Rodičovský příspěvek 2024 – zvýšení, žádost, kdy chodí

Rodičovský příspěvek je důležitou státní sociální dávkou poskytovanou rodinám po narození dítěte. Slouží k finanční podpoře rodičů, kteří se aktivně starají o své potomky. Kdy chodí rodičovský příspěvek? A co dělat, když skončí rodičovský příspěvek?

Jak se zvýšil rodičovský příspěvek v roce 2024? Kdo ho může čerpat? Jak a kam podat žádost? Kdy chodí rodičovský příspěvek?

Kromě detailů o rodičovském příspěvku by čtenáře mohl zajímat i článek jak dlouho trvá mateřská dovolená.

Shrnutí nejdůležitějších bodů článku

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024: Pro děti narozené od 1. 1. 2024 celková částka rodičovského příspěvku na jedno dítě je 350 000 Kč. U vícerčat se tato částka zvyšuje na 525 000 Kč.

Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat online prostřednictvím Klientské zóny Jenda na webových stránkách MPSV ČR nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce (ÚP ČR).

Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat maximálně 3 měsíce zpětně ode dne narození dítěte.

Nevyčerpaný rodičovský příspěvek: Pokud rodiče nevyčerpají celou částku rodičovského příspěvku, mají tři možnosti: jednorázová výplata, dočerpání po narození dalších dětí, převedení na dalšího sourozence.

Rodičovský příspěvek v roce 2024

Od 1. ledna 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku. U dětí narozených nebo převzatých do péče v tomto roce byla celková částka rodičovského příspěvku na jedno dítě stanovena na 350 000 Kč.

V případě vícerčat se tato částka zvyšuje na 525 000 Kč. Rodiče si celkovou částku rodičovského příspěvku mohou rozložit až do 3 let věku dítěte, u vícerčat pak do 3 let věku nejmladšího z nich.

Výše měsíční částky rodičovského příspěvku se odvíjí od zvolené varianty čerpání. Rodiče si mohou vybrat mezi pevnou měsíční částkou, která nesmí přesáhnout 47 700 Kč, a čerpáním v závislosti na dni.

V tomto případě je maximální denní sazba stanovena na 1 590 Kč. Měsíční variantu čerpání je možné měnit po třech měsících.

Rodičovský příspěvek je leckdy důležitou součástí rodinného rozpočtu.

Rodičovský příspěvek zvýšení – důvody

Zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024 proběhlo z několika důvodů. Mezi hlavní argumenty patřily:

 • Nárůst životních nákladů: V posledních letech došlo k výraznému nárůstu cen energií, potravin a dalších komodit. Zvýšení rodičovského příspěvku mělo rodičům částečně kompenzovat tyto rostoucí výdaje a usnadnit jim tak péči o dítě.
 • Podpora nízkopříjmových rodin: Rodiny s nízkými příjmy jsou nárůstem životních nákladů postiženy nejvíce.
 • Snížení demografického tlaku: Česká republika se potýká s nízkou porodností. Zvýšení rodičovského příspěvku mělo motivovat rodiče k pořízení více dětí a přispět tak k zvrácení negativního demografického vývoje.
 • Podpora rovnosti žen a mužů v péči o dítě: V České republice stále převládá model, kdy o dítě pečuje převážně matka. Zvýšení rodičovského příspěvku mělo otce motivovat k aktivnějšímu zapojení do péče o dítě a usnadnit tak sladění pracovního a rodinného života obou rodičů.

Kromě výše uvedených důvodů se při rozhodování o zvýšení rodičovského příspěvku zohledňovaly i další faktory, jako je dostupnost a kvalita péče o děti v předškolním věku a celková ekonomická situace země.

Zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč může být pro mnoho rodin významnou finanční injekcí.

Kdy chodí rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek se v České republice vyplácí měsíčně zpětně, to znamená, že rodičům do konce následujícího měsíce dorazí peníze za předchozí měsíc. Kdy tedy chodí rodičovský příspěvek?

Příklad: Pokud si rodič v lednu 2024 vybere variantu čerpání rodičovského příspěvku ve výši 7 600 Kč měsíčně, peníze za leden mu dorazí nejpozději do konce února 2024.

Důležité:

 • V případě, že je výše měsíční dávky rodičovského příspěvku nižší než 100 Kč, vyplácí se jednou za 3 měsíce.
 • Rodičovský příspěvek lze nárokovat maximálně 3 měsíce zpětně ode dne podání žádosti.
 • Pokud má rodič nárok na dávky peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské dávky vyplácené v souvislosti s porodem v částce nižší než 13 000 Kč měsíčně, může o rodičovský příspěvek žádat od narození dítěte.

Rodičovský příspěvek je vyplácen měsíčně, obvykle kolem 20. dne v měsíci. Informace o vyplacení rodičovského příspěvku v konkrétním případě obdrží rodič na příslušné pobočce Úřadu práce.

Rodičovský příspěvek žádost – jak zažádat o rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka sociálního zabezpečení, která slouží k podpoře rodičů s malými dětmi. Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat online prostřednictvím Klientské zóny Jenda na webových stránkách MPSV ČR nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce (ÚP ČR).

Seznam kroků:

 1. Podání žádosti: Žádost o rodičovský příspěvek se podává na předepsaném tiskopise, který je dostupný online na stránkách MPSV ČR a ÚP ČR, nebo na kontaktním pracovišti ÚP ČR.
 2. Doložení dokladů: K žádosti je nutné doložit několik dokladů, jejichž přesný seznam je uvedený na stránkách MPSV ČR a ÚP ČR. Mezi povinné doklady patří například průkaz totožnosti, rodný list dítěte, potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku a další.
 3. Posouzení žádosti: ÚP ČR posoudí podanou žádost a doklady a rozhodne o přiznání rodičovského příspěvku. O svém rozhodnutí ÚP ČR vyrozumí žadatele písemně.
 4. Výplata rodičovského příspěvku: Pokud je rodičovský příspěvek přiznán, ÚP ČR ho začne žadateli vyplácet na jeho bankovní účet.

Lhůty:

 • Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat maximálně 3 měsíce zpětně ode dne narození dítěte.
 • Rodičovský příspěvek se vyplácí do 3 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky 350 000 Kč pro děti narozené od 1. 1. 2024. Pro děti narozené do 31. 12. 2023 se rodičovský příspěvek vyplácí do 4 let věku dítěte, nebo do vyčerpání celkové částky.

Proces podání žádosti o rodičovský příspěvek a jeho čerpání je poměrně jednoduchý. V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na kontaktní centrum ÚP ČR.

Žádost o rodičovský příspěvek online

Od 17. srpna 2023 je možné podat žádost o rodičovský příspěvek online prostřednictvím Klientské zóny Jenda na webových stránkách MPSV ČR. Tato možnost přináší řadu výhod:

 • Pohodlí: Žádost lze podat z pohodlí domova, bez nutnosti osobní návštěvy Úřadu práce.
 • Rychlost: Online systém umožňuje rychlé a efektivní zpracování žádosti.
 • Dostupnost: Klientská zóna Jenda je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Přehlednost: V průběhu podávání žádosti je žadatel průběžně informován o jejím stavu.
 • Komunikace: Je možné elektronicky komunikovat s Úřadem práce a dotazovat se na stav žádosti.

Postup pro podání online žádosti:

 1. Registrace v Klientské zóně Jenda: Je nutné se zaregistrovat a vytvořit si uživatelský účet.
 2. Vyplnění formuláře: Vyplnit online formulář žádosti o rodičovský příspěvek.
 3. Doložení potřebných dokladů: K žádosti je nutné elektronicky doložit potřebné doklady, jejichž seznam je uveden níže.
 4. Odeslání žádosti: Po vyplnění formuláře a doložení dokladů lze odeslat žádost elektronicky.
 5. Posouzení žádosti: Úřad práce žádost posoudí a o výsledku žadatele bude informovat elektronicky.

Povinné doklady:

 • Rodný list dítěte (kopie)
 • Osvědčení o narození dítěte (kopie)
 • Doklad o totožnosti žadatele (kopie)
 • Potvrzení o výši příjmu za kalendářní měsíc, ve kterém se dítě narodilo (pokud je rodič OSVČ)
 • Doklad o ukončení mateřské dovolené (pokud matka nastupuje na rodičovský příspěvek po mateřské dovolené)
 • Doklad o pobytu na území ČR (pokud žadatel není státním občanem ČR)

Důležité:

 • Pro podání online žádosti o rodičovský příspěvek je nutné disponovat elektronickou identitou (např. BankID, NIA) pro přihlášení do Klientské zóny Jenda.
 • Online formulář žádosti o rodičovský příspěvek je dostupný v češtině a v angličtině.

Online podání žádosti o rodičovský příspěvek je rychlý, pohodlný a efektivní způsob, jak tuto dávku požádat.

Jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek v ČR

Žádost o rodičovský příspěvek je možné podat několika způsoby. Jak žádost vyplnit?

Postup vyplnění formuláře:

 1. Vyplnění osobních údajů: Do formuláře se musí vyplnit základní informace o rodičích a dítěti.
 2. Volba varianty čerpání: Lze si vybrat preferovanou variantu čerpání rodičovského příspěvku.
 3. Doložení dokladů: Je třeba doložit potřebné doklady (např. rodný list dítěte, doklad o totožnosti, potvrzení o příjmu).
 4. Odeslání žádosti: Po pečlivém vyplnění formuláře a doložení všech požadovaných dokladů je žádost třeba odeslat.
 5. Posouzení žádosti: Úřad práce žádost posoudí a o výsledku bude informovat písemně či elektronicky.

Vyplnění online žádosti o rodičovský příspěvek je poměrně snadné a zvládne ho každý. V případě jakýchkoli dotazů se je k dispozici kontaktní centrum Úřadu práce.

Rodičovský příspěvek pro Ukrajince

Od 24. února 2022 mají občané Ukrajiny, kteří prchají před válkou a pobývají v České republice s udělenou dočasnou ochranou, nárok na rodičovský příspěvek za stejných podmínek jako čeští občané.

Podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku:

 • Pobyt na území ČR s udělenou dočasnou ochranou: Žadatel musí mít na území ČR udělenu dočasnou ochranu dle zákona o azylu.
 • Peče o dítě do 4 let: Rodičovský příspěvek se vyplácí za péči o dítě do 4 let věku.
 • Trvalý pobyt dítěte na území ČR: Dítě, na které se rodičovský příspěvek vyplácí, musí mít trvalý pobyt na území ČR.

Žádost o rodičovský příspěvek lze podat online prostřednictvím Klientské zóny Jenda na webových stránkách MPSV ČR, nebo osobně na kontaktním pracovišti Úřadu práce.

Co dělat, když skončí rodičovský příspěvek

Po skončení rodičovského příspěvku se otevírá řada možností, jak dále pečovat o dítě a zároveň zajistit rodině příjem. Zde je několik variant, co dělat, když skončí rodičovský příspěvek:

Možnosti péče o dítě:

 • Mateřská škola: Pokud je dítě starší 3 let, může nastoupit do mateřské školy.
 • Jesle: Pro mladší děti (od 1 roku) jsou k dispozici jesle.
 • Péče o dítě u prarodičů nebo jiných osob: Mnoho rodin spoléhá na pomoc prarodičů nebo jiných blízkých osob při péči o dítě.
 • Domácí péče: Pokud to umožňuje finanční a profesní situace, je možné zůstat s dítětem doma i po skončení rodičovského příspěvku.

Možnosti financování:

 • Návrat do zaměstnání: Pokud má rodič zájem a možnost, může se po skončení rodičovské dovolené vrátit do svého původního zaměstnání.
 • Nástup na novou práci: V případě, že rodič nenachází uplatnění ve svém původním oboru, může se poohlédnout po nové práci.
 • Rodičovská dovolená: Rodičovská dovolená s rodičovským příspěvkem sice končí, avšak rodičovská dovolená jako taková trvá až do 4 let věku dítěte.
 • Příspěvek na péči o závislou osobu: Pokud má dítě zdravotní postižení, rodič může požádat o příspěvek na péči o závislou osobu.
 • Sociální dávky: V případě, že rodina nemá dostatečný příjem, může požádat o sociální dávky, jako je například příspěvek na živobytí.

Rozhodnutí o tom, co dělat, když skončí rodičovský příspěvek, je individuální a závisí na řadě faktorů, jako je věk dítěte, finanční situace rodiny, profesní možnosti rodičů a dostupnost péče o dítě.

Zvýšení rodičovského příspěvku pomáhá mnoha rodičům k placení běžných výdajů kolem dětí.

Nevyčerpaný rodičovský příspěvek – příklad

Lze si představit rodinu s dvěma dětmi. Na první dítě jim byl přiznán rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč, který se rozhodli čerpat po 7 000 Kč měsíčně.

Po 20 měsících čerpání, tedy s celkově vyčerpanou částkou 140 000 Kč, se jim narodí druhé dítě. V tomto případě nárok na čerpání rodičovského příspěvku na starší dítě zaniká.

Co se děje s nevyčerpanou částkou?

Zbylá částka 210 000 Kč nepropadne. Rodiče mají v tomto případě tři možnosti:

 1. Jednorázová výplata: Rodičům bude automaticky vypočítána a jednorázově vyplacena zbývající částka 210 000 Kč.
 2. Dočerpání po narození dalších dětí: V případě vícerčat by rodiče po narození druhého dítěte měli stále nárok na dočerpání zbývajících 210 000 Kč rodičovského příspěvku na starší dítě.
 3. Převedení na dalšího sourozence: Rodiče se můžou domluvit s druhým rodičem a převést zbylou částku 210 000 Kč rodičovského příspěvku na mladšího sourozence. K tomuto kroku je nutný souhlas obou rodičů.

Nevyčerpaný rodičovský příspěvek se vyplácí pouze v případě, že se narodí další potomek. O jednorázovou výplatu, dočerpání nebo převedení nevyčerpané částky je nutné zažádat na Úřadu práce.

Petice – rodičovský příspěvek

V roce 2023 vznikla petice s cílem dosáhnout valorizace rodičovského příspěvku v České republice. Petice požadovala zvýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč pro všechny rodiny, které v té době pobíraly tuto dávku, a zároveň zvýšení pro rodiny, které o ni teprve zažádají.

Petice získala podporu více než 100 000 signatářů a byla předána vládě. Vláda k petici zareagovala s příslibem zvážení navýšení rodičovského příspěvku v budoucnu.

V roce 2024 došlo k navýšení rodičovského příspěvku o 50 000 Kč pro všechny děti narozené od 1. ledna 2024. Toto navýšení se netýká dětí narozených do 31. prosince 2023.

I přes toto navýšení někteří rodiče stále považují rodičovský příspěvek za nedostatečný. Argumentují rostoucími cenami a zvýšenými životními náklady.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang