Jak napsat závěť – vzor

Sepsání závěti není pro mnoho lidí na seznamu úkolů příliš vysoko. To pravděpodobně vysvětluje, proč poslední vůli řada Čechů nemá. Konfrontace s vlastní smrtelností může být nepříjemná a tak je lákavé sepsání závěti odkládat.

Sepsání závěti však není ani nákladné ani časově náročné, poslední vůle navíc může předejít sporům v rodině a dalším nepříjemnostem. Proto se hodí zamyslet, jak sepsat závěť.

Vytvoření závěti předchází rodinným konfliktům, odstraňuje zmatky a zajišťuje, že majetek připadne těm, kteří si ho nejvíc zaslouží. Stručně řečeno, závěť dává kontrolu nad tím, kdo dědí odkázaný majetek. Jak napsat závěť, jak se vyhnout napadení závěti a kde hledat vzor závěti?

Co je to závěť

Závěť je právní dokument, který stanoví přání ohledně rozdělení majetku. Závěť určí, kdo dědí a kdo bude pečovat o případné nezletilé děti. Pokud člověk zemře bez závěti, nemusí být tato přání splněna. Navíc musí dědicové vynaložit další čas, peníze a energii na vyřízení všech záležitostí, které by sepsání poslední vůle výrazně zjednodušilo.

Ačkoli žádný dokument pravděpodobně nevyřeší všechny problémy, které se vyskytnou po smrti člověka, závěť – oficiálně známá jako poslední vůle – se tomu může docela blížit. Zde jsou informace, které je dobré o tomto zásadním dokumentu vědět.

Poslední vůle – důležité informace

Závěť je dokument, který obsahuje přímá přání týkající se majetku a aktiv zůstavitele, jakož i péče o závislé osoby. Nevyhotovení závěti obvykle ponechává rozhodnutí o majetku v rukou soudců nebo státních úředníků a může také způsobit rodinné neshody.

Platnou závěť si člověk můžete připravit sám, ovšem měla by být právně potvrzena, aby člověk snížil pravděpodobnost pozdějšího úspěšného napadení. Pokud chcete mít člověk naprostou jistotu, že je poslední vůle v pořádku, měl by zvážit možnost nechat si závěť vypracovat advokátem specializujícím se na svěřenské fondy a pozůstalosti.

Proč sepsat závěť

Někteří lidé si myslí, že závěť potřebují pouze velmi bohatí lidé nebo lidé se složitým majetkem. Existuje však mnoho dobrých důvodů, proč mít závěť.

Člověk může mít jasno v tom, komu připadne jeho majetek. Může se rozhodnout, kdo dědí a kdo co a kolik dostane. Poslední vůle může zabránit tomu, aby se majetek dostal do rukou lidem, o které člověk nestojí, například odcizenému příbuznému. Zároveň závěť dokáže určit, kdo se postará o nezletilé děti. Bez závěti o tom rozhoduje soud.

Dalším důvodem k sepsání závěti je zjednodušení života dědicům. Dědicové budou mít rychlejší a snazší přístup k majetku. Vzor poslední vůle je lehce dostupný na mnoha webových portálech, není s ním tedy mnoho práce.

Nejlepší je sepsání závěti se svědky

Pokud chce zůstavitel maximalizovat pravděpodobnost, že jeho přání budou splněna, je vhodné sepsat závěť se svědky. Jedná se o nejznámější typ závěti. Dokument se připraví a poté podepíše za přítomnosti svědků.

Je to pravděpodobně nejlepší pojistka proti úspěšnému zpochybnění poslední vůle členy rodiny nebo obchodními partnery. Závěť může člověk napsat sám, ovšem to, že ji připraví právník zabývající se svěřenskými fondy a pozůstalostmi, bývá zárukou, že bude formulována přesně, správně a v souladu se zákony České republiky.

Jak napsat závěť – příprava

Přípravu závěti je dobré začít sestavením seznamu majetku a dluhů. Nesmí se zapomenout na obsah bezpečnostních schránek, rodinné památky a další majetek, který je třeba převést na konkrétní osobu nebo subjekt.

Pokud si člověk přeje odkázat konkrétní osobní majetek konkrétním dědicům, měl by vše sepisovat pro následné zahrnutí do závěti. Kromě toho lze určit příjemce konkrétního majetku v samostatném dokumentu zvaném poučení, který se uchovává spolu se závětí.

Instrukční dopis může být napsán méně formálně než závěť. Může také obsahovat konkrétní údaje, které pomohou vykonavateli vypořádat se s pozůstalostí, včetně čísel účtů, hesel a dokonce i pokynů k pohřbení. Další dodatky k závěti, jako je plná moc, lékařská směrnice nebo poslední vůle, mohou soud nasměrovat k vyřízení záležitostí, pokud se osoba stane fyzicky nebo duševně nezpůsobilou.

Jak sepsat závěť – potvrzení závěti

K přípravě platné závěti není nutně potřeba odborná pomoc. Pokud zůstaviteli vyhovuje, že se o tento úkol postará sám, je k dispozici několik softwarových programů, které při sepsání závěti pomohou. Stejně tak existují různé webové stránky pro kutily, kde lze najít závěť vzor a tipy, jak napsat závěť.

Jakmile je dokument sepsán, musí být ověřen obvykle dvěma dospělými osobami se zdravým rozumem, které dotyčného dobře znají.

Svědkem závěti může být jakákoli osoba starší 18 let, která je považována za způsobilou, ovšem nejlepší je vybrat si tzv. nezaujatého svědka – někoho, kdo není dědicem a nemá na rozhodnutí zůstavitele žádný finanční ani osobní zájem. I když právník může být dobrou volbou pro svědka, pokud tento právník také připravoval závěť, neměl by sloužit jako jeden ze svědků.

Sepsání závěti u notáře

Nejlepší způsob potvrzení závěti je sepsaní závěti notářem. To dává zůstaviteli jistotu, že bude listina právoplatná a navíc bezpečně uložená. Notář musí ze zákona zaznamenat poslední vůli do Centrální evidence závětí.

Nemůže se tak stát, že by se poslední vůle, kterou má zůstavitel fyzicky doma, po čase ztratila, poničila, nebo ji zlikvidovali pozůstalí, kteří se neztotožňují s jejím zněním.

Výběr vykonavatele závěti

Jako vykonavatele závěti musí zůstavitel jmenovat dosud žijící osobu. Tato osoba, často manžel nebo manželka, dospělé dítě nebo jiný důvěryhodný přítel či příbuzný, je zodpovědná za správu pozůstalosti. Dá se také jmenovat společné vykonavatele, například manžela nebo partnera a advokáta.

Na vykonavatele pozůstalosti obvykle dohlíží dědický soud, aby zajistil, že vykoná přání uvedená v závěti. Pokud jsou záležitosti zůstavitele komplikované, je rozumnější jmenovat advokáta nebo někoho, kdo má právní a finanční znalosti.

Důvody pro angažování advokáta jsou silné, pokud je majetek značný (pohybuje se v miliardách korun) nebo pokud je situace právně složitá. V takovém případě je vhodná spolupráce s někým, kdo zná zákony a má rozsáhlé zkušenosti se sepisováním závětí. S vyhledáním vhodného advokáta může pomoci advokátní komora České republiky.

Jednou z nejdůležitějších věcí, které může závěť udělat, je zmocnit vykonavatele závěti k placení účtů a jednání s exekutory. Znění závěti toto musí umožňovat a dát vykonavateli volnost, aby se postaral o všechny související záležitosti, které nejsou výslovně uvedeny v závěti.

Neopomenutelní dědicové

Jako neopomenutelní dědicové jsou podle občanského zákoníku označovány děti zůstavitele. Zákon určuje, jaký minimální podíl z majetku musí nezletilé nebo zletilé dítě obdržet. Děti zůstavitele dědí i v případě, že nejsou uvedeny v poslední vůli.

Příjemce dědictví však musí dědictví přijmou pouze celé a to i s případnými dluhy. Dědictví je ale také možno odmítnout. Pokud jde o notáře, poplatek notáři při odmítnutí dědictví se nehradí.

Kde uchovávat závěť

Dědický soud obvykle vyžaduje přístup k originálu závěti předtím, než může vyřídit pozůstalost. Je tedy velmi důležité, uchovat dokument na bezpečném a zároveň přístupném místě. Nedoporučuje se uložení v bankovní bezpečnostní schránce nebo na jiném místě, kde by rodina mohla potřebovat soudní příkaz, aby se k ní dostala. Vhodnou alternativou je vodotěsný a ohnivzdorný trezor ve vlastním domě.

Poté je třeba sdělit alespoň vykonavateli, kde je originál závěti uložen, spolu s potřebnými informacemi, jako je heslo k trezoru. Kromě toho je moudré, aby zůstavitel podepsané kopie předal advokátovi, pokud ho má, ve dvojím vyhotovení.

Podepsané kopie mohou být použity k prokázání úmyslů zůstavitele pro případ, že by byl originál zničen nebo ztracen. Absence originálu závěti však může situaci zkomplikovat a bez ní není zaručeno, že pozůstalost bude vypořádána podle původních představ. Dokument je proto nutné pečlivě uschovat.

Jak napsat závěť – vzor

Návod na to, jak napsat závěť, se dá shrnou v těchto bodech:

  • rozhodnout, jaký typ závěti bude sepsán
  • rozhodnout, jaký majetek bude zahrnut do závěti
  • vybrat, kdo dědí majetek
  • vybrat vykonavatele závěti
  • vybrat opatrovníky pro nezletilé děti
  • přispět na charitativní účely
  • podepsat závěť před svědky, aby byla právně platná
  • uložit závěť na bezpečném místě
  • sdělit vykonavateli závěti a blízkým, kde se nacházejí dokumenty a jak se k nim dá dostat
  • aktualizovat závěť vždy, když dojde k velké životní změně

Vzor závěti ke stažení je dostupný na nejrůznějších webových portálech. Stačí zadat do vyhledávače heslo“ jak napsat závěť vzor“ nebo jen „závěť vzor“ případně „poslední vůle vzor“. Před sepsáním je dobré si také zjistit, jaké jsou povinnosti opatrovníka.

Napadení závěti

Napadení závěti je proces zpochybnění něčí závěti, často předložením důkazů o tom, proč je z hlediska práva neplatná. Jde o proces zpochybnění platnosti závěti po smrti zůstavitele. Závěť obvykle napadá někdo, kdo se domnívá, že měl být dědicem.

Důvody a postup pro napadení závěti závisí na zákonech daného státu, koncepce jsou však podobné. Když je závěť podána k pozůstalostnímu soudu, obdrží zúčastněné strany oznámení. Tyto strany musí vznést námitku ve lhůtě stanovené zákony dané jurisdikce. Soud poté určí, zda je závěť platná, a určí dědice, příjemce, hodnotu a majetek.

Alografní a holografní závěť

Holografní závěť je vlastnoručně napsaný a zůstavitelem podepsaný dokument, který je alternativou k alografní závěti (závěť, která není psána vlastní rukou) a notářskému zapisu závěti.

Holografní závěť je nejběžnější formou závěti. Na holografní závěti nesmí chybět datum a podpis zůstavitele. Podpis závěť prostorově uzavírá a vše, co se objeví pod podpisem již není platné.

Alografní závěť není psána přímo rukou zůstavitele, nejčastěji je psána pomocí mechanických prostředků případně pomocí jiných osob. Alografní závěť musí vedle podpisu zůstavitele obsahovat také podpisy minimálně dvou svědků.

Před svědky zůstavitel výslovně projeví, že závěť obsahuje zůstavitelovu poslední vůli. Podpisy svědků musí být přímo na listině závěti, buď pod textem nebo na zadní straně závěti. Podpisy svědků nesmí být na samostatném dokumentu, pak by závěť nebyla platná.

Sepsání závěti cena

Cenu sepsání závěti si notáři neurčují sami, cena je pevně daná ministerstvem spravedlnosti. V roce 2023 je cena za sepsání závěti 1500 korun. Poplatky navíc mohou být účtovány pouze za nadstandardní služby, například pokud jde o urychlené sepsání závěti.

Jak změnit závěť

Je možné, že závěť nebude třeba nikdy aktualizovat. Nebo se zůstavitel může rozhodnout ji pravidelně aktualizovat. Jediná verze závěti, na které záleží, je ta nejaktuálnější platná v době zůstavitelovi smrti.

Dobré pravidlo je následující: Závěť revidovat každé dva až tři roky a v klíčových okamžicích života. Mezi takové události může patřit svatba, žádost o rozvod nebo narození dítěte. Například děti pravděpodobně nebudou potřebovat opatrovníky uvedené v závěti poté, co dosáhnou dospělosti.

Změna závěti je snadná. Stačí napsat novou závěť, která nahradí tu starou, nebo ji doplnit pomocí dodatku známého jako kodicil. Vzhledem k závažnosti kodicilů a jejich schopnosti změnit celou závěť se při doplnění kodicilu obvykle vyžadují podpisy dvou svědků, podobně jako při vytvoření původní závěti.

V ideálním případě by měl zůstavitel provést jakékoli změny, když je při smyslech a v dobrém zdravotním stavu. Omezí se tak pravděpodobnost, že bude přání úspěšně zpochybněno.

Žádost o rozvod

Změna závěti jde vždy ruku v ruce s důležitou životní změnou, takovou změnou je například žádost o rozvod, podání žádosti o rozvod a samotný rozvod manželství.

Jak podat žádost o rozvod

Každý, kdo zvažuje ukončení manželství jistě přemýšlí, jak požádat o rozvod. Podání žádosti o rozvod je vcelku běžná záležitost, žádost o rozvod totiž podáva přibližně polovina sezdaných párů.

Pokud se manželé na podání žádosti shodují, mohou podstoupit tzv. nesporný rozvod, při kterém probíhá vše poměrně jednoduše. V případě složitějších rozvodových řízení je nezbytné využít služeb právníka. Takové rozvodové řízení se obvykle prodraží.

Tématu žádosti o rozvod je věnována řada článků, stačí zadat heslo „jak požádat o rozvod“ do internetového vyhledávače. Téma je výborně zpracováno například v článku Jak podat žádost o rozvod.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang