Nejnovější doporučení pro aplikaci inzulinu

Mezinárodní skupina odborníků vydala doporučení k aplikaci inzulinu u diabetiků, která vycházejí z výsledků nejnovějších studií v oboru. Cílem doporučení je, aby byl inzulin aplikován správně a bylo tak dosaženo co nejlepší kompenzace diabetu.

Psychologické problémy při aplikaci inzulinu
Děti bývají na začátku léčby inzulinem často velmi úzkostné, což může vycházet i z předchozí zkušenosti s očkováním. Úzkost se často přenáší i na rodiče a zdravotníky. Může být zmírněna, když rodič a dítě aplikují injekci společně.

Mladším dětem pomůže rozptýlení pozornosti nebo hra. Je třeba se ptát aktivně na bolest. Pro děti je největší oporou přítomný a uklidňující rodič. U starších dětí se nejčastěji objevuje vynechávání dávek (zapomenutí nebo stud aplikovat dávku před vrstevníky).

V případě nevysvětlitelného váhového úbytku, zejména u dívek, je třeba myslet na vynechávání dávky jako metody hubnutí. Z aplikace mohou mít, především na začátku, strach i dospělí, je však třeba si uvědomit, že inzulin je nutný k dobrému zvládnutí diabetu, což je nezbytné pro předcházení diabetickým komplikacím v budoucnu.

Edukace (vzdělávání) pacienta

Studie ukazují, že ne všichni pacienti jsou správně edukováni. Pacient je partner a zdravotník mu nabízí své rady a zkušenosti. Úvodní edukace by měla být následována trvalým informováním o všem důležitém a o problémech, které se mohou vyskytnout. Zdravotník musí aktivně pátrat, zda pacient informace správně a v potřebném rozsahu pochopil. Dobrá informovanost pacienta má vliv na zlepšení kompenzace diabetu.

Skladování inzulinu a manipulace s ním

Většina instrukcí pochází od výrobců léčiva. Neotevřený inzulin má být skladován v té části chladničky, kde nedojde ke zmrznutí. Používaný inzulin může být skladován při pokojové teplotě, např. v inzulinovém peru, maximálně po dobu jednoho měsíce. Inzulin s prodlouženou dobou účinku se musí před použitím promísit valivým pohybem, aby vznikl roztok mléčně bílé barvy.

Aplikace inzulinu

Většinou nejsou bolestivé. Doporučuje se aplikovat inzulin pokojové teploty. Pokud se místo vpichu potírá alkoholem, je třeba vyčkat na jeho úplné zaschnutí. Lepší je používat jehly s kratší délkou a menším průměrem. Masáž místa vpichu před aplikací a po ní není doporučována, neboť může urychlit absorbci (vstřebávání) inzulinu.

Inzulinová analoga lze aplikovat ve všech obvyklých místech, rychle působící analoga by neměla být aplikována do svalu, stejně jako dlouho působící (hrozí riziko těžké hypoglykémie). Lidské inzuliny rychle působící aplikujeme přednostně do břicha, odkud se nejrychleji vstřebávají.

NPH se aplikují přednostně do stehna a hýždě (nejpomalejší absorbce). Premixovaný inzulin by měl být ráno podán do břicha, rychlejší absorbce slouží k pokrytí tzv. postprandiální glykémie (po jídle) po snídani, večer by měl být podán do stehna nebo hýždě, čímž se sníží riziko noční hypoglykémie.

Péče o místo vpichu

Před každou aplikací inzulinu je třeba zkontrolovat, zda místo nevykazuje známky zánětu, infekce, zda není oteklé apod. Dezinfekce místa vpichu se nevyžaduje, pokud se pacient nevyskytuje v infekčním prostředí (nemocnice, pečovatelský dům). Injekce přes oděv není optimální, ačkoli nebyly pozorovány nežádoucí účinky.

Správné použití pera

Nejprve je potřeba zpozorovat kapku na hrotu jehly. Poté lze nastavit požadovanou dávku a aplikovat. Před vytažením jehly by pacienti měli počítat do deseti, aby zabránili úniku léku. Dle možnosti by jehla měla být použita jen 1x a poté bezpečně zlikvidována. Pera by neměla být sdílena mezi více pacienty.

Délka jehly

Cílem aplikace je spolehlivé podání inzulinu do podkožního prostoru, výběr délky jehly se přizpůsobuje tomuto cíli a je tedy individuální. Dříve doporučované jehly jsou nyní považovány za příliš dlouhé pro většinu dospělých i dětí. Kratší jehly jsou bezpečnější a často jsou také lépe tolerovány. U dětí a mladistvých se doporučují délky jehel 4, 5 nebo 6 mm.

Rotace injekčních míst

Důsledné střídání aplikačních míst chrání podkožní tkáň před poškozením. Již od začátku léčby inzulinem by měl pacient znát tzv. rotační schéma. Břicho je rozděleno do kvadrantů (nebo půlek při využití stehem a hýždí). Jeden týden se používá jeden kvadrant, poté následuje rotace ve směru hodinových ručiček. Injekce by měly být rozmístěny aspoň 1 cm od sebe.

Lipohypertrofie

Jedná se o měkké nebolestivé tukové uzly, které se objevují v podkožní tkáni v místech aplikace inzulinu. Kontrola těchto útvarů se provádí zrakem i pohmatem (některé uzly totiž nejsou na první pohled viditelné). Lékař by měl aplikační místa kontrolovat aspoň 1x ročně.

Do lipohypertrofií neaplikujeme inzulin, jeho vstřebání může být nepravidelné a opožděné, což by mohlo vést ke zhoršení kompenzace diabetu. Prevence a léčba lipohypertrofií zahrnuje používání čistých lidských inzulinů, střídání míst vpichu, využívání větších aplikačních oblastí a vyhýbání se opakovanému používání jehel.

Krvácení a modřiny

Mohou vznikat po aplikaci inzulinu, jde o drobné komplikace, které nemají vliv na vstřebání inzulinu a léčbu diabetu.

Těhotenství

Těhotné ženy by při aplikaci do břicha měly dělat kožní řasu. Ve třetím trimestru těhotenství se inzulin neaplikuje kolem pupku.