Pacientova práva týkající se zdravotnické dokumentace

V praxi se lékaři i pacienti často setkávají s otazníky nad zákonnými úpravami týkajícími se práva pacienta na poskytnutí informací z jeho zdravotnické dokumentace. VZP na tuto situaci reagovala v aktuálním vydání Infoservisu, kdy odpověděla na nejčastější dotazy svých klientů.

  • Pacient má zákonné právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; v případě autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky má nárok na informace, jejichž obsahem je popis příznaků onemocnění, diagnóza, popis terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.
  • V přítomnosti zdravotnického pracovníka je oprávněn do uvedených dokumentů nahlížet a může si zažádat o pořízení výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Pacient má rovněž právo určit osobu, která může být o jeho zdravotním stavu informována, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň pacient rozhodne, zda jí náleží též právo na nahlížení do jeho zdravotnické dokumentace a na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.
  • Jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké. Podle § 116 občanského zákoníku zahrnuje kategorie osob blízkých příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžela a registrovaného partnera konkrétního jedince. Jiné osoby v poměru rodinném či obdobném se za navzájem blízké považují, jestliže by újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá důvodně považovala za újmu vlastní.
  • Uvedená práva pacienta vyplývají z ustanovení § 67b odst. 12 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších změn a doplňků. Právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace, na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentace a rovněž tomu odpovídající povinnosti zdravotnických zařízení byly takto výslovným způsobem do zákona doplněny jeho novelou s účinností od 19. dubna 2007.
  • V citovaném zákoně je ale výslovně upraveno právo pacienta na „výpisy, opisy nebo kopie zdravotnické dokumentace“, nikoli na zdravotnickou dokumentaci jako celek a její originál. Zákon nezná „zapůjčení dokumentace pacientovi za účelem pořízení si výpisů, opisů, kopií“. Jejich pořízení zajišťuje zdravotnické zařízení a může za tyto práce požadovat úhradu, ovšem jen ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s jejich pořízením. Lhůta je do 30 dnů od obdržení žádosti pacienta. Ohledně nahlížení do zdravotnické dokumentace pak platí podmínka „v přítomnosti zdravotnického pracovníka“. Znamená to, že dokumentaci musí ve zdravotnickém zařízení zpřístupnit, aby si z ní například pacient sám pořídil výpis, je ale třeba se dohodnout ohledně místa a času. Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení jejích výpisů, opisů nebo kopií se do této dokumentace musí zaznamenat. V záznamu se uvede jméno, příjmení a datum narození osoby, která do dokumentace nahlédla nebo na jejíž žádost byl pořízen výpis, opis nebo kopie, dále rozsah, účel a datum. Záznam podepíše zdravotnický pracovník, který byl přítomen nahlížení do dokumentace nebo který pořídil výpis, opis nebo kopii, a oprávněná osoba – tedy pacient
  • Zdravotnickou dokumentaci jako takovou lékař pacientovi v žádném případě poskytnout nemůže, musí zůstat po předepsanou dobu uložena u něj. Způsob vedení zdravotnické dokumentace, její obsah, uchovávání a skartaci upravuje vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění.