Prevence a léčba mikrovaskulárních komplikací diabetu

Diabetes mellitus (cukrovka) je chronická choroba – jakmile Vám ji jednou diagnostikují, už se jí do konce života nezbavíte, avšak můžete ji velmi silně ovlivnit. Diabetes může po určité době trvání vést k nezvratným změnám, které postihují všechny cévy.

Pokud změny způsobené diabetem postihují více drobné a malé cévky nazýváme je mikroangiopatické (mikrovaskulární) komplikace, v případě že poškozují velké cévy, jedná se o makroangiopatické (makrovaskulární) změny.

Strašák zvaný cukrovka

Mezi mikroangiopatické změny (viz úvod) patří diabetická retinopatie, nefropatie a neuropatie. Makroangiopatické poruchy zahrnují ischemickou chorobu srdeční s nebezpečím srdečního infarktu, cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu dolních končetin.

O makroangiopatických komplikacích cukrovky pojednávají podrobně články Cukrovka zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Jak se bránit?Hyperglykémie je nepřítel.

Co jsou mikrovaskulární komplikace?

Škodlivé procesy ve stěně cévní vznikají jako následek dlouhodobého působení změněné látkové přeměny vyvolané hlavně vysokou nebo zvýšenou hodnotou krevního cukru se všemi důsledky. Podstatnou roli hrají i hypertezní choroba (vysoký krevní tlak) a porucha metabolizmu lipidů (změněné hladiny krevních tuků).

1) DIABETICKÁ RETINOPATIE

Typickou mikrovaskulární komplikací cukrovky je diabetická retinopatie (poškození oční sítnice). Podkladem vzniku této komplikace jsou specifické strukturální změny stěny cév, které jsou důsledkem metabolické poruchy, u nemocných s diabetem 1. a 2. typu, ale i ostatních specifických typů diabetu.

Při vzniku diabetické retinopatie mohou uplaťňovat faktory genetické a metabolické. Diabetická retinopatie postihuje více pacientů s diagnózou DM 1.typu a výskyt diabetické retinopatie stoupá u pacientů s DM 2. typu po více než dvaceti letech trvání choroby.

Ve vyspělých zemích je diabetická retinopatie a její komplikace nejčastější příčinou nově vzniklé slepoty u osob ve věku 20 – 74 let.Na základě závažnosti změn v sítnici rozlišujeme různá klinická stadia a formy diabetické retinopatie (neproliferativní, preproliferativní, proliferativní).

Důležité pro pacienty je vědět, že oční lékař by Vás měl na oční komplikace diabetu vyšetřovat pravidelně, že vyšetření by mělo probíhat při uměle navozených rozšířených zorničkách.

Jaké jsou možnosti léčby a prevence diabetické retinopatie?Základem léčby a prevence diabetické retinopatie je dosažení a trvalé udržení optimální kompenzace cukrovky, krevního tlaku a hodnot krevních tuků, tedy cílových hodnot jak již byly uvedeny v několika předchozích článcích. Je prokázán pozitivní efekt hladiny glykémie, krevních lipidů a krevního tlaku na snížení rizika vzniku diabetické retinopatie i stabilizace této komplikace, pokud již vznikla.

Laserová léčba je jedinou účinnou symptomatickou léčbou diabetické retinopatie, významně snižuje riziko ztráty zrakové ostrosti, současně je rozhodující v prevenci ztrát zrakové ostrosti. Účinnost laserové koagulace je preventivní a již ztracenou zrakovou ostrost nemůže zpravidla vrátit. Nelze ji však použít u všech typů poškození diabetickou retinopatií.

Medikamentózní léčba diabetické retinopatie
I když se používají některé druhy léků, neexistuje dosud žádná klinická studie, která by prokázala léčebný účinek léků na diabetickou retinopatii.

2) DIABETICKÁ NEFROPATIE

Diabetická nefropatie je trvalé onemocnění se zhoršující se tendencí. Vzniká následkem nevratných abnormalit ve struktuře drobných cév ledvin u pacientů s cukrovkou 1. i 2. typu, eventuálně jiných specifických typů diabetu.

Toto onemocnění je klinicky charakterizované proteinurií (trvalá přítomnost bílkoviny v moči), hypertenzí (vysokým krevním tlakem, i přes léčbu několika antihypertenzivy se často nedosáhne cílového krevního tlaku) a poklesem funkcí ledvin. Téměř vždy je provázeno současně s postižením ledvin i postižení očí. Podle statistických údajů se tato komplikace vyskytuje u 8 – 10 % pacientů s cukrovkou.

Co by měl lékař specialista vyšetřovat?

Každý pacient s diagnózou cukrovky by měl mít vyšetřován glykovaný hemoglobin (HBA1C), který nás informuje o kompenzaci diabetu, samozřejmě glykémii (hladině krevního cukru, i když ta je velmi variabilní a větší význam má vyšetření glykémie po jídle), krevní tlak, hodnoty krevních tuků, vyšetření moči, nález na očním pozadí.

Dnešní moderní vyšetřovací metody umožňují vyšetření ze vzorku ranní moči, dříve ze 24 hodinového sběru moči nebo nočního osmihodinového a podobně, tyto metody nejsou špatné, ale pro pacienta nepohodlné. Dnes je možno zjistit dostatečně obraz postižení a závažnosti diabetické nefropatie napodkladě cukrovky z žilního odběru krve a vzorku ranní moči.

Vyšetření mikroalbuminurie a proteinurie (bílkoviny v moči) je základním kritériem k posuzování přítomnosti a stadia diabetické nefropatie. Samozřejmostí je standardní biochemické vyšetření moči jako součást péče o pacienta s cukrovkou.

Vyšetřovací metody moči u diabetiků

1. vyšetření náhodného, nejčastěji ranního vzorku moči na poměr albumin/kreatinin, které jenejjednodušší skríningovou metodou

2. vyšetření vzorku ze sběru moči za definovanou časovou, obvykle noční periodu, které jev praxi nejvýhodnější metodou pro dlouhodobé sledování3. vyšetření vzorku z 24-hodinového sběru moči

Je nutno pamatovat na to, že výsledek může být ovlivněn přítomností jiného onemocnění ledvin, močové či jiné akutní infekce, těžší dekompenzací diabetu, větší fyzickou zátěží, srdeční nedostatečností a podobně.

Dále nesmíme zapomenout, že existuje značná variabilita v denním vylučování albuminu a k průkazu mikroalbuminurie je nutná pozitivita dvou ze tří vzorků odebraných v rozmezí 3 – 6 měsíců. K vyšetření mikroalbuminurie je možno použít některou z řady specifických laboratorních metod.

Orientačně lze provézt vyšetření pomocí testovacích proužků v ordinaci nebo selfmonitoringem – doma (proužky lze zakoupit v lékárně), pozor: pozitivní nález by však měl být ověřen standardním postupem v laboratoři.

Prevence a léčba diabetické nefropatie

Nejlepší prevencí je zabránit vzniku diabetické nefropatie dodržováním všech doporučení,s maximálním úsilím se snažit dosáhnout všech cílových hodnot a trvale je udržet. Váš lékař specialista by měl být jedním z těch, kdo vám v tom pomůže. Jednoznačně platí, že je to velmi těžké!

Základem je důsledná kontrola glykémie a glykovaného hemoglobinu, hodnota krevního tlaku a léčba léky na snížení hladiny krevního tlaku.Léčba diabetické nefropatie závisí na stadiu nefropatie. Terapie středně pokročilé a pokročilé diabetické nefropatie náleží na nefrologické eventuálně dialyzační oddělení. Od určitého stádia poškození ledvin je nutno pacienta léčit pomocí dialýzy („umělé ledviny“).

3) DIABETICKÁ NEUROPATIE        

Mezi mikroangiopatické komplikace diabetu patří diabetická neuropatie. Tato komplikace je trvalá (chronická), diabetickou neuropatii definujeme jako nezánětlivé poškození struktury a funkce nervů na podkladě poškození cév a porušené látkové přeměny. Neuropatie nemusí být zapříčiněna pouze cukrovkou, a proto je v každém případě nutné vyloučit jinou příčinu vzniku než diabetes.

Tato komplikace může postihnout různé části nervového systému, a proto se projevuje různými klinickými projevy. Podle závažnosti onemocnění a jiných parametrů nejčastěji rozlišujeme formu diabetické neuropatie symetrická senzitivně-motorická polyneuropatie (synonymum: somatická) a autonomní neuropatie.
Všechny formy diabetické neuropatie patří do rukou neurologa a měl by Vás tam odeslat váš odborný lékař nebo váš praktický lékař.

Možnosti léčby diabetické neuropatieZákladem je dosažení optimální kompenzace, pokud je nezbytná léčba inzulínem, tak neváhat, často zlepšení kompenzace zmírní neuropatické obtíže diabetika. V současné době neexistuje žádný lék na senzitivně neuropatickou ani na autonomní neuropatii, který by odstranil příčinu a zmírnil příznaky, což jsou ve většině případů zejména bolesti.

Samozřejmě se zkouší řada léků různých chemických složení včetně vitamínů a u některých pacientů mají tyto léky velmi dobrý účinek – buď zmírní, nebo úplně odstraní bolesti nebo jiné příznaky neuropatie. Rovněž se farmaceutické firmy ve spolupráci s neurology a diabetology věnují výzkumu nových léků.