznačná kauzální souvislost nebyla stanovena, některé studie naznačují, že faktory jako je prenatální expozice tabáku, alkoholu a drog, komplikace během těhotenství a porodní trauma mohou zvyšovat riziko vzniku ADHD.
  • Dalšími možnými environmentálními faktory jsou strava (například konzumace potravin obsahujících barviva nebo konzervanty), stres v dětství a nedostatek spánku.

Je důležité si uvědomit, že vývoj ADHD je pravděpodobně výsledkem složité interakce mezi genetickými, neurobiologickými a environmentálními faktory. Tyto faktory mohou mít různou váhu u jednotlivých jedinců a mohou se lišit podle konkrétních okolností.

ADHD u dětí – test na ADHD

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je neurovývojová porucha, která se projevuje nepozornosti, hyperaktivitou a impulzivitou. Vyskytuje se u 5-7 % dětí školního věku a postihuje chlapce 2-3krát častěji než dívky.

Test na ADHD je komplexní proces, který zahrnuje:

 • Sběr anamnézy: Lékař se zeptá rodičů i dítěte na jeho zdravotní historii, vývoj, školní prospěch a chování doma i ve škole.
 • Fyzické vyšetření: Vyloučí organické příčiny symptomů.
 • Psychologické vyšetření: Psycholog provede testy k posouzení kognitivních funkcí, chování a emocí dítěte.
 • Pozorovací škály: Učitelé a rodiče vyplní dotazníky o chování dítěte ve škole a doma.

Důležitá je diferenciace od jiných poruch, které mohou mít podobné symptomy, jako jsou úzkostné poruchy, poruchy nálady, poruchy autistického spektra a poruchy učení.

Léčba ADHD zahrnuje:

 • Behaviorální terapii: Učí dítě strategie pro zvládání symptomů, zlepšení pozornosti a organizace.
 • Léky: Stimulancia pomáhají zlepšit koncentraci a snižují hyperaktivitu a impulzivitu. Někdy se používají i nestimulační léky.
 • Psychoedukaci: Rodiče a učitelé se dozví o ADHD a o tom, jak dítěti nejlépe pomoci.

ADHD je chronická porucha, která vyžaduje dlouhodobou léčbu. S včasnou diagnózou a komplexní léčbou se však děti s ADHD mohou naučit zvládat své symptomy a žít plnohodnotný život.

Dopady ADHD

ADHD může mít široké spektrum dopadů na jedince, které zahrnují akademické, sociální, emoční a profesní oblasti jejich života.

 1. Vliv ADHD na akademický výkon a vzdělávání:
  • Jedním z hlavních dopadů ADHD je obtížnost s koncentrací, organizací a dokončením úkolů, což může negativně ovlivnit akademický výkon.
  • Děti s ADHD mají často problémy s plněním školních úkolů, udržením pozornosti během vyučování a dodržováním instrukcí.
  • Tyto obtíže mohou vést k nižšímu úspěchu ve škole, nižšímu hodnocení a nižší akademické sebeúctě.
  • Dítě s ADHD může mít například i problémy s tím naučit se číst.
 2. Sociální a emoční dopady ADHD:
  • ADHD může mít významný vliv na sociální interakce a vztahy. Děti s ADHD mohou mít problémy s přizpůsobením se sociálním normám, zachováním přátelství a řízením emocí.
  • Emoční regulace může být problematická, což může vést k impulsivnímu chování, náhlým změnám nálady a vysoce emocionálním reakcím.
  • Tyto problémy mohou mít negativní dopad na sebeúctu a sebevědomí dítěte a mohou vést k pocitům osamělosti a izolace.
 3. Profesionální a pracovní výzvy spojené s ADHD:
  • Dospělí s ADHD se mohou potýkat s řadou profesních výzev, včetně obtíží s organizací, řízením času a dodržováním termínů.
  • Nedostatek pozornosti a impulsivita mohou ovlivnit pracovní výkon, produktivitu a schopnost efektivní spolupráce s kolegy.
  • Někteří dospělí s ADHD mohou mít také problémy s udržením pracovního místa a dosahováním kariérních cílů kvůli obtížím s koncentrací a organizací.

Celkově lze říci, že ADHD má značný dopad na různé oblasti života jedince, a je důležité poskytnout odpovídající podporu a intervence, které mohou pomoci jedincům s touto poruchou lépe zvládat jejich symptomy a dosahovat svého plného potenciálu.

Jedinci s ADHD mají velké problémy se soustředěním. To může způsobit potíže ve škole i práci.

ADHD – příznaky u dospělých i dětí

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se projevuje nepozorností, hyperaktivitou a impulzivitou. Vyskytuje se u 5-7 % dětí školního věku a u 2,5 % dospělých.

Příznaky:

 • Nepozornost: Dítě/dospělý má potíže se soustředit, dělá chyby z nepozornosti, zapomíná na věci, snadno se nechá rozptýlit.
 • Hyperaktivita: Dítě/dospělý je neklidný, vrtí se, má potíže sedět v klidu, je nadměrně aktivní.
 • Impulzivita: Dítě/dospělý jedná bez rozmyslu, přerušuje ostatní, dělá ukvapené závěry.

Příznaky ADHD se u dětí i dospělých mohou lišit v závažnosti a projevech. Důležitá je včasná diagnóza a komplexní léčba, která zahrnuje behaviorální terapii, léky a psychoedukaci.

ADHD – terapie a léčba

ADHD je porucha, která může vyžadovat komplexní a individuální přístup k léčbě, který zahrnuje kombinaci farmakoterapie, behaviorální terapie a dalších alternativních přístupů ke zvládání symptomů.

 1. Farmakoterapie:
  • Farmakoterapie je často první volbou léčby pro ADHD a zahrnuje užívání léků, které ovlivňují neurotransmitery v mozku, zejména dopamin a noradrenalin.
  • Mezi nejčastěji předepisované léky patří stimulanty, jako jsou metylfenidát (například Ritalin) a amfetaminy (například Adderall), které pomáhají zlepšovat pozornost a kontrolu impulsů.
  • Další možnosti zahrnují nesteroidní léky, jako je atomoxetin (například Strattera), který působí na noradrenergní systém a má dlouhodobější účinek než stimulanty.
 2. Behaviorální terapie:
  • Behaviorální terapie hraje klíčovou roli v léčbě ADHD, zejména ADHD u dětí. Tyto terapeutické metody se zaměřují na rozvoj dovedností v oblastech jako je organizace, plánování a řízení emocí.
  • Kognitivně-behaviorální terapie (CBT) může pomoci jedincům s ADHD zlepšit své schopnosti řízení chování a emocí, a získat strategie pro zvládání symptomů.
  • Rodičovské vzdělávání je také důležitou součástí behaviorální terapie, kde rodiče získávají dovednosti a strategie, jak lépe porozumět a podporovat své děti s ADHD.
 3. Alternativní přístupy ke zvládání ADHD:
  • Některé alternativní přístupy ke zvládání ADHD zahrnují biofeedback, který pomáhá jedincům lépe rozpoznat a regulovat své tělesné reakce a emocionální stav.
  • Mindfulness a meditace mohou také být užitečné pro jedince s ADHD k posílení pozornosti, emocionální regulace a snížení stresu.

Je důležité si uvědomit, že každý jedinec s ADHD může mít odlišné potřeby a reagovat odlišně na různé terapeutické metody. Proto je důležité, aby léčba byla individuálně přizpůsobena každému pacientovi a zohledňovala jeho specifické potřeby a preference.

Je mnoho způsobů jak děti projevují znaky ADHD. Jeden z nejčastějších je hyperaktivita a impulzivita.

ADHD a záchvaty vzteku

U dětí i dospělých s ADHD se mohou vyskytovat záchvaty vzteku, které jsou silnější a častější než u běžné populace. Jsou způsobeny kombinací faktorů, včetně:

 • Poruchy regulace emocí: Lidé s ADHD mají potíže s rozpoznáváním a zvládáním svých emocí.
 • Frustrace: Neschopnost soustředit se, dodržovat pokyny a dokončit úkoly může vést k frustraci a výbuchům vzteku.
 • Senzorická přetížení: Lidé s ADHD jsou citlivější na vnější podněty, které u nich mohou vyvolat úzkost a stres, a vést tak k záchvatům vzteku.
 • Nízké sebevědomí: Neúspěchy ve škole a v sociálních interakcích mohou u lidí s ADHD snižovat sebevědomí a vést k pocitům hněvu a frustrace.

Záchvaty vzteku u lidí s ADHD mohou mít různé podoby, od křiku a pláču až po fyzické napadání sebe sama nebo druhých. Záchvaty vzteku u lidí s ADHD jsou léčitelné. Pomocí behaviorální terapie, léků a strategií zvládání se osoby s ADHD i jejich blízcí mohou naučit předcházet záchvatům vzteku a zvládat je.

ADHD dospělí test – online test cz

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se netýká jen dětí, může se projevit i u dospělých. Existuje několik online testů, které pomohou s ujištěním.

Seznam online testů ADHD pro dospělé v češtině:

 • ADHD test pro dospělé – Hedepy: www.hedepy.cz/testy
 • Test ADHD pro dospělé online česky a zdarma: www.psycholozkazpatehopatra.cz
 • Nepozorní, ADHD/ADD: www.nepozornidospeli.cz

Online testy ADHD vám pomohou s orientací, avšak nenahrazují diagnózu od lékaře. Pokud má člověk po provedení testů stále podezření na ADHD, je důležité navštívit lékaře, který provede komplexní vyšetření a stanoví diagnózu.

ADHD u dospělých žen

ADHD se u dospělých žen často projevuje odlišně než u mužů a chlapců. Příznaky bývají méně zjevné a zahrnují spíše:

 • Nepozornost: Dospělé ženy s ADHD se snadno rozptýlí, zapomínají na schůzky a termíny a dělají chyby z nepozornosti.
 • Dezorgace: Mají potíže s organizací času a prostoru, ztrácejí věci a neumí dodržovat plány.
 • Emoční dysregulace: Snadno se rozčilují, cítí se zahlceni stresem a mají nízké sebevědomí.
 • Impulzivita: Jednají bez rozmyslu, přerušují ostatní a dělají ukvapené závěry.

Dospělé ženy s ADHD se také častěji potýkají s úzkostí a depresí. Nízké sebevědomí a problémy v partnerských a pracovních vztazích jsou u nich běžnější.

Diagnóza ADHD u dospělých žen je často obtížnější, protože symptomy se snadno zaměňují s jinými poruchami, jako jsou úzkostné poruchy, poruchy nálady a poruchy osobnosti.

Podpora pro jedince s ADHD

Důležitost osvěty a podpory pro jedince s ADHD:

 • Osvěta o ADHD je klíčová pro zvýšení povědomí a porozumění této poruchy. Informovaná společnost může lépe rozumět potřebám jedinců s ADHD a poskytovat jim adekvátní podporu.
 • Poskytování podpory pro jedince s ADHD je důležité pro jejich úspěch a blaho. Tato podpora by měla být multidisciplinární a zahrnovat lékařskou péči, terapii a podporu ze strany rodiny, školy a komunity.

Podpora ze strany rodiny, školy a komunity:

 • Rodina hraje klíčovou roli v poskytování emocionální podpory a praktických strategií pro zvládání symptomů ADHD. Rodiče mohou vyhledávat informace, vzdělávat se a aktivně se účastnit léčebného procesu svého dítěte.
 • Škola by měla poskytovat individuální podporu a přizpůsobené vzdělávací plány pro děti s ADHD. Speciální vzdělávací opatření a asistence mohou pomoci dětem s ADHD dosáhnout svého akademického potenciálu.
 • Komunita může poskytnout další zdroje a podporu pro jedince s ADHD, jako jsou skupinové terapie, podpůrné skupiny a organizace zaměřené na porozumění a podporu lidí s neurovývojovými poruchami.

Různé organizace a zdroje poskytující podporu pro lidi s ADHD:

 • Existuje mnoho organizací a zdrojů zaměřených na poskytování podpory pro jedince s ADHD a jejich rodiny. Mezi ně patří národní a lokální neziskové organizace, online komunity, poradenské a terapeutické služby, a materiály pro vzdělávání a osvětu o ADHD.

V závěru lze říci, že ADHD je komplexní porucha s významnými dopady na jednotlivce i společnost. Osvěta o ADHD, podpora ze strany rodiny, školy a komunity a přístup k různým organizacím a zdrojům jsou klíčové pro zlepšení života jedinců s touto poruchou.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang